โรงเรียนร่มเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนร่มเกล้า
140 หมู่ 14 ถ.สกล-นาแก ตตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Romklao school
อักษรย่อ ร.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คติพจน์ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 30 กรกฎาคม
รหัส 1009471501
เพลง มาร์ชร่มเกล้า
เว็บไซต์

โรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 14 ถนนสกล-นาแก ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า” ต่อมาเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน มาจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ได้มีพระราชดำรัสถามแม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท โพยม พหุลรัตน์) ว่า จะมีการสร้าง โรงเรียน มัธยมศึกษาต่อเนื่องไปอีกหรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 จึงมอบหมายให้กองทัพภาค ที่ 2 ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเลือกที่ตั้ง โรงเรียนและได้เลือกบ้านโคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน เพราะถ้าหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่นี้จะบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรธิดา เข้าไปศึกษา เล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร และสามารถให้บริการราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง 9 ตำบล 44 หมู่บ้าน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครู 4 คน โดยมี นายบุญธรรม กัลยาบาล เป็นครูใหญ่
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 หน่วยทหาร ช.พัน 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ร.ท.อรรถ ศรีอัจฉริยะกุล เป็นหัวหน้าชุด ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ได้ 6 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ 31 พฤษภาคม 2518
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง จำนวน 55,999 บาท และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517 พลโท เปรม ติณสูลานนท์ (ยศในขณะนั้น) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนร่มเกล้า แบบ 216 ได้ 6 ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างเพิ่มอีก 10 ห้องเรียน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหารโรงเรียนร่มเกล้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงปลูกต้นสนฉัตร 2 ต้น ที่มุมถนนทางเข้าหน้าอาคารเรียนหลังแรก
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์เป็นการส่วนพระองค์

แผนการเรียน[แก้]

  • สาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์-คณิต
  • สาระการเรียนรู้ที่เน้น สังคม-ภาษา-อาชีพ

อาคารและสถานที่[แก้]

อาคารเรียนถาวร[แก้]

  • อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก ใช้จัดทำเป็นห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ห้องพัสดุ สำนักงานฝ่ายธุรการร สหกรณ์ร้านด้า ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง E-learning ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  • อาคารเรียนแบบ 216 ค(2) ใช้จัดทำสำนักงานฝ่ายวิชาการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องทะเบียนวัดผล ห้องแผนงานและสารสนเทศ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว และห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
  • อาคารเรียนแบบ 216 ค(3) ใช้จัดทำห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการอาชีพเสริมสวย ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง ห้องกลุมสาระสุขศึกษาฯ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องกลุมสาระวิทยาศาสตร์ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

อาคารประกอบ[แก้]

  • อาคารโรงฝึกงานแบบ ช102/27 ใช้เป็นห้องปฏิบบัติงานคหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ห้องพักครู และห้องดนตรี
  • หอพระ เป็นอาคารโล่งประดิษฐานพระพุทธรูป
  • อาารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และผู้มีจิตศรัทธา จัดเป็นอาคารหอสมุดโรงเรียน
  • อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซึ่งได้รับบริจาคจากภภาคเอกชน ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นห้องเกียรติยศ แสดงผลงาน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน
  • ศาลาไทย อยู่บริเวณหน้าสนามกีฬา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]