มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
Thammasat University Lampang Center
Emblem of Thammasat University.svg
ตราพระธรรมจักร
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อย่อมธ. / TU
คติพจน์เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (25 ปี)
ประเภทศูนย์
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
ที่ตั้งศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
สีประจำสถาบัน
 • ██ สีเหลือง
  ██ สีแดง
มาสคอตตึกโดมแก้ว
เว็บไซต์www.lampang.tu.ac.th
Thammasat University Logo with Wordings.png
อาคารสิรินธรารัตน์ (ตึกโดมแก้ว) มธ.ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง แต่เดิมตั้งอยู่ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.บุญวาทย์ อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อปีการศึกษา 2546 ได้ย้ายไปยังเลขที่ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 15 กิโลเมตร ไปตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง-เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่จากการบริจาคของนายบุญชู ตรีทอง มีพื้นที่ 364 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีอาคารเรียนรวมหลังแรกชื่อ "อาคารสิรินธรารัตน์"

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีปณิธานที่มุ่งจะจัดการศึกษาสำหรับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกชนชั้น จึงได้เริ่มขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏลำปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก ทำให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความพร้อม และความเหมาะสมของจังหวัดลำปางในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางวิชาการขยายการจัดการศึกษาสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ตามโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาคมชาวลำปางให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเยาวชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2541 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542

ในระยะแรกเนื่องจากข้อจำกัดในด้านงบประมาณและสถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นอาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารถาวรสำหรับจัดการศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากนายบุญชู ตรีทอง ซึ่งได้มอบที่ดินและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร โดยเมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้พระนาม “สิรินธรารัตน์” เป็นนามอาคาร และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ” ประดับที่อาคาร อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนมายังอาคาร “สิรินธรารัตน์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง)

คณะที่เปิดสอน[แก้]

อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • อาคารเรียน
  • อาคารโดม สิริธรารัตน์
   • ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
   • ห้อง SALC
   • ห้องเรียนต่างระดับ
   • ห้องคอมพิวเตอร์
   • ศูนย์ปฏิบัติการกล้องวงจรปิด
  • อาคารเรียนรวม 4 ชั้น (อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมศาสตร์)
   • Seven Eleven
   • ห้องจัดแสดงผลงานของศิลปกรรมศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการศิลปกรรมศาสตร์
  • อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
   • ห้องธุรการ
   • ห้องคณะต่างๆ
   • ห้องสถาบันภาษา
   • ห้องอาเซียน
   • ห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
   • ห้องประชุม
 • ศูนย์กีฬาและอาคารเอนกประสงค์
  • ศูนย์หนังสือ
  • ฝ่ายทั่วไป
  • ห้องประชุมและห้องชมรมต่างๆ
  • ห้อง Fitness
  • สนามกีฬา บาส แบดมินตัน วอลเลย์บอล
 • โรงอาหารกลาง
 • บ้านพักอาจารย์
 • อาคารเก็บของ

การพักอาศัยของนักศึกษา[แก้]

การพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีลักษณะคล้ายกับท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยคนที่มีภูมิลำเนาหรือมีญาติพี่น้องอยู่ในอำเภอเมืองห้างฉัตร หรือใกล้เคียง ก็จะพักอาศัยกับครอบครัวหรือบ้านคนรู้จัก สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจะพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย หรือหอพักเอกชนในตัวเมืองจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหอพักสวัสดิการสำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์ลำปาง[1] โดยมีรูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มอาคารหอพักใน ณ ศูนย์รังสิต

 • ปัจจุบันมีหอพักในมหาวิทยาลัยจำนวน 3 อาคาร คือ
  • หอพักนักศึกษาโดม 1 เขลางค์นคร
  • หอพักนักศึกษาโดม 2 อุดมธรรมจักร
  • หอพักนักศึกษาโดม 3 ถิ่นนักปราชญ์
 • ปัจจุบันในปี 2563 เริ่มมีการวางแผนในการจัดการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาโดม 4

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2553). ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภาคการศึกษา 1/2553 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) และการจัดห้องพัก . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2553).