โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ
Mutthayom Phrarachatan Chaloemphrakiat School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.พ.
ประเภทรัฐ
 • โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอของรัฐ
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถาปนาพ.ศ. 2546
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส08551501
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
จำนวนนักเรียน431 คน
สี███ ม่วง
███ เหลือง
เว็บไซต์www.mpcs.ac.th

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6

ประวัติ[แก้]

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมอบหมายพระราชกรณียกิจให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กรมสามัญศึกษาจึงได้รับสนองพระบรมราชโอการฯ และดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ดังนี้

 • จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา
 • นายวินัย วิไลลักษณ์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และคณะได้มาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2545
 • นายอธิปัตย์ คลี่สุนทร รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา และคณะได้มาสำรวจพื้นที่ และทำผังบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 • นายเพชร เหมือนพันธ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาได้ประชุมคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดน่านเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2546 แต่เนื่องจากเป็นการดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้ จึงดำเนินการให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน
 • นายวิสิทธิ์ ศรีบรรเทา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และประธานสภาตำบลห้วยโก๋นได้อนุญาตให้ใช้สถานที่และอาคารร้านค้าชุมชนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
 • มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้บริจาคทรัพย์เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 2 หลัง
 • วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ปีการศึกษา 2546
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2546กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนชื่อ โรงเรียนห้วยโก๋นพิทยาคม โดยรับนักเรียนประเภทประจำ และ ไป-กลับ
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งนายวิชัย กิจโร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ" และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและประกอบพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546