มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
The Australian National University
Australian National University logo.png
ชื่อย่อ ANU
คติพจน์ Naturam Primum Cognoscere Rerum
("First, to learn the nature of things")
(แปล: "เหนืออื่นใด พึงเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง")
สถาปนา ค.ศ. 1946 พ.ศ. 2489
ประเภท รัฐ
นายกสภาฯ Dr Allan Hawke
ที่ตั้ง แคนเบอร์รา Australian Capital Territory
เว็บไซต์ www.anu.edu.au

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (อังกฤษ: The Australian National University หรือ ANU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2503) ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย[1] นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight), สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (Association of Pacific Rim Universities) และ พันธมิตรมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Alliance of Research Universities)

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1946 โดยรัฐบาลออสเตรเลีย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศที่ทุ่มเทในด้านการวิจัยเป็นหลัก อันปรากฏอยู่ในภารกิจของมหาลัยที่จะพัฒนาการวิจัยระดับหลังปริญญาตรี เพื่อสนองตอบต่อและที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาที่มีความสำคัญต่อออสเตรเลียในด้านต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอนให้ครอบคลุมระดับปริญญาตรี โดยควบรวมกับ Canberra University College อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยคงแยกการดำเนินงานของทั้งสองส่วนต่อไป โดยให้สถาบันการศึกษาขั้นสูง (Institute of Advanced Studies) เน้นการวิจัยและการศึกษาระดับหลังปริญญาตรีต่อไป และให้คณะต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น ยังจัดตั้งวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาเฉพาะทางขึ้นอีกหลายแห่งในภายหลังเช่นกัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นมหาวิทยลัยแห่งเดียวในประเทศที่มีธรรมนูญและโครงสร้าง ซึ่งกำหนดตามพระราชบัญญัติแห่งสภาเครือจักรภพ (Act of the Commonwealth Parliament) ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นที่จัดตั้งตามรัฐบัญญัติของแต่ละรัฐหรือสภารัฐเท่านั้น

โครงสร้างการจัดการศึกษา[แก้]

โครงการการจัดหน่วยการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยของ ANU มีความซับซ้อนพอสมควร[1] เนื่องมาจากประวัติศาสตร์การพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เดิมทีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็น 3 ส่วนหลัก คือ สถาบันการศึกษาขั้นสูง (บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยต่าง ๆ) คณะ และหน่วยการศึกษาอื่น ๆ (เช่น บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ศึกษาต่าง ๆ) อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้พยายามจัดหมวดหมู่หน่วยการเรียนการสอนและการวิจัยต่าง ๆ ทั่ว ANU ที่เน้นศึกษาและสอนในสาขาวิชาใกล้เคียงหรือในอาณาบริเวณศึกษาเดียวกัน ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งในสถาบันการศึกษขั้นสูง คณะ และหน่วยการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันในการดำเนินงานทางการศึกษาวิจัยในทุกระดับให้เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อการแข่งขันในโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งระบบสหวิทยาลัย[2]ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยการบริหารงานที่นำเอาหน่วยการศึกษาวิจัยต่าง ๆ มาร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

สถาบันการศึกษาขั้นสูง[แก้]

มหาวิทยาลัยจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง (Institutes of Advanced Studies) เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับหลังปริญญาตรี ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยการวิจัย (Research School) และศูนย์ศึกษาต่าง ๆ 11 แห่ง คือ

 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์ (Research School of Astronomy and Astrophysics - RSAA) เป็นสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียในการค้นคว้าวิจัยด้านดาราศาสตร์และนอกพิภพ สถาบันแห่งนี้ดำเนินงานหอสังเกตการ 2 แห่ง คือ หอสังเกตการณ์บนเขาสตรอมโล (Mount Stromlo Observatory) และ หอสังเกตการณ์ไซดิ่งสปริงค์ (Siding Spring Observatory)
 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านเคมี (Research School of Chemistry - RSC) ดำเนินการค้นคว้าวิจัยด้านเคมี โดยเน้นสาขาที่สำคัญต่อประเทศ ผลงานวิจัยของสถาบันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั่วโลก
 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อันเกี่ยวกับโลก (Research School of Earth Sciences - RSES) เป็นสถาบันหนึ่งในสิบแห่งชั้นนำของโลกในการวิจัยโครงการศึกษาธรณีวิทยาและโลก
 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ (Research School of Physical Sciences and Engineering - RSPhysSE) สถาบันแห่งนี้ทำการวิจัยในหลายสาขาตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ ซึ่งรวมถึงงานด้านทฤษฏีและการทดลอง สาขาที่เน้นได้แก่ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เลเซอร์ ศาสตร์ด้านพฤติกรรมแสงแบบไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear optics) โฟตอนศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและโมเลกุลฟิสิกส์ นิวเคลียร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านการแพทย์ จอห์น เคอร์ติน (John Curtin School of Medical Research - JCSMR) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยดำริของ ศาสตราจารย์ โฮวาร์ด ฟลอรี่ (Howard Florey) ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และ นายกรัฐมนตรีจอห์น เคอร์ติน ที่ผ่านมามีบุคคลสองท่านจากสถาบันแห่งนี้ได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว
 • บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ (Research School of Information Science and Engineering - RSISE) เน้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาการด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ศึกษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Centre for Resource and Environmental Studeies - CRES) มีชื่อเสียงด้านการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสหวิทยาการ โดยใช้มุมมองหลากหลายทั้งจากด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ดิน ชลศาสตร์ และนิเวศวิทยา
 • สถาบันคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences Institute - MSI) เน้นการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย การสอน และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึง คณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ และ การคำนวณทางคณิตศาสตร์

คณะ[แก้]

ปัจจุบันคณะต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคณะยังคงมีการเรียนการสอนและการวิจัยระดับหลังปริญญาตรีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน นับตั้งแต่มีระบบวิทยาลัย ระบบคณะได้ถูกลดความสำคัญลง และถูกจัดให้อยู่ภายใต้หน่วยการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่สังกัด เดิม ANU มีทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะเอเซียศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์

หน่วยการศึกษาอื่น ๆ[แก้]

หน่วยการศึกษาอื่น ๆ หรือ ศูนย์ศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย (University Centres) เป็นการจัดตั้งขึ้นตามวรรคที่ 7 (2) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย มักจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยการศึกษาวิจัยเฉพาะด้านที่สำคัญและอยู่ในความต้องการของประเทศ รวมทั้งบางแห่งอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซึ่งสามารถดึงทรัพยากรบุคคลที่เดิมสังกัดในคณะและสถาบันการศึกษาขั้นสูงต่าง ๆ มาเป็นประโยชน์เพื่อการนี้ได้ด้วย ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ศึกษา/วิจัย และสถาบันต่าง ๆ คือ

 • บัณฑิตวิทยาลัยการทูตเอเซียและแปซิฟิก (Asia-Pacific College of Diplomacy) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นสูง และการแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รวมทั้ง เป็นศูนย์ในการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการทูตของออสเตรเลียกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอีกด้วย
 • บัณฑิตวิทยาลัยแห่งชาติด้านการจัดการ (National Graduate School of Management) ตั้งขึ้นในปี 1994 เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการบริหารการจัดการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
 • ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแห่งออสเตรเลีย (Australian Centre for Economic Research on Health) เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยความร่วมมือระหว่าง ANU มหาวิทยาลัยแห่งควีนส์แลนด์ (University of Queensland - UQ) และ มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลียตะวันตก (University of Western Australia - UWA) เน้นการศึกษาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ประเด็นเรื่อง การจ่ายและการประกันในการรักษาสุขภาพ ต้นทุนด้านสุขภาพและการสูงวัย และ ภาระทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
 • ศูนย์ระบาดวิทยาและสาธารณสุขประชากรแห่งชาติ (National Centre for Epidemiology and Population Health) มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ (pattern) ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร รวมทั้งโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและภูมิภาคใกล้เคียง และบริเวณอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายที่เหมาะสมให้เกิดดุลยภาพในการให้การบริการสุขภาพ ความเป็นธรรม และสนองตอบต่อการยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันวิจัยสาธารณสุขมูลฐานแห่งออสเตรเลีย (Australian Primary Health Care Research Institute) จัดต้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเน้นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ การจัดองค์กร ค่าใช้จ่าย การให้บริการ และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในขั้นที่สูงขึ้น
 • ศูนย์วิจัยสุขภาพจิต (Centre for Mental Health Research) มุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและภาวะสูงวัย การถดถอยทางจิต การเข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ การเกษียณอายุและความสามารถในการเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางและนโยบายที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อสังคมและประเทศ
 • ศูนย์การพัฒนาการศึกษาและวิธีการทางการศึกษา (Centre for Educational Development and Academic Methods) เน้นการวิจัยด้านการศึกษาในระดับสูง และแนววิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับวงการวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์ (Humanities Research Centre) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการวิจัยทางมนุษยศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง พยายามให้เกิดการประสานแนวทางการศึกษาระหว่างสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจสังคมและมนุษย์ ทั้งนี้ในแต่ละปี ศูนย์ฯ จะตั้งหัวข้อในการศึกษาวิจัยที่แตกต่างกันไป
 • ศูนย์วิจัยข้ามวัฒนธรรม (Centre for Cross-Cultural Research) เน้นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาวิธีการแบบใหม่ โดยบูรณาการวิธีการวิจัยแบบดั่งเดิมเข้ามาด้วย เพื่อเข้าใจและชี้ให้เห็นแนวทางที่หลากหลายที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
 • ศูนย์ศึกษาชนพื้นเมืองแห่งชาติ (National Centre for Indigenous Studies) ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย โดยเน้นประเด็นด้าน การมีส่วนร่วม การบริหารงาน และนโยบายสาธารณะในกิจการที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง รวมถึงประเด็นข้ามชาติต่าง ๆ ประเด็นด้านกฎหมาย สิทธิ ประเด็นทางสังคม และการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ความกินดีอยู่ดี และความปลอดภัยของชนพื้นเมือง
 • ศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจชนพื้นเมือง (Centre for Aboriginal Economic Policy Research) มุ่งสนับสนุนและกระตุ้นการถกเถียงทางวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชนพื้นเมือง และแนะนำแนวทางทางนโยบายที่เหมาะสมในการส่งเสริมสถานภาพดังกล่าวของชนพื้นเมือง
 • ศูนย์ยุโรปแห่งชาติ (The National Europe Centre) มุ่งสนับสนุนการวิจัย ศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุโรป เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับยุโรป โดยเน้นประเด็นต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง และความชอบธรรมทางประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม การโยกย้ายถิ่นฐานและการบูรณาการในสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย อนุสัญญาแห่งยุโรปและการปฏิรูปธรรมนูญยุโรป การขยายสมาชิกประเทศ นโยบายการค้าและการเกษตร ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • สถาบันคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences Institute) อธิบายแล้วในข้างต้น

สหวิทยาลัย[แก้]

การก่อตั้งระบบสหวิทยาลัย (Colleges) เพิ่งริเริ่มได้ไม่นานมานี้ โดยค่อย ๆ เริ่มการประสานงานกันตั้งแต่ปี 2006 และเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปีถัดมา ในปัจจุบัน มีสถาบันวิจัย คณะ และศูนย์ต่าง ๆ เข้ามาอยู่ภายในสหวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง และคาดว่าระบบสหวิทยาลัยนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารการศึกษาต่อไป เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันมีการร่วมมือ และแบ่งสรรการใช้ทรัพยาการร่วมกัน โดยเฉพาะบุคลากรทางวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป ปัจจุบันประกอบด้วย

 • สหวิทยาลัยศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (College of Arts and Social Sciences) ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านสังคมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการศึกษาและวิธีการทางการศึกษา และ ศูนย์ศึกษาวิจัยนโยบายเศรษฐกิจชนพื้นเมือง
 • สหวิทยาลัยเอเซียและแปซิฟิก (College of Asia and the Pacific) ประกอบด้วยหน่วยการศึกษาวิจัยที่เน้นด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยครอว์ฟอร์ดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาว่าด้วยการระหว่างประเทศ การเมืองและยุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาว่าด้วยการควบคุม ความยุติธรรมและการทูต, และ วิทยาลัยการศึกษาว่าด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาษา
 • สหวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (College of Business and Economics) ประกอบด้วย คณะเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์ และ บัณฑิตวิทยาลัยแห่งชาติด้านการจัดการ
 • สหวิทยาลัยวิศวกรรศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (College of Engineering and Computer Science) ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สหวิทยาลัยนิติศาสตร์ (College of Law)
 • สหวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (College of Medicine and Health Science) ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์, ศูนย์ศึกษาวิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแห่งออสเตรเลีย, สถาบันวิจัยสาธารณสุขมูลฐานแห่งออสเตรเลีย, ศูนย์วิจัยสุขภาพจิต, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านการแพทย์ จอห์น เคอร์ติน, ศูนย์ศึกษาระบาดวิทยาและสุขภาพประชากรแห่งชาติ และ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขเมนซี่
 • สหวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (College of Science) เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานการเรียนการสอนและการวิจัยต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านด้านเคมี, บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อันเกี่ยวกับโลก และ บัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดยสถาบันต่าง ๆ ได้พิจารณาความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน การยอมรับจากสังคมทั้งวงการวิชาการและตลาดแรงงาน และความพร้อมในการบริการการศึกษา ซึ่งผลการจัดอันดับ สามารถกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย และทั้งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงชั้นแนวหน้าทั้งในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก และระดับระหว่างประเทศ ทั้งนี้แยกตามหน่วยงานที่ทำการจัดลำดับที่เป็นที่นิยมในการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น

 • วารสาร ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดอันดับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของโลก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 แห่ง ปรากฏว่า ANU ได้รับการจัดอันดับ 16 ตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปี 2008 (ยกเว้นในปี 2005 อยู่ในอันดับที่ 23) ทั้งนี้ ในปี 2008 THES-QS ได้แยกอันดับในสาขาต่าง ๆ ซึ่ง ANU ได้รับอันดับ 12 ในสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันดับ 14 ในสาขาสังคมศาสตร์ อันดับ 21 ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ อันดับ 36 ในสาขาเทคโนโลยี และอันดับ 37 ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
 • นิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ในปี 2006 ได้จัดให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 38 จาก 100 อันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ในปี 2007 ได้จัดลำดับให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่ 57 จาก 500 อันดับทั่วโลก ทั้งนี้ ANU เคยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 54, 56, 53 และ 49 ในปี 2006, 2005, 2004 และ 2003 ตามลำดับ
 • นักศึกษาสามารถเลือกพักนอกเขตมหาวิทยาลัยได้ที่'UniGardens[3]' ใน Belconnen

อ้างอิง[แก้]