คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Logo kmitl.jpg
ชื่ออังกฤษSchool of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
คณบดีผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า[1]
สีประจําคณะ     สีเขียว
เว็บไซต์www.agri.kmitl.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น 1 ใน 9 คณะของสถาบัน เดิมเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม" ก่อนจะโอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ปัจจุบันปรับรูปแบบการศึกษาจากเดิม เปลี่ยนเป็นการศึกษาในรูปแบบของโมดูลหลักสูตร มีทั้งสิ้น 7 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

ประวัติ[แก้]

อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหารฯ หรือเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ในปี พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเดิมเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม" สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมได้ย้ายมาตั้งที่เขตลาดกระบังกรุงเทพฯและได้มีเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" โดยคำว่า "เจ้าคุณทหาร" มีไว้เพื่อ เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เนื่องจากทายาทของท่านเจ้าคุณทหารคือ ท่านเลี่ยมและคุณหลวงพรตพิทยพยัต สามี ได้บริจาคที่ดิน 1,041 ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร และได้รับการสถาปนาเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 ต่อมาวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารได้โอนจากกรมอาชีวศึกษา[2] กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทบวงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 และได้รับการยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2524[3] พร้อมกับสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรม[แก้]

ในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2513 โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้เป็น 1 ใน 25 แห่งของโรงเรียนและวิทยาลัยในกลุ่มช่างอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรกรรม ในโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา จากธนาคารโลก ซึ่งบริษัทออกแบบจุนโซ ซาคาคุระ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบอาคารเรียน โดยบริษัทดังกล่าวเป็นของจุนโซ ซาคาคุระซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้น ทำให้อาคารที่ก่อสร้างในยุคนั้นมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ คือกลุ่มอาคารเรียนกลางน้ำ (ปัจจุบันถูกรื้อถอน กลายเป็นลานจอดรถ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โรงอาหารกลางน้ำ และหอประชุมใหญ่ของสถาบัน ในฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบัน[4]

ในปี พ.ศ. 2559 อาคารโรงอาหารกลางน้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สร้างเสร็จ พ.ศ. 2513) ได้รับคัดเลือกให้เป็น "อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์" จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับอีก 3 อาคารที่ก่อสร้างในช่วงโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวะศึกษา พ.ศ. 2508 - 2513[4]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

ภาควิชาและหลักสูตรก่อนปี พ.ศ. 2564[แก้]

ภาควิชาและหลักสูตรในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ลงไป ก่อนปรับเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular System)

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[5]
  • วิชาเอกพืชไร่
  • วิชาเอกพืชสวนและภูมิทัศน์
  • วิชาเอกกีฏวิทยา
  • วิชาเอกโรคพืช
  • วิชาเอกปฐพีวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[6]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช[7]
 • สาขาวิชาพืชสวน[7]
 • สาขาวิชาพืชไร่[7]
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา[7]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร[7]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[8]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช[9]
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และการประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์[10]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง[11]
นวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร (เทคนิคเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร[12]
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร[13]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร[14]

-

การเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular System)[แก้]

ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบโมดูล (Modular System) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของตนตามกลุ่มวิชาในลักษณะโมดูล (Module) โดยลดวิชาบังคับ และเพิ่มวิชาเลือก โดยแต่ละโมดูลจะมีความสมบูรณ์ในตัวของวิชานั้นเอง ไม่ต้องเรียนจากโมดูลอื่นมาก่อน น้ำหนักรายวิชาละ 6-9 หน่วยกิต ซึ่งแต่เดิมจะต้องเรียนหลายวิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต) ต่อเนื่องกันในหลายเทอมจนครบถ้วนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เริ่มใช้งานการเรียนการสอนแบบโมดูลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564

สำหรับสาขาวิชาที่เริ่มใช้การเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลในปี พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย[15]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
  • สาขาวิชาภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)[16]
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากร
  • สาขาวิชาการสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร
  • สาขาวิชานวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร[17]

โครงการ 2 ปริญญา Agrinovator (ระดับปริญญาตรี)

เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการทั้งในด้านของเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี แต่ได้รับวุฒิถึง 2 วุฒิ คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร[18]

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ดอกบุนนาค ดอกไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
 • สัญลักษณ์คณะ คือ คันไถ และดอกบุนนาค
 • ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกบุนนาค[19]
 • สีประจำคณะ คือ ██ สีเขียว และ ██████ สีเขียว ขาว เหลือง

ศิษย์เก่า[แก้]

 • สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสมาคมที่จดจัดตั้งเป็นสมาคมตามกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2529[20] มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกหลักสูตร จะถือว่ามีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมโดยปริยาย[21]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
 2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 29 2 มีนาคม 2522, พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย (ratchakitcha.soc.go.th)
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 70 ฉบับพิเศษ 8 พฤษภาคม 2524, พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524 (ratchakitcha.soc.go.th)
 4. 4.0 4.1 แวววิเชียร อภิชาติวรพันธุ์, 2559. "ที่มาแนวคิดโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิค “ต้นแบบ” ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2508-2513", วารสารหน้าจั่ว: ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 13(174-203)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 Archived 2017-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 Archived 2017-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. ปรัชญาดุษฏรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 Archived 2018-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 15. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
 16. "ปริญญาโท – SCHOOL OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY" (ภาษาอังกฤษ).
 17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑฺต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (kmitl.ac.th)
 18. "Agrinovator – Agricultural X Engineering KMITL" (ภาษาอังกฤษ).
 19. สีและดอกไม้ประจำคณะ Archived 2009-03-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 20. Agrikmitl, Admin. "ประวัติสมาคมศิษย์เก่า". agrikmitlalumni.com.
 21. Agrikmitl. "ข้อบังคับสมาคมฯ". agrikmitlalumni.com.