รายชื่อนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Official Logo.svg
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ3 ปี
(ไม่เกิน 2 วาระ)
ตราสารจัดตั้งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2477
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระสารสาสน์ประพันธ์
สถาปนาพ.ศ. 2477
เว็บไซต์สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านล่างนี้คือรายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

รายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระสารสาสน์ประพันธ์.jpg พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
2 Sindhu Kamolnavin.gif นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
(สินธุ์ กมลนาวิน)
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2485
3 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg นายพันเอก ประยูร ภมรมนตรี พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2487
4 ทวี บุณยเกตุ.jpg นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
5 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
6 เดือน บุนนาค.jpg นายเดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
7 นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช).jpg นายนาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ
(เลื่อน ศราภัยวานิช)
พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
8 Seni Pramoj in 1945.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2491
9
(1)
General Mangkorn Phromyothi.jpg พลโท มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
10 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
11 เลียง ไชยกาล.jpg นายเลียง ไชยกาล พ.ศ. 2494
9
(2)
General Mangkorn Phromyothi.jpg พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
12 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ พ.ศ. 2500
13 ปิ่น มาลากุล.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501
14 Sarit Thanarat.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ถึงแก่อสัญกรรม
15 Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2514
16 อรุณ สรเทศน์ 1931.jpg ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อรุณ สรเทศน์ พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515 รักษาการ
17 นายแถบ นีละนิธิ.jpg ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2521
18 Boonrod Binsan.jpg ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2538 [2][3][4][5][6][7][8][9]
19 Kasem.jpg ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2544 [10][11][12]
20 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [13][14][15][16]
21 สุชาดา กีระนันทน์.jpg ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [17][18]
22 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน [19][20]

อ้างอิง[แก้]

 1. ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 2. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 04 ตุลาคม 2522. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 3. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 กุมภาพันธ์ 2525. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 4. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 มกราคม 2527. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 5. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 มกราคม 2529. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 6. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 15 เมษายน 2531. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 7. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 ตุลาคม 2532. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 8. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 17 ธันวาคม 2534. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 9. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 13 ธันวาคม 2536. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 10. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 7 ธันวาคม 2538.[2]  (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 11. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 29 พฤศจิกายน 2540. [3] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 12. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 25 พฤศจิกายน 2542. [4] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 13. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 29 พฤศจิกายน 2544. [5] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 14. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 12 มกราคม 2547. [6] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 15. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 22 ธันวาคม 2548. [7]  (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 16. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 13 พฤศจิกายน 2550. [8] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 17. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 1 กุมภาพันธ์ 2555. [9] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 18. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 25 กุมภาพันธ์ 2558. [10] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 19. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 05 มีนาคม 2561. [11] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 20. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 28 พฤษภาคม 2564. [12] (29 พฤษภาคม 2564 ที่เข้าถึง).

ดูเพิ่ม[แก้]