คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Agri kmitl.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Agricultural Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
คณบดีผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า[1]
สีประจําคณะ███ สีเขียว
เว็บไซต์www.agri.kmitl.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น 1 ใน 9 คณะของสถาบัน เดิมมีทั้งสิ้น 7 ภาควิชา ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 ภาควิชา 5 หลักสูตร เดิมเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม" ก่อนจะโอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเดิมเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม" สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมได้ย้ายมาตั้งที่เขตลาดกระบังกรุงเทพฯและได้มีเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" โดยคำว่า "เจ้าคุณทหาร" มีไว้เพื่อ เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เนื่องจากทายาทของท่านเจ้าคุณทหารคือ ท่านเลี่ยมและคุณหลวงพรตพิทยพยัต สามี ได้บริจาคที่ดิน 1,041 ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร และได้รับการสถาปนาเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 ต่อมาวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารได้โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและได้รับการยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522[2]

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

ภาควิชาและหลักสูตรก่อนปี พ.ศ. 2564[แก้]

ภาควิชาและหลักสูตรในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ลงไป ก่อนปรับเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular System)

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[3]
  • วิชาเอกพืชไร่
  • วิชาเอกพืชสวนและภูมิทัศน์
  • วิชาเอกกีฏวิทยา
  • วิชาเอกโรคพืช
  • วิชาเอกปฐพีวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[4]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช[5]
 • สาขาวิชาพืชสวน[5]
 • สาขาวิชาพืชไร่[5]
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา[5]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร[5]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์[6]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช[7]
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และการประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์[8]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง[9]
นวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร (เทคนิคเกษตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร[10]
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร[11]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร[12]

-

การเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular System)[แก้]

ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบโมดูล (Modular System) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของตนตามกลุ่มวิชาในลักษณะโมดูล (Module) โดยลดวิชาบังคับ และเพิ่มวิชาเลือก โดยแต่ละโมดูลจะมีความสมบูรณ์ในตัวของวิชานั้นเอง ไม่ต้องเรียนจากโมดูลอื่นมาก่อน น้ำหนักรายวิชาละ 6-9 หน่วยกิต ซึ่งแต่เดิมจะต้องเรียนหลายวิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต) ต่อเนื่องกันในหลายเทอมจนครบถ้วนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เริ่มใช้งานการเรียนการสอนแบบโมดูลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564

สำหรับสาขาวิชาที่เริ่มใช้การเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลในปี พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย[13][แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
  • สาขาวิชาภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ดอกบุนนาค ดอกไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
 • ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกบุนนาค[14]
 • สีประจำคณะ คือ ██ สีเขียว และ ██████ สีเขียว ขาว เหลือง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
 2. ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 7. ปรัชญาดุษฏรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 13. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
 14. สีและดอกไม้ประจำคณะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง