สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
The Thailand Research Fund
สกว. / TRF.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.jpg
ที่ทำการ
ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2535
งบประมาณ 1,717.3887 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, ประธานกรรมการ
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี), รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ[2], ผู้อำนวยการ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, รองผู้อำนวยการ (ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่)
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, รองผู้อำนวยการ (ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล, รองผู้อำนวยการ (ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์)
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ, รองผู้อำนวยการ (ด้านการวิจัยมุ่งเป้า)
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.trf.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) เป็นองค์การมหาชน ประเภทจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535[3] ในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน[4] มีเป้าหมายหลัก คือ สร้าง และส่งเสริม นักวิจัย กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

เมธีวิจัยอาวุโส[แก้]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยในฐานะที่สร้างผลงานดีเด่น เรียกว่า เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยเริ่มให้ทุนวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การคัดเลือก[แก้]

ใช้วิธีการสรรหา และเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก รายนามศาสตราจารย์ในประเทศ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ, คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และการเสนอชื่อจากคณบดีทุกมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติเมธีวิจัยอาวุโส[แก้]

เป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นผู้นำในทีมวิจัย สามารถพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้

รายนามเมธีวิจัยอาวุโส สกว.[แก้]

อ้างอิง[แก้]