โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารการพระราชทานชื่อ "เบญจมราชูทิศ" ของมณฑลนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดตั้งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มีความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล และได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456 คือ

เครือข่ายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ[แก้]

เครือข่ายจตุรมิตรเบญจมราชูทิศ เดิมโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีทั้งหมด 6 แห่ง แต่ในปัจจุบันได้เหลือเพียง 4 แห่ง และได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายขึ้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือกันพัฒนาโรงเรียน ระหว่างผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ทั่ง 4 โรงเรียน และจัดงานแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นในทุกๆปี

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ชื่อ ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี ต้นไม้ คติพจน์ ปรัชญา ที่อยู่ เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.)
Benjamarachutit
School (B.M.)
10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2442
มงกุฎ 5 ████
ขาว-แดง
ประดู่แดง "ขนฺติ หิต สุขาวหา"
ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
BM
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
(บ.ช.)
Benjamarachutit
Ratchaburi School (B.J.)
21 กันยายน
พ.ศ. 2429
อุณาโลม ████
น้ำเงิน-ชมพู
ทองกวาว "สจฺจํ เว อมตา วาจา"
วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
BEN
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
(บ.จ.)
Benchamarachuthit
School Chanthaburi (B.J.)
6 กันยายน
พ.ศ. 2454
พระเกี้ยว ████
ฟ้า-เหลือง
แก้ว "ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ดีเด่นวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
10 ถนนศรียานุสรณ์
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
BJ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
(บ.ม.)
Benjamarachutit
School Pattani (B.M.)
22 ตุลาคม
พ.ศ. 2455
พระเกี้ยว ████
เขียว-ขาว
จามจุรี "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย
2 ถนนสะบารัง
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000
BMPN

รางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียน จังหวัด ปีการศึกษา ระดับชั้น ขนาด
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2522, 2559 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 2526, 2558 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2531 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2531, 2538 มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย[แก้]

ตราสัญลักษณ์ กลุ่มเครือข่าย"จตุรมิตรเบญจมราชูทิศ"

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Jaturamit Benjamarachutit Games of Thailand) เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นทุกปีของประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 แห่ง โดยให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกๆปี จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

ประวัติ[แก้]

การแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทั้ง 4 โรงเรียนในประเทศไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น

โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เป็นทรัพยากรแนวหน้าของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และนักเรียนปัจจุบันได้ระลึกถึงคุณงามความดีของโรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน และที่สำคัญเนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศทั้ง 4 โรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ เจ้าภาพ ประธานพิธี ประธานจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ชนิดกีฬา กีฬา
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
นายสุเทพ โกมลภมร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
(2/2553)
2 ชนิดกีฬา FB, PT
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์
(นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย)
ดร.มาโนช กล้องเจริญ
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)
11-13 มกราคม พ.ศ. 2555 1
(2/2554)
3 ชนิดกีฬา FB, PT, BB
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช)
นายณรงค์ ทองขาว
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช)
7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
(1/2555)
4 ชนิดกีฬา FB, PT, BB, GF
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
นายภาณุ อุทัยรัตน์
(รองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
นายจุมพล ทองใหม่
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี)
1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
(1/2556)
4 ชนิดกีฬา FB, PT, BB, GF
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
นายสุรพล แสวงศักดิ์
(ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(2/2557)
5 ชนิดกีฬา FB, PT, BB, GF, VB
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
ดร.กมล รอดคล้าย
(เลขาธิการสภาการศึกษา)
นายวิลิศ สกุลรัตน์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี)
10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(2/2558)
5 ชนิดกีฬา FB, PT, BB, GF, VB
7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
นายภักดี เหมทานนท์
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช)
9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 2
(2/2560)
5 ชนิดกีฬา FB, PT, BB, GF, VB
หมายเหตุ

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[แก้]

ครั้งที่ เจ้าภาพ รอบชิงชนะเลิศ รอบชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ คะแนน รองชนะเลิศ อันดับสาม คะแนน อันดับสี่
1 เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 4–0 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2 เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–2
(5–2)
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
3 เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 3–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
4 เบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–1 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
5 เบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2–21 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 5–2 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
6 เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2–0 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1–0 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
7 เบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ

ผลการแข่งขัน[แก้]

กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Pétanque pictogram.png เปตอง (รวม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (รวม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (รวม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Golf pictogram.svg กอล์ฟ (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี
กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (รวม) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Golf pictogram.svg กอล์ฟ (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี
กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ไม่มี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล (นร.หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล (ครูหญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ต้น ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ต้น หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ปลาย ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ปลาย หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ครู หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Golf pictogram.svg กอล์ฟ (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ไม่มี
กีฬาจตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
กีฬา 1 ชนะเลิศ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมเชย
Football pictogram.svg ฟุตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล (นร.ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล (นร.หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Volleyball (indoor) pictogram.svg วอลเลย์บอล (ครูหญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ต้น ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ต้น หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ปลาย ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ม.ปลาย หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
Pétanque pictogram.png เปตอง (ครู หญิง) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
Golf pictogram.svg กอล์ฟ (ครู ชาย) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ไม่มี

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

อันดับที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 13 10 5 28
2 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 10 5 6 21
3 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 7 5 8 20
4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 6 10 12 28
รวม 36 30 31 97

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์[แก้]

กลุ่มเบญจมฯ สัมพันธ์ (อังกฤษ: Benjama Group) คือ กลุ่มโรงเรียนที่ขึ้นต้นนามว่า "เบญจมฯ" มีทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ชื่อ ก่อตั้ง สัญลักษณ์ สี คติพจน์ ปรัชญา ที่อยู่ เว็บไซต์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ราชบุรี
(บ.ช.)
Benjamarachutit
Ratchaburi School (B.J.)
21 กันยายน
พ.ศ. 2429
(130 ปี)
อุณาโลม ████
น้ำเงิน-ชมพู
"สจฺจํ เว อมตา วาจา"
วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย
คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คู่คุณธรรม นำชุมชน
96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
BEN
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (บ.ฉ.)
Benchama Rat Rangsarit
School (B.R.R.)
20 มิถุนายน
พ.ศ. 2435
(124 ปี)
พระเกี้ยว ████
น้ำเงิน-เหลือง
"สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี"
ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ
นำมาซึ่งความสุข
การเรียนเด่น กิจกรรมดี
มีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม
นำสู่มาตรฐานสากล
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
BRR
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (บ.ม.)
Benchama Maharat
School (B.M.)
28 กันยายน
พ.ศ. 2440
(119 ปี)
มงกุฎ 5 ████
เขียว-แดง
"สุพฺพตธมมฺสํคโม วฑฺฒติ"
ผู้มีความประพฤติธรรม
สังคมดี ย่อมเจริญ
ประพฤติดี
มีวัฒนธรรม นำสังคม
600 ถนนสรรพสิทธิ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
BMU
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (บ.ม.)
Benjamarachutit School (B.M.)
10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2442
(117 ปี)
มงกุฎ 5 ████
ขาว-แดง
"ขนฺติ หิต สุขาวหา"
ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก
การเรียนดี ฝีมือเก่ง
กีฬาเยี่ยม มารยาทยอด
159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
BM
โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร
(บ.บ.)
Matthayom Wat
Benjamabophit School (B.B.)
5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2443
(116 ปี)
พระเกี้ยว ████
ชมพู-เหลือง
"อุฎฐาตา วินทฺเต ธนํ"
ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้
มุ่งจัดการศึกษา
พัฒนาสู่สากล
บนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
69 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
MWBB
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
(บ.จ.)
Benchamarachuthit School
Chanthaburi (B.J.)
6 กันยายน
พ.ศ. 2454
(105 ปี)
พระเกี้ยว ████
ฟ้า-เหลือง
"ปญฺญา นรานํ รตฺนํ"
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ดีเด่นวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
BJ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดปัตตานี
(บ.ม.)
Benjamarachutit School
Pattani (B.M.)
22 ตุลาคม
พ.ศ. 2455
(104 ปี)
พระเกี้ยว ████
เขียว-ขาว
"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สะอาด สามัคคี
เรียนดี มีวินัย
2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
BMPN
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(บ.ร.)
Benjamarachalai School
Under the Royal Patronage
of His Majesty the King (B.R.)
9 มิถุนายน
พ.ศ. 2456
(103 ปี)
พระเกี้ยว ████
เลือดหมู-ขาว
"สวาจารตา พาหุสฺสจฺจํ
นารีนาภรณํวรํ"
ศึกษาดี มีจริยา
เป็นอาภาของกุลสตรี
การเรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม
126 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
BR
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
(บ.ม.)
Benchamatheputhit
Phetchaburi School (B.M.P.)
1 สิงหาคม
พ.ศ. 2460
(99 ปี)
พระเกี้ยว ████
กรมท่า-ขาว
"สิกขากาโม ภวํ โหติ"
ผู้ใดใฝ่การศึกษา
ย่อมเป็นผู้เจริญ
ซื่อสัตย์ กตัญญู
รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
184/2 ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
BMP
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (บ.ส.)
Benjamarachanusorn
School (B.S.)
4 เมษายน
พ.ศ. 2521
(38 ปี)
พระเกี้ยว ████
เลือดหมู-ขาว
"อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ"
ควรรีบทำความเพียรในวันนี้
เรียนเด่น เล่นกีฬาดี
มีคุณธรรม ถือความซื่อสัตย์
42/3 หมู่ที่ 1 ถนนประชานิเวศน์ 3
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
BS

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]