สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office
อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.JPG
อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2542
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 374.1965 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร สุทธิพล ทวีชัยการ [2], ประธานกรรมการ
เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม [3], รองประธานกรรมการ
พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล [4], เลขาธิการ
พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร, รองเลขาธิการ[5]
พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง[6], รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรีไทย
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.amlo.go.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อักษรย่อ: สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542[7] มีเลขาธิการ ปปง. เป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อมา ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558[8]โดยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ[9]

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[แก้]

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558[10] ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมเป็น 15 คน กรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน ประกอบด้วย

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห้นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 6 คน[11]

 1. นาย สุวัฒน์ เทพอารักษ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
 3. ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
 4. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
 5. นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
 6. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการทั้งหกรายพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งใหม่ได้จำนวนสี่คน

ต่อมามีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[12]ส่งผลให้มีการเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ โครงสร้างใหม่เป็นต่อไปนี้

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงการคลัง
 3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 4. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 5. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 6. อัยการสูงสุด
 7. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 8. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 9. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 10. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 11. เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ภาพลักษณ์องค์กร[แก้]

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ว่าทำตามคำสั่งของนักการเมืองในการดำเนินคดีต่าง ๆ อาทิ กรณีเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร และการชำระภาษีย้อนหลัง ของสื่อมวลชน เช่นสมัย ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตำแหน่ง สั่งสอบบัญชี สุทธิชัย หยุ่น[13] แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด แต่นายกรัฐมนตรีมักส่งบุคคลที่เขาไว้ใจได้ว่าจะนโยบายมาเป็นเลขาธิการ ไม่เว้นแม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ [14] ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้กฎหมาย ยกเลิกให้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ยกเลิกอธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานสมาคมธนาคารไทย จากการเป็นกรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. ถูกย้ายเป็นที่ปรึกษาปปง. ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 และ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองกำกับและตรวจสอบ
 • กองข่าวกรองทางการเงิน
 • กองคดี 1
 • กองคดี 2
 • กองคดี 3
 • กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/27.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๗ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/27.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๗ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เล่ม 133 ตอน 114 ง พิเศษ หน้า 8 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/143/6.PDF
 6. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/181/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 133 ตอนพิเศษ 181 ง หน้า 2 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 7. http://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO_ACT2.pdf
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/029/45.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/121/7.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF
 13. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 159 ง พิเศษ หน้า 4 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]