คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
Isc.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Integrated Social Science,
Khon Kaen University Nongkhai Campus
ที่อยู่112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วันก่อตั้ง4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
คณบดีรศ. ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
สีประจำคณะ     สีเขียว
สัญลักษณ์ลูกโลก
เว็บไซต์http://isc.kku.ac.th
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/isc.kku/

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อังกฤษ: Faculty of Integrated Social Science, Khon Kaen University Nongkhai Campus) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาเขต ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดยมี การแบ่งหน่วยการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน จำนวน 18 คน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น รูปแบบสายวิชา โดยได้ทำ การรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มสายวิชา และได้ทำการจัดตั้งเป็นสายวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ และได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น เพิ่มมาอีกหนึ่งหลักสูตรรวมเป็น 3 หลักสูตร พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมใน รูปแบบสายวิชาเป็นการบริหารจัดการแบบคณะวิชา และได้จัดตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ ภายใต้สำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เกิดการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของกระแสสังคม โดยในปีการศึกษา 2562 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
 • หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

พ.ศ. 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓[1] ซึ่งลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีการควบรวมหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ส่งผลให้คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ถูกควบรวมเป็น คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เปิดสอน 4 หลักสูตร ดังนี

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตราประจำคณะ[แก้]

Isc.png
 • รูปโลก แสดงถึงสภาพของสังคม (Community) ที่มีความหลากหลาย และเป็นผลทำให้เกิดความหลากหลายของศาสตร์การเรียนการสอน ทำให้นำมาสู่ชื่อของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
 • รูปรวงข้าว แสดงถึง อาชีพที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทยและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการย่อมต้องการดำเนินงานโดยยึดอาชีพพื้นฐานของสังคมไทย และยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • รูปพญานาคพ่นน้ำ แสดงถึง ถิ่นฐานของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายที่ถือว่าเป็นดินแดนแห่งพญานาค
 • ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่กลางภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความหมาย ของตราสัญลักษณ์นี้ สื่อถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นคณะที่มีการบูรณาการของศาสตร์การเรียนรู้ในสังคม เพื่อตอบสนองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสังคม

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ รักษาราชการแทนคณบดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ รักษาราชการแทนคณบดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดี

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓".