สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
The Thailand Research Fund
สกว. / TRF.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.jpg
ที่ทำการ
ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
งบประมาณ 1,717.3887 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, ประธานกรรมการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ[2], ผู้อำนวยการ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, รองผู้อำนวยการ (ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่)
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, รองผู้อำนวยการ (ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล, รองผู้อำนวยการ (ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์)
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ, รองผู้อำนวยการ (ด้านการวิจัยมุ่งเป้า)
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.trf.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) เป็นองค์การมหาชน ประเภทจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[3]

ประวัติ[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535[4] ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน[5] มีเป้าหมายหลัก คือ สร้าง และส่งเสริม นักวิจัย กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

เมธีวิจัยอาวุโส[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยในฐานะที่สร้างผลงานดีเด่น เรียกว่า เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยเริ่มให้ทุนวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การคัดเลือก[แก้]

ใช้วิธีการสรรหา และเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก รายนามศาสตราจารย์ในประเทศ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ, คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และการเสนอชื่อจากคณบดีทุกมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเมธีวิจัยอาวุโส[แก้]

เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในทีมวิจัย สามารถพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้

รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.[แก้]

อ้างอิง[แก้]