กรมพลศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมพลศึกษา
Department of Physical Education
ตรากรมพลศึกษา.png
ตรากรมพลศึกษา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2477 (89 ปี)
สำนักงานใหญ่สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี1,411.683 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์, อธิบดี
 • ว่าง, รองอธิบดี
 • ว่าง, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.dpe.go.th

กรมพลศึกษา (อังกฤษ: Department of Physical Education) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย เล่นกีฬา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพคู่คุณธรรมห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ โดยการใช้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ[2]

ประวัติ[แก้]

ยุคก่อตั้งกรมพลศึกษา[แก้]

กรมพลศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ในชื่อ กรมพลศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาด้านพลศึกษา กิจการลูกเสือ และกิจการสารวัตรนักเรียน โดยมีหน่วยงานหลักในการดำเนินการ คือ วิทยาลัยพลศึกษา

ในปี พ.ศ. 2485 กรมพลศึกษา ได้แบ่งส่วนราชการ 6 กอง คือ สำนักงานเลขานุการกรม กองกายบริหาร กองกีฬา กองกรีฑาสถานแห่งชาติ กองการลูกเสือ และกองอนุสภากาชาด[3] และมีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกรมพลศึกษาอีกครั้ง โดยกำหนดภารกิจให้กรมพลศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ นันทนาการ การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ลูกเสือ ยุวกาชาด และสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ทางจิตและประสาท และวิทยาศาสตร์สุขภาพ[4]

ยุคสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และถ่ายโอนภารกิจของกรมพลศึกษา แยกออกไปสังกัดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น งานสารวัตรนักเรียน ไปขึ้นกับสำนักพัฒนานักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ งานลูกเสือ ไปขึ้นกับสำนักกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกิจการด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา ไปขึ้นกับสถาบันการพลศึกษา และภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ นันทนาการ เป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (Office of Sport and Recretion Development) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุคกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553[แก้]

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กลับไปเป็น กรมพลศึกษาเช่นเดิม [5] ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ คือ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553[6]

รายนามอธิบดี[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ศุภชลาสัย.jpg หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) พ.ศ. 2477[7] พ.ศ. 2485[8]
2 Chamlong Sawat-Chuto.jpg พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ์-ชูโต) พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2490
3 ตรากรมพลศึกษา.png หลวงประเวศวุฑฒศึกษา (ประเวศ จันทนยิ่งยง) พ.ศ. 2490[9] พ.ศ. 2494
4 อภัย จันทวิมล.jpg อภัย จันทวิมล พ.ศ. 2494[10] พ.ศ. 2495
5 สส-เผชิญ นิมิบุตร.jpg พลโท เผชิญ นิมิบุตร พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2503
6 ตรากรมพลศึกษา.png กอง วิสุทธารมณ์ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2511
7 บุญสม มาร์ติน.jpg ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2523
8 ตรากรมพลศึกษา.png สำอาง พ่วงบุตร พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
9 ตรากรมพลศึกษา.png วิรัช กมุทมาศ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530
10 ตรากรมพลศึกษา.png ปรีดา รอดโพธิ์ทอง พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2535
11 ตรากรมพลศึกษา.png สนั่น อินทรประเสริฐ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536
12 ตรากรมพลศึกษา.png สุวิทย์ วิสุทธิสิน พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
13 ตรากรมพลศึกษา.png กว้าง รอบคอบ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
14 ตรากรมพลศึกษา.png ไพฑูรย์ จัยสิน พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540
15 ตรากรมพลศึกษา.png รองศาสตราจารย์ ทองคูณ หงส์พันธุ์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
16 ตรากรมพลศึกษา.png สุวรรณ กู้สุจริต พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
17 ตรากรมพลศึกษา.png วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2544
18 ตรากรมพลศึกษา.png สุทธิ ผลสวัสดิ์ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
19 จรวยพร ธรณินทร์.jpg จรวยพร ธรณินทร์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
20 ตรากรมพลศึกษา.png สมบัติ กลิ่นผา พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
21 ตรากรมพลศึกษา.png ทินกร นำบุญจิตต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550
22 ตรากรมพลศึกษา.png สมบัติ คุรุพันธ์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
23 ตรากรมพลศึกษา.png สุวัตร สิทธิหล่อ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554
24 ตรากรมพลศึกษา.png แสงจันทร์ วรสุมันต์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
25 ตรากรมพลศึกษา.png พัฒนาชาติ กฤดิบวร พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
26 ตรากรมพลศึกษา.png กิตติพงษ์ โพธิมู พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
27 ตรากรมพลศึกษา.png นเร เหล่าวิชยา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
28 ตรากรมพลศึกษา.png ปัญญา หาญลำยวง พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
29 ตรากรมพลศึกษา.png สันติ ป่าหวาย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
30 ตรากรมพลศึกษา.png นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง[แก้]

ที่ทำการของกรมพลศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับกรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม[11]
 • สำนักการกีฬา
 • สำนักนันทนาการ
 • สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬา
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
 • ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2545ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 103ก 9 ตุลาคม 2545
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมพลศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2485ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 26 เล่ม 59 15 เมษายน 2485
 4. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนนที่ 189 17 พฤศจิกายน 2536
 5. “ครม.” เปลี่ยนชื่อสนง.พัฒนาการกีฬาฯเป็น “กรมพลศึกษา” พร้อมเปลี่ยนสนง.พัฒนาท่องเที่ยวเป็น “กรมการท่องเที่ยว”[ลิงก์เสีย]
 6. "พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓" (PDF). Royal Gazette. 127 (52 ก): 4. 2010-08-27.
 7. ประกาศ ตั้งอธิบดีกรมพลศึกษา
 8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้นายนาวาเอก หลวงศุภชลาลัย พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมพลศึกษา
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมพลศึกษา
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/048/16.PDF