โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
Aywemblemed.jpg
ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม
เลขที่ 53 ถนนป่าโทน หมู่ที่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ayutthaya Wittayalai School
อักษรย่อ อ.ย.ว. / A.Y.W.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แบบสหศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา มีนาคม พ.ศ. 2448
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เขตการศึกษา ตำบลประตูชัย
รหัส 1014101001
ผู้อำนวยการ นายวรากร รื่นกมล
รองผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า (กลุ่มบริหารทั่วไป)
นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
นายอนันต์ มีพจนา (กลุ่มบริหารวิชาการ)
นางพิมพลักษณ์ บุญลือ (กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน)
ครู/อาจารย์ 193 คน (พ.ศ. 2562)
เกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ช่วงอายุ 12-18 ปี
จำนวนนักเรียน 4205 คน (พ.ศ. 2562)
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 21.788
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ████ สีขาว และ สีแดง
เพลง เพลงธง
[1] เพลงชาติเสือ
เว็บไซต์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ต้นพะยอม

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (อังกฤษ: Ayutthaya Wittayalai School) เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2448 ปัจจุบันโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบันตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

สถาปนาโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า[แก้]

พ.ศ. 2448 - 2484

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า

ในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นตามมณฑลต่าง ๆ โดยทั่วกัน ยึดแบบอย่างของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทย (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2425) ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในพระองค์ที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงเรียนหลวงขึ้นนี้ เพราะพระองค์มีพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา ความตอนหนึ่งว่า

เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป จนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองนี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นให้จงได้

(พระบรมราชโองการฯ จัดตั้งโรงเรียนหลวงตามมณฑล ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2441)

ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 โปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี โดยมี พระยาโบราณบุรานุรักษ์ เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลประจำมณฑล และได้สนองพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านจัดตั้งโรงเรียนประจำมณฑลขึ้นใน ร.ศ. 123 หรือปี พ.ศ. 2448 โดยในระยะแรกใช้กุฏิพระ และศาลาวัดและบริเวณใกล้เคียงกับวัดเสนาสนาราม หลังพระราชวังจันทรเกษม เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน โดยเรียกชื่อว่า "โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า"

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2450 กระทรวงธรรมการเห็นว่าประชาชนนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากจนทำให้สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบประยุกต์ครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะถาวร 2 ชั้นแบบ 6 ห้องเรียนและห้องประชุมอีก 1 ห้อง ประชาชนในมณฑลกรุงเก่าขณะนั้นเรียกชื่อโรงเรียนกันว่า "โรงเรียนหลังวัง" (ซึ่งตึกที่กระทรวงธรรมการได้สร้างนั้นต่อมาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอใช้ตึกนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน เพราะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน)

เนื่องจากมณฑลกรุงเก่า ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวเมืองเอกอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นโรงเรียนจึงอยู่ในความสนใจของผู้ใหญ่และเจ้านายชั้นสูงตลอดมา จนทำให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอบรมสูงสมฐานะเมื่อ ร.ศ. 127 และในปีต่อ ๆ มานักเรียนของโรงเรียนทุกคนต้องไป ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ทุก ๆ ปี แม้ภายหลังจะยกเลิกเสีย แต่ก็ย่อมแสดงถึงฐานะของโรงเรียนเป็นอย่างดี ครู อาจารย์ และนักเรียนเก่าก็ล้วนแต่เป็นผู้มีวิทยาคุณและเกียรติอันควรคารวะทั้งสิ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา ซึ่งก็คือพระราชวังจันทรเกษม ในส่วนของตึกที่ทำการภาค (อาคารมหาดไทย)และพระที่นั่งพิมานรัตยาแต่อาคารหลังอื่นๆในพระราชวัง ทางโรงเรียนก็ได้ขอใช้ทำการเรียนการสอนต่อ แต่ก็ส่งผลทำให้สถานที่เล่าเรียนของโรงเรียนมีพื้นที่น้อยลง และในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก "มณฑลกรุงเก่า" เป็น "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา[2] จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาลตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารส่วนอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2467 เปลี่ยนให้มณฑลต่างๆนั้นเลื่อนฐานะเป็นจังหวัดแต่อยุธยายังคงเป็นมณฑลเทศาภิบาลอยู่ จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และก็เป็นผลทำให้โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังปัจจุบัน

อาคารพระราชทาน[แก้]

พ.ศ. 2484 – ปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในปัจจุบัน

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า มาเป็น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยแล้วนั้น การเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่นและได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด นับจากปี พ.ศ. 2448 จนถึงปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีอายุถึง 35 ปี ที่ใช้อาคารเรียนอยู่ด้านหลังพระราชวังจันทรเกษม จนประชาชน ชาวบ้านเรียกกันว่า โรงเรียนหลังวัง จนมีศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก และซึ่งศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ เหล่านี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติอันควรคารวะ อาทิ

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐบุรุษอาวุโส อดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และยังเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เข้าศึกษาใน ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2455 และสำเร็จการศึกษาใน ร.ศ. 134 หรือ พ.ศ. 2458 เลขประจำตัว 791[2]

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ หรือหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าศึกษาใน ร.ศ. 131 หรือ พ.ศ. 2455 และสำเร็จการศึกษาใน ร.ศ. 136 พ.ศ. 2460 เลขประจำตัว 640 สิ่งที่เป็นอนุสรณ์คือสร้างหอพระพุทธรูปและมอบทุนการศึกษา[2]

พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ หรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ อดีตประธานองคมนตรี สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ คือ ตั้งทุนถาวรมอบให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายวิโรจน์ กมลพันธ์ อดีตธรรมการจังหวัดและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขประจำตัว 684

ชื่อเสียงและประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รวมทั้งครู อาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิอีกมากมายหลายท่าน ทำให้ประชาชนในมณฑลกรุงเก่าขณะนั้น ให้การยอมรับและพร้อมใจกันส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปีจนสถานที่นั้นคับแคบลงทุกปี

จนกระทั่งเมื่อ ดร.ปรีดี พนมยงค์ นักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484) ได้ตั้งปณิธานที่จะใช้เครื่องมือทางการคลังสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ สร้างความเป็นธรรมและความสุขสมบูรณ์แก่ราษฎร และได้มีแผนที่จะปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และได้เล็งเห็นว่า สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แต่เดิมนั้นคับแคบ ไม่มีโอกาสขยายได้อีกเท่าที่ควร ซึ่งโดยความหวังของท่านดร.ปรีดี พนมยงค์ นั้น มุ่งหวังที่จะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมหาวิทยาลัยด้วย

ฉะนั้น เมื่อนายวิโรจน์ กมลพันธ์ นักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งธรรมการจังหวัดในขณะนั้นได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดร.ปรีดี พนมยงค์ มีความเห็นชอบด้วย จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท และได้มีพระราชดำรัสตรัสสั่ง ให้จัดสร้าง อาคารตึกถาวร 2 ชั้น 1 หลัง เป็นสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่แข็งแรง สง่างาม พร้อมกันนี้ยังได้จัดสร้างหอประชุมพระราชทานอีก 1 หลัง และบ้านพักครูอีก 20 หลัง''

จากนั้น ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้มอบหมายให้ หลวงบริหารชนบท ข้าหลวงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้พิจารณาเลือกสถานที่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนที่จะได้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมมาก โดยหลวงบริหารชนบทได้เสนอแผนการก่อสร้างสนองความประสงค์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้รับการเห็นชอบ เพราะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เป็นโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถขยายบริเวณออกไปให้กว้างขวางได้อีก ซึ่งความหวังของท่าน ดร.ปรีดี พนมยงค์ นั้น มุ่งหวังที่จะให้มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นด้วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต[2]

หลวงบริหารชนบทได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า "สถานที่ตั้งของโรงเรียนนี้เหมาะสมมาก โดยอยู่จุดกึ่งกลางของเกาะเมืองและมีบริเวณสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีปูชนียสถาน ซึ่งเหมาะสมกับสถานศึกษา ด้านหน้าของโรงเรียนก็เป็นที่ตั้งของ สวนสาธารณะบึงพระราม ด้านหลังก็เป็นถนนที่ตัดตรงมาจากกรุงเทพฯ มี สถานที่ราชการสองฝั่งถนน ซึ่งเหมาะสมในทุกๆด้าน"[2]

งานก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2482 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 โดยมีหลวงบริหารชนบท เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ยังได้ควบคุมงานก่อสร้างหอประชุมพระราชทานอีก 1 หลัง และบ้านพักครูอีก 20 หลังด้วย และอาคารเรียนนั้นได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2484 และเนื่องจากอาคารหลังนี้สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทีได้พระราชทานให้สร้าง ครู อาจารย์ และนักเรียนตั้งแต่บัดนั้นจึงเรียกว่า “อาคารพระราชทาน”

ไฟล์:รัชการที่ 9 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 8.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารนามว่า “สิริมงคลานันท์” ซึ่งยังคงความปลาบปลื้มมาแก่ชาวอยุธยาวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานนาม “สิริมงคลานันท์” มาให้ตราบเท่าทุกวันนี้[3]

ภายหลังจากที่ทรงพระราชทานชื่ออาคาร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “สิริมงคลานันท์” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรห้องพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาทั้ง 9 ห้อง บนอาคารสิริมงคลานันท์ รวมทั้งยังได้ทรงปลูกต้นพิกุลไว้ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ขณะที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วย

ต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินแก่ราษฎรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งกว่าจะหาที่เปรียบได้ สร้างความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งแก่พวกเราชาวอยุธยาวิทยาลัยและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2486 - 2487 ประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยคุกคามจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น และผลกระทบจากภัยสงครามก็ทำให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจำเป็นต้องรับภาระด้วย กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขออาศัยใช้สถานที่เรียนเป็นการลี้ภัยชั่วคราว จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีการเรียนกันอย่างกระท่อนกระแท่น ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ครู อาจารย์ และนักเรียนก็เต็มใจและยินดี เพราะถือได้ว่าได้ให้ความช่วยเหลือเอื้ออารีที่ยิ่งใหญ่แก่เพื่อนร่วมชาติและแก่สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยอันสูงส่ง[3]

เมื่อชาติบ้านเมืองกลับคืนสู่สภาวะปกติในยุคต่อ ๆ มา การเรียนการสอน การศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ขยายตัวอย่ารวดเร็ว มีอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีกหลายอาคาร ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่อีกหลายท่านที่ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก จำนวนครูและนักเรียนก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงได้ถูกนำมาบรรจุเข้าไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อย่างค่อนข้างพร้อมมูลในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ปัจจุบัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีการพัฒนาทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน จำนวน 4 ครั้งด้วยกัน ดังนี้

 • พ.ศ. 2522, 2537, 2546, 2557

และยังมีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานเช่นกัน ซึ่งได้รับในปี

 • พ.ศ. 2526, 2527, 2546, 2549, 2551, 2557

ลำดับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า พ.ศ. 2448 - 2469
 • โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอยุธยา พ.ศ. 2469 - 2476
 • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. 2476 - ปัจจุบัน

ข้อสังเกต โรงเรียนประจำมณฑลส่วนใหญ่จะมีคำสร้อย "วิทยาลัย" ต่อท้าย อาทิ ราชสีมาวิทยาลัย (โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา), ยุพราชวิทยาลัย (โรงเรียนหลวงประจำมณฑลพายัพ), ภูเก็ตวิทยาลัย (โรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต), ร้อยเอ็ดวิทยาลัย (โรงเรียนประจำมณฑลร้อยเอ็ด) และอยุธยาวิทยาลัย เป็นต้น

เกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน[แก้]

รางวัลพระราชทานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล. ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า "มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้" ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการ) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมา เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาแห่งชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานด้วยพระองค์เองจวบจนบัดนี้เป็นเวลาเกือบ 40 ปี กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วกว่า 3,000 คน มีสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางวิชาการประมาณกว่า 2,000 แห่ง

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานทั้งของนักเรียนและสถานศึกษา โดยเข้ารับคัดเลือกในระดับจังหวัดได้เป็นลำดับที่ 1 แล้วจึงเข้ารับการพิจารณาได้ระดับเขตการศึกษา และเขตตรวจราชการ โดยนำเสนอการพัฒนาระบบทั้งองค์กร 6 ประการคือ

1. มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายปัญจปฏิรูปของ กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 10 ประการของกรมสามัญศึกษา

2. เร่งพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่าน และวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

3. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยที่อ่อนโยน ภูมิใจและรักโรงเรียน

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารย์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นตามมาตรฐานวิชาชีพครู

5. สนับสนุนให้ชุมชนองค์กรท้องถิ่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองฯเครือข่าย ฯลฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผล และพัฒนาแนวทางให้เกิดเป็นระยะที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้นำโครงการและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์กร การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย[แก้]

คณะกรรมการการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เข้ามายังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อประเมินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยเริ่มประเมินตั้งแต่นักเรียนเริ่มมาโรงเรียน จนถึงกลับบ้านในตอนเลิกเรียน การประเมินคณะกรรมการได้ทำการประเมินทุกรูปแบบ อาทิ ดูจากเอกสารร่องรอยของการดำเนินการ การสัมภาษณ์บุคลากรตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนเก่า ครู อาจารย์ และที่สำคัญที่สุดคือการสัมภาษณ์นักเรียน ทั้งนักเรียนที่นัดหมายหรือนักเรียนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการเอง

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน 4 ครั้ง และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน 6 ครั้ง[แก้]

จากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และองค์กรภายนอก ส่งผลให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานถึง 4 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 นายเจริญ ลัดดาพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537 นายจักรกฤษณ์ ธีระอรรถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546 นายอำนาจ ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2557 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติรางวัลพระราชทานถึง 6 ครั้งอีกด้วย อาทิ นายวีระ ขันธชัย, นายณัฐพล อัศวสงคราม, นายอรรถพงษ์ รักขธรรม, นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี

รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งดังกล่าวที่โรงเรียนและนักเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับนี้นับเป็นเกียรติประวัติที่สร้างความยินดีและปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง เราทุกคนจะผสานการร่วมพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดีเด่นและรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์[แก้]

เป็นความมงคลสำหรับชาวอยุธยาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ สมาคมนักเรียนอยุธยาวิทยาลัย[4] ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2527

อาคารและสถานที่สำคัญในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย[แก้]

แผนผังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีอาคารและสถานที่สำคัญ ดังนี้

 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8
  • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งแสนบาท ในการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และบ้านพักครูอีกจำนวน 20 หลัง โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯจะตั้งอยู่ ณ สนามกลางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย บริเวณด้านหน้าอาคารสิริมังคลานันท์ ซึ่งในทุกวันจันทร์นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจะทำการถวายพวงมาลัยข้อพระกรและทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และในทุกวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนเก่า ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 • อาคาร 1 อาคารสิริมงคลานันท์ เป็นอาคารเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ปัจจุบันเป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน
  • ชั้น 1 ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป (ฝ่ายอาคาร/สถานที่, ฝ่ายสารบรรณ, ฝ่ายพัสดุ) และห้องประชุมวิวัฒน์ชาญอนันตชัย
  • ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 9 ห้อง
 • อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  • ชั้น 1 กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องประชุมแววกตสาโรอุปถัมภ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้
 • อาคาร 3 เป็นอาคารเรียนสังคมศึกษา สุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการงานและเทคโนโลยี (ธุรกิจศึกษา)
  • ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องวิทยฐานะ ห้องถ่ายเอกสาร และห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาธุรกิจศึกษา ห้องพิมพ์ดีด ห้องจำลองธุรกิจ และห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน
  • ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน
 • อาคาร 4 เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
  • ชั้น 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน
  • ชั้น 2 ห้องภาษาต่างประเทศ ห้อง Multimedia Center และห้องสมุดภาษาต่างประเทศ
  • ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
  • ชั้น 4 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
 • อาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี เป็นอาคารเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
  • ชั้น 1 ห้องสมุดประจำโรงเรียน ห้องสมุดอาเซียน (ASEAN Library Room) โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  • ชั้น 2 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ และห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน
  • ชั้น 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ชั้น 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
 • อาคาร 6 อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้อง TOT IT SCHOOL สำนักงานย่อยเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ห้องประชุม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์อากาศยาน และห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ห้องเรียน
  • ชั้น 3 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องหุ่นยนต์และอิเล็คทรอนิกส์ ห้องโครงงาน ห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนปฏิบัติการชีวะวิทยา ห้องฟิสิกส์จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุม ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นห้องเรียนของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ชั้น 4 หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน
 • อาคาร 7 อาคารบุญประเสริฐ เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว บริจาคเงินก่อสร้างโดย พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ประกอบด้วยห้องพักครูวิชาแนะแนว ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน
 • อาคาร 8 อาคารอานันทศิลป์ เป็นอาคารเรียนวิชาศิลปะ
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (ทัศนศิลป์)
  • ชั้น 2 ห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน (ดนตรีไทย ขับร้อง และการแสดง)
  • ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (นาฏศิลป์ และดนตรีสากล)
 • อาคาร 9 อาคาร 100 ปี อยุธยาวิทยาลัย เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในวาระโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี ก่อสร้างโดยเงินบริจาคของนักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  • ชั้น 1 ห้องพักครูวิชาสุขศึกษา ห้องจ่ายยา ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องนอนพักฟื้น
  • ชั้น 2 ห้อง Academic Internet และที่ทำการสถานีโทรทัศน์อยุธยาวิทยาลัย
 • อาคาร 10 อาคารขนาบน้ำ เป็นอาคาร 1 ชั้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน 4 ห้องเรียน และห้องเรียนสีเขียว 1 ห้อง
 • อาคาร 11 อาคารฮาน่า เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้สำหรับการทำปฏิบัติการฟิสิกส์
 • อาคาร 12 อาคารอักษรานันท์ เป็นอาคารก่อสร้างใหม่ 2 ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทย
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนจำนวน 9 ห้องเรียน
  • ชั้น 2 ห้องเรียนจำนวน 11 ห้องเรียน
 • อาคารศูนย์กีฬาอยุธยาวิทยาลัย เป็นอาคารสำหรับเล่นกีฬาแบดมินตัน ตระกร้อ ปิงปอง และบาสเก็ตบอล
  • ชั้น 1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด) เวทีมวย ลานเล่นแบดมินตัน ตระกร้อ และปิงปอง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน ห้องสมุดการกีฬา และห้องออกกำลังกาย
  • ชั้น 3 สนามบาสเกตบอล พร้อมอัฒจันทร์ 3 ด้าน จุคนได้ประมาณ 1,500 คน
 • ลานอุตสาหกรรม เป็นบริเวณอาคารเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
  • อาคารอุตสาหกรรม 1 ห้องพักครูวิชาอุตสาหกรรม ห้องเรียน e-Learning และห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (การออกแบบ, การประดิษฐ์, การเขียนแบบ)
  • อาคารอุตสาหกรรม 2 ห้องพักครูวิชาอุตสาหกรรม ห้องดนตรีสากล และห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (เครื่องยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, การเขียนแบบ)
  • อาคารคหกรรม ห้องพักครูวิชาคหกรรม ห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน (การประกอบอาหาร, การประดิษฐ์, งานบ้าน)
 • อาคารเกษตรและบริเวณโดยรอบ เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร 3 ห้องเรียน บริเวณโดยรอบเป็นแปลงเกษตร โรงเรือนปลูกต้นไม้ และบ้าน 1 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นบนเป็นห้องพักครูวิชาเกษตร ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักครูหลังสุดท้ายจากจำนวน 20 หลังที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
 • อาคารศุภพิพัฒน์ เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • อาคารดิษยรักษ์ เป็นที่ทำการธนาคารโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกับธนาคารออมสิน
 • หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 เป็นหอประชุมแห่งแรกของโรงเรียน ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
 • หอประชุม 2 มีความจุประมาณ 500 คน สามารถใช้เป็นที่ทำการสอนวิชาพลศึกษา โดยปรับเป็นสนามวอลเล่ย์บอลหรือสนามแบตมินตันจำนวน 1 สนามได้
 • โรงยิมตะกร้อ ห้องพักครูวิชาพลศึกษา สนามตระกร้อในร่ม 3 สนาม และที่ทำการสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัย
 • โดม 1 เป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อน ทำกิจกรรมนันทนาการ และเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน
 • โดม 2 เป็นสนามกีฬาในร่ม แบ่งเป็นสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม และสนามบาสเกตบอล 2 สนาม (สามารถปรับเป็นสนามฟุตซอลได้ 2 สนาม หรือ สนามฟุตบอล 1 สนาม)
 • โดม 3 เป็นสนามกีฬาในร่ม เป็นสนามบาสเกตบอล 2 สนาม (สามารถปรับเป็นสนามฟุตซอลได้ 2 สนาม หรือ สนามฟุตบอล 1 สนาม)
 • โดม 4
 • สนามฟุตบอล เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งจำนวน 6 ลู่ และอัฒจันทร์ไม้จำนวน 6 อัฒจันทร์ (ปัจจุบันอัฒจันทร์ไม้อยู่ในระหว่างการรื้อถอนและก่อสร้างอัฒจันทร์ใหม่ เนื่องจากอัฒจันทร์ไม้เดิมนั้นอยู่ในสภาพชำรุดยากต่อการซ่อมแซม)
 • สระว่ายน้ำอยุธยาวิทยาลัย เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร (พร้อมอัฒจันทร์มีความจุประมาณ 1,000 คน) โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมพลศึกษา
 • หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มี 2 แห่งคือ
  • จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนปรีดี พนมยงค์ (หรือถนนโรจนะเดิม) ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริจาคเงินก่อสร้างโดย พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและอดีตนายกรัฐมนตรี โดยนามของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานคือ "พระพุทธปฏิมาวาสนฐารสม์"
  • จุดที่ 2 หอพระพุทธไตรรัตนนายก ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนป่าโทน ตรงข้ามสวนสาธารณะบึงพระราม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยนามของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานคือ "พระพุทธไตรรัตนนายก"
 • ลานธรรมะ เป็นลานอเนกประสงค์เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของโรงเรียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และฝึกจิตใจให้สงบ การนั่งสมาธิ
 • ศูนย์อาหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีจำนวน 2 แห่ง
  • ศูนย์อาหาร 1 เป็นโรงอาหารเดิมตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน อยู่ติดประหอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 มีร้านค้าประมาณ 20 ร้านค้า มีความจุประมาณ 800 คน
  • ศูนย์อาหาร 2 เปิดใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีร้านค้าประมาณ 20 ร้านค้า มีความจุประมาณ 1,000 คน
 • โรงผลิตน้ำดื่มอยุธยาวิทยาลัย เป็นโครงการผลิตน้ำดื่มส่งเสริมอาชีพนักเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์อาหาร 1 ผลิตเพื่อจำหน่ายในโรงเรียนให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน
 • ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกย่อยสำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 • กำแพง 100 ปี เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในวาระโรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี เป็นกำแพงอิฐ ลักษณะคล้ายกำแพงเมืองโบราณ

แผนการเรียน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
   • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
   • ห้องเรียนปกติ 3 กลุ่มการเรียน ได้แก่
    • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
    • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา
    • ห้องเรียนทักษะชีวิต
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
   • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
   • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (คณิตศาสตร์ - ภาษา)
   • ห้องเรียนปกติ 4 กลุ่มการเรียน ได้แก่
    • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียม 4 เหล่า)
    • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
    • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา
    • ห้องเรียนทักษะชีวิต
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
   • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
   • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (คณิตศาสตร์ - ภาษา)
   • ห้องเรียนปกติ 4 กลุ่มการเรียน ได้แก่
    • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียม 4 เหล่า)
    • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
    • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษา
    • ห้องเรียนทักษะชีวิต
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเน้นวิศวกรรมศาสตร์)
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)
   • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
   • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนเน้นนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนปกติ)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเน้นวิศวกรรมศาสตร์)
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)
   • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
   • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนเน้นนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนปกติ)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเน้นวิศวกรรมศาสตร์)
   • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)
   • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
   • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนเน้นนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์)
   • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (ห้องเรียนปกติ)

การบริหารจัดการ[แก้]

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA (Thailand Quality Award)

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทักษะชีวิตที่ยั่งยืน

 • ค่านิยม (Core Value)

ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม

 • เอกลักษณ์ (Identity)

ภูมิใจสถาบัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ เทิดองค์อานันท์

 • อัตลักษณ์ (Uniqueness)

ชาติเสือ อันหมายถึง บุคคลที่มีความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความเมตตากรุณา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสียสละ เป็นมิตร ช่วยเหลือ และรับใช้สังคม ซึ่งคำดังกล่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต เมื่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้มีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬา จนเป็นที่รู้จักถึงเกียรติคุณของโรงเรียน ทำให้คนทั่วไปเรียกว่า "เสือ" และคำว่าว่า "ชาติเสือ" นี้ จึงเป็นอัตลักษณ์นับตั้งแต่นั้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ครูประสิทธิ์ พิมล ท่านได้แต่งเพลง "ชาติเสือ" เป็นเพลงประจำโรงเรียนที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

 • สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Competencies of School)

1. วัฒนธรรมองค์กร

2. ศูนย์รวมจิตใจขององค์กร

3. ศักยภาพของบุคลากร

4. ความผูกพันของครู นักเรียน และศิษย์เก่า

 • วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

รักสถาบัน สร้างสรรค์สังคม

 • พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพและมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพ บุคลิกภาพสุนทรียภาพที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรักและเสียสละเพื่อองค์กร

8. จัดแหล่งการเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

9. สร้างเสริมสัมพันธภาพและเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งในประเทศและนานาชาติ

 • กลยุทธ์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 - 2561

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

2. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่โลกกว้างด้วยการศึกษาค้นคว้าได้อย่างอิสระ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดองค์ความรู้ ทั้งเห็นคุณค่าในตนเองในการเสริมสร้างทักษะชีวิต

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ภายใน สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

 • Warakorn 4G Model
  • Good Student, Good Teacher, Good Management, Good School

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่[แก้]

ตั้งแต่สถาปนาโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยก็ได้เจริญรุดหน้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ก็เป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ทุ่มเท ทั้งชีวิตและจิตใจ จนทำให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประสบความสำเร็จมาถึงทุกว้นนี้ และผู้ที่สำคัญท่านหนึ่งในการเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน บุคคลนั้นก็คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2448 - ปัจจุบัน มีรายนามผู้บริหารสถานศึกษาเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พุทธศักราช)
1 ขุนประกอบวุฒิสารท (พระยาราชโยธา) พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2449
2 พระอนุสิษฐ์วิบูลย์ (นายเปี่ยม) พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2450
3 พระวิเศษกลปกิจ (นายรัตน์) พ.ศ. 2450
4 ขุนบำเหน็จวรสาร (นายชิต) พ.ศ. 2451
5 พระชำนาญขบวนสอน (นายเฉย) พ.ศ. 2452
6 นายรัตน์ พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2453
7 นายปุ่น พ.ศ. 2453
8 นายเล็ก พ.ศ. 2454
9 นายผัน พ.ศ. 2455
10 ขุนกลั่นวิชาสอน (นายวิชา) พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2464
11 ขุนทรงวรวิทย์ (นายแม้น) พ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2466
12 หลวงภารสาส์น (ขุนภารสาส์น) พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2477
13 นายฟุ้ง ศรีวิจารณ์ พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479
14 นายฉลวย สาตพร พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2481
15 นายสุรินทร์ สรศิริ พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482
16 นายสังข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2484
17 นายเชื้อ สาริมาน พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2486
18 นายเชื้อ สมบุญวงศ์ พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2488
19 นายสุรินทร์ สรศิริ พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2491
20 นายแวว นิลพยัคฆ์ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2498
21 นายจรูญ ส่องสิริ พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2505
22 นายพิทยา วรรธนานุสาร พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2516
23 นายเจริญ ลัดดาพงศ์ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2526
24 นายลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528
25 นายมาโนช ปานโต พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
26 นายชลิต เจริญศรี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
27 นายอุเทน เจริญกูล พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535
28 นายจักรกฤษณ์ ธีระอรรถ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2542
29 นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
30 นางรัชนี ศุภพงศ์ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546
31 นายอำนาจ ศรีชัย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
32 นายมาโนช จันทร์เทพ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554
33 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
34 นายวรากร รื่นกมล พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

บุคคลสำคัญและบุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และนักการเมือง[แก้]

ศาสนบุคคล[แก้]

นักธุรกิจ[แก้]

ศิลปิน ดารา นักแสดง นักดนตรี นักกีฬา และผู้มีชื่อเสียง[แก้]

 • มาโนช พุฒตาล นักร้อง นักดนตรี เคยเป็นนักจัดรายการดนตรีเพลงสากลทางโทรทัศน์ และทำนิตยสารเกี่ยวกับดนตรี ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการวิทยุ
 • ดำรง พุฒตาล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของนิตยสาร “คู่สร้างคู่สม” รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่มีประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
 • สมบัติ พลายน้อย (ส. พลายน้อย) นักเขียนสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคมไทยด้านต่าง ๆ
 • ปราจีน ทรงเผ่า นักดนตรี นักแต่งเพลง อดีตหัวหน้าวงดนตรีดิ อิมพอสซิเบิล
 • รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง (เอก) นักแสดง, นักร้อง, นักแต่งเพลง
 • ไชยา มิตรชัย (เสมา สมบูรณ์) พระเอกลิเกชื่อดัง, นักแสดง, นักร้อง, พิธีกร
 • ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว (น้ำแข็ง AF7) นักร้อง
 • กันต์ธีร์ ปิติธัญ (ซีดี The Star 10) นักร้อง, นักแสดง, แร็ปเปอร์
 • จ่าตรีเสกสรรค์ ทับทอง นักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่ ได้รับเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2018

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน คือ สีขาวและสีแดง
  • ██ สีขาว หมายถึง น้ำใจอันบริสุทธิ์ของลูกขาวแดง
  • ██ สีแดง หมายถึง โลหิตแห่งความเสียสละ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

 • ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • ชาติเสือ หมายถึง ผู้ที่มีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่มีแต่คนเก่ง กล้าหาญ

เอกลักษณ์โรงเรียน[แก้]

 • ภูมิใจสถาบัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ เทิดองค์อานันท์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ดอกพะยอม

กิจกรรม ชุมนุม ชมรม[แก้]

 • ชมรมช่างภาพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (A.Y.W. Photographer Club)
 • ชมรมยุวมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 • ชมรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (A.Y.W. Environment School)
 • ชมรมดาราศาสตร์
 • ชมรมยุวกวี
 • ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค
 • ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุด
 • ชมรมเด็กไทยทำได้
 • ชมรมแว่นหนังสือ
 • ชมรมนาฏศิลป์ไทย
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมเทควันโด้ อยุธยาวิทยาลัย
 • ชมรมวงโยธวาทิต
 • ชมรมคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ชมรมเคหะพยาบาล
 • ชมรมฟิสิกส์โอลิมปิก
 • ชมรม Interesting English
 • ชมรม Homework
 • ชมรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
 • ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ชมรม English Around You
 • ชมรม Senior Guide
 • ชมรมภาษาต่างประเทศที่ 3 ภาษาอาหรับ
 • ชมรมวัฒนธรรมจีน
 • ชมรมละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT
 • ชมรมร้องเพลงจีน
 • ชมรม Elite English
 • ชมรม Crossword
 • ชมรม AYW Museum

คณะสี[แก้]

 • คณะสีราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • คณะสีราชาวดี (สีฟ้า)
 • คณะสียูงทอง (สีแสด)
 • คณะสีนาคราช (สีเขียว)
 • คณะสีอินทนิล (สีม่วง)
 • คณะสีจามจุรี (สีชมพู)

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

 • เพลงธง[11]

ขาวแดงแสงส่องมองตระการ คู่สถานอยุธยาวิทยาลัย ขาวแดงสุกสกาววับวาวสดใส สีขาวนั้นไซร้คือน้ำใจอยุธยา

ขาวแดงแสงโอภา สีแดงนั้นหนาคือว่าโลหิต อุทิศติดเอาไว้ในแดนสยาม

ขาวแดงแสงส่องมองงาม คือว่านามอยุธยาวิทยาลัย เรารักนามนี้ไซร้ประหนึ่งชีวิต ทุกหยาดโลหิตบริสุทธิ์อยุธยา

 • เพลงชาติเสือ[12]

เราชาติเสือไว้ลายไม่ทิ้งชื่อ การกีฬาของเราลือระบือเสียง อยุธยาวิทยาลัยนั้นไกรเกรียง เราพร้อมเพรียงการกีฬาสามัคคี

ธงขาว-แดงเป็นเครื่องหมายที่ยึดมั่น ยามแข่งขันพร้อมพรักเป็นศักดิ์ศรี ให้ขาวแดงลอยเด่นเป็นผลดี เทิดเกียรติเทิดศรีสถานเรียน

 • เพลงเชียร์เถิดเรา (เดิน)[13]

เชียร์เถิดเรา พร้อมจิตเร้าใจนักกีฬา เราเชียร์ เราเชียร์ถ้วนหน้า อยุธยาวิทยาลัย เลือดทุกหยดหมดในเส้นสาย ไม่ใช่ใครคือ อยุธยา เราอยุธยา ขาว-แดงส่องแสงสะอาดโอภา สี นั้นแสดงว่า อยุธยาไม่เคยแพ้ใคร ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ

รวมเรารวมเรารวมใจมา รวมเรารวมเรารวมใจมา หากจะเปรียบที่ศึกษา นั้นคือมารดาของเรา เราเปรียบด้วยลูกถูกขัดเกลา แม่ให้เลือดเราว่าอยุธยา แต่ฉไนจะให้เขาเหยียด หลู่เกียรติผู้เป็นมารดา ผู้ที่มีสมญา อยุธยาวิทยาลัย ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ

 • เพลงกราวอยุธยา[14]

เชียร์เถิดนะพวกเรา อยุธยาเป็นโรงเรียนใหญ่ ขาว-แดง ขาว-แดง อยุธยาเป็นโรงเรียนใหญ่ นำหน้าใครใครในการกีฬา ผลของการศึกษา เชิดชูอยุธยา ไชโย

พวกเราขาว-แดงแข็งแรงเหลือ ศึกเสือเหนือใต้ ไม่ถอยหนี บากบั่นฟันฝ่า สู้ไพรรี ด้วยหวังเต็มที่จะมีชัย

สีแดงมันจะแข่งแสงอาทิตย์ ลือฤทธิ์ทั่วทั้งอยุธยา สีขาวบริสุทธิ์ดุจจันทรา นี่แหละอยุธยาวิทยาลัย

 • เพลงชนะ[15]

นี่แหละหนามานะของเรา ที่ได้เข้ามาชิงเอาชัย ได้ชื่นชมสมหวังดั่งใจ ใช่เป็นของเราละเหวย

ยิ้มเสียเถิดขาวแดงของข้า นำชัยมาให้ข้าชมเชย ช่างมานะเสียกระไรเลยอยุธยา

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เราอิ่มเราเอมใจ ชัยที่เราได้นั้นคือฝีมือของเรา เราชนะเราก็เซ็งแซ่ แม้เราแพ้เราก็ไม่เศร้า เพราะเลือดเราอยุธยาวิทยาลัย

 • เพลงอยุธยาพร้อมกัน[16]

อยุธยาเราอยู่พร้อมกัน จงมีใจมั่นเอาชัย เพื่อโรงเรียนเรา เราจะต้องเข้าชิงเอาชัยไว้ จะตายจะเป็นให้เห็นแก่ชื่อให้ใครใครลือว่าเราไม่กลัวใคร

อยุธยาวิทยาลัย เลือดเนื้อเราไซร้ แต่น้อยคุ้งใหญ่อยุธยา จะหลับจะตื่นจะยืนจะนั่ง ขาวแดงประดั่งอยู่ในกายข้า

การอันใดที่ได้กระทำ ถ้าหากว่านำชื่อมาสู่อยุธยา เราจะบากบั่นเพื่อสถานศึกษา แม้จะสิ้นชีวาเราไม่คิดหวั่นเลย

 • เพลงอยุธยาเมืองเก่า[17]

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่ากันสู่กันฟัง อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย

เดียวนี้ซิเป็นเมืองเก่า ไทยเราแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน ข้าศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย

ชาวไทยทุกคนดูแล้วเศร้าใจ อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

 • เพลงอยุธยาเมืองงาม[18]

อยุธยางามเลอค่าเมืองฟ้าอมร งามสุดงามทั่วนามขจร งามอมรลือชา เป็นราชธานีแห่งกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่การโบราณสืบมาต่างตึงตาฝั่งใจ

วังโบราณงามตระการโสภี ดารดาษด้วยเจดีย์องค์พระศรีสุริโยทัย หลวงพ่อมงคลบพิตรทรงสถิตเป็นหลักชัย เคารพบูชาเทิดไว้คู่กรุงไทยเกริกฟ้าเรืองรอง

อยุธยางามเลอค่าเมืองฟ้าชาวดิน แดนอุดมทั่วนามระบินเป็นแผ่นดินเมืองทอง มวลราษฎร์ขยันต่างสร้างสรรค์สินทรัพย์เนืองนอง มุ่งทำดีสมดั่งจิตปองแผ่นดินทองโสภี

บางปะอินยลและยินซึ้งใจ พิพิธภัณฑ์ล้ำค่าเพียงใดอีกทั้งวัดพุทไธศวรรย์งามดี งามเด่นหนึ่งในสยาม บึงพระรามนามนั้นที่มี ภูเขาทองงามเนื้อที่ถิ่นเหล่านี้อยุธยา

 • เพลงบาดแผลแห่งแผ่นดิน[19]
 • เมดเล่ย์รวม (เพลงธง, เพลงชาติเสือ, เพลงอยุธยาพร้อมกัน)[20]


รายชื่อนักดนตรีผู้ช่วยบรรเลงเพลงข้างต้น ได้แก่

 • Trumpet: สำรอง พูนทวี,ยงยุทธ มีแสง
 • Trombone: อรุณกรณ์ ชัยสุบรรณ์กนก
 • Alto Saxophone: ปิติ เกยูรพันธ์
 • Tenor Saxophone: ยงยุทธ อารัมภีร
 • Piano, Bass, Drums: ปราจีน ทรงเผ่า
 • บันทึกเสียง: ห้องบันทึกเสียง Music Source
 • ช่างบันทึกเสียง: เสริมศักดิ์ นิวาศานนท์
 • ช่างผสมเสียง: สนอง โสตถิลักษณ์
 • ควบคุมการผลิต: ปราจีน ทรงเผ่า

อ้างอิง[แก้]

 1. "อยุธยาวิทยาลัย-เพลงธง.wmv". youtube.com. YouTube. 2019-01-30. สืบค้นเมื่อ 2019-01-30.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 , สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วารสาร, 2548, หน้า 5
 3. 3.0 3.1 , สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วารสาร, 2532, หน้า 28
 4. http://www.ayw.in.th/
 5. http://www.personnel.moi.go.th/km/c10/V26509.pdf
 6. http://www.ohm.go.th/th/privy/member-of-privy-countcil?type=2
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 10. http://investor.grandprix.co.th/th/shareholder-information/shareholdings
 11. https://www.youtube.com/watch?v=DA_MlL3exoI
 12. https://www.youtube.com/watch?v=O6CaGKTAqmU
 13. https://www.youtube.com/watch?v=N5Y514cjnLM
 14. https://www.youtube.com/watch?v=LjjY9uMVaVE
 15. https://www.youtube.com/watch?v=LH99J6hyge4
 16. https://www.youtube.com/watch?v=KON-3hxg68Q
 17. https://www.youtube.com/watch?v=2p8eut1R1QU
 18. https://www.youtube.com/watch?v=nUkTZjvl8hI
 19. https://www.youtube.com/watch?v=BqwRBQVNOw8
 20. https://www.youtube.com/watch?v=54DYoqhbl7g

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°21′10″N 100°34′06″E / 14.3527899°N 100.5684591°E / 14.3527899; 100.5684591