มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
Thailand National Sports University Chiang Mai Campus
ตราพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมกช.ชม.
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐในการกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
สถาปนา17 กันยายน พ.ศ. 2513 (53 ปี)
(วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่)
ที่ตั้ง
เว็บไซต์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ในชื่อ "วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่" เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513[1] โดยกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย[2]

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษายกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 และได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญา ในปี พ.ศ. 2538 และใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. …”

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ มีสถานะเป็น "สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่"[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่[4]

ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษาเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กรเป็นมหาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงเปลี่ยนสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่" ดังเช่นปัจจุบัน

การจัดการศึกษา[แก้]

วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 สาขาวิชา ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,160 คน บุคลากรจำนวน 152 คน

คณะ[แก้]

ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาใน 3 คณะ ได้แก่

  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • คณะศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

การพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

สถาบันการพลศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา 2548–2551) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]