คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ที่อยู่39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี
วันก่อตั้งพ.ศ. 2518
คณบดีผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด
สีประจําคณะสีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์en.rmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหนึ่งในคณะแรกตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปัจจุบัน[1] และเคยเป็น 1 ใน 16 คณะเดิมที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์[2]

ประวัติคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดิมเปิดการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตเทเวศร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 48 ตารางวา ณ สถานที่นี้เคยเป็นวังรพีพัฒน์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์วังนี้กลายเป็น โรงเรียนรพีพัฒน์ของเอกชน ตั้งอยู่ได้ไม่นานกระทรวงอุตสาหกรรม ขอซื้อต่อเพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตร่ม จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไป[2]

 • พ.ศ. 2496 กรมอาชีวศึกษาขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาขึ้น
 • พ.ศ. 2499 ได้โอนไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูเปิดสอน หลักสูตร ปกศ.อาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2504 ได้โอนกลับมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ประกอบด้วย แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่งเชื่อมโลหะแผ่น และแผนกช่างยนต์ทำการผลิตนักศึกษา หลักุตร 2 ปี ระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครูอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2509 ได้ขยายหลักสูตร 2 ปี เป็น 3 ปี และได้ยุบแผนกช่างไม้ครุภัณฑ์คงเหลือ 6 แผนก
 • พ.ศ. 2510 บริเวณส่วนที่เป็นวังรพีพัฒน์ได้ถูกรื้อ เป็นหอประชุมหรืออาคารเอนกประสงค์ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษาจึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเทเวศร์ เป็น 1 ใน 31 วิทยาเขต ที่สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิดสอน หลักสูตรระดับ ปวส. และ ปม. และได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยซึ่งเป็นคณะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2524 วิทยาเขตเทเวศร์ได้งดการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ไว้เป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อเร่งรัดผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2530 ได้มีนโยบายและจัดทำโครงการ การย้ายคณะต่างๆ ไปยังศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 740 ไร่
 • พ.ศ. 2532 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลดการผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมลง และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2533 อาคารและสิ่งก่อสร้างของคณะฯ ส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างเสร็จรวม 15 หลัง ณ ศูนย์กลางสถาบันฯ ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2533-35 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และอาคารพร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ และทำการย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ จากวิทยาเขตเทเวศร์ ไปติดตั้งที่ศูนย์กลางสถาบันฯ จนกระทั่งสามารถย้ายการเรียนการสอนบางส่วนไปดำเนินการได้เมื่อปีการศึกษา 2536

 • พ.ศ. 2535 ได้ให้มีการจัดตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแยกออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีมติให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย เพิ่มปริมาณการผลิตกำลังคน ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 • พ.ศ. 2548 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้เป็นคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-

อาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นคณะที่มีพื้นที่ทำการสอนใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย และมีจำนวนอาคารที่ำทำการสอนมากที่สุด สามารถแบ่งกลุ่มอาคารได้ดังนี้

 • กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมโยธา

อาคารภาควิศวกรรมโยธา อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารวิศวกรรมสำรวจ - สิ่งแวดล้อม อาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ อาคารวิศวกรรมธรณีเทคนิค - ขนส่ง

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมเครื่องกล

อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1,2,3 อาคารปฏิบัติการทดสอบกังหันลม

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมอุตสาหการ

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกล อาคารปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมสิ่งทอ

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ 1,2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ อาคารปฏิบัติการเครื่องผลิตไอน้ำ อาคารปฏิบัตการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมจัดการสิ่งทอ

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาคารวิศวกรรมเคมี

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อาคารวิศวกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมจักรกลเกษตร

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

อาคารวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลาสติก

บทกวีที่เกี่ยวข้อง[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะแรกตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังบทกวีที่ว่า

ราชมงคลธัญบุรีของเราเกิด ถือกำเนิดสมศักดิ์ศรีมีเฉลย
เผยคณะวิศวกรรมนำหน้าเลย คู่มือเฉลยผลงานมากภาคภูมิใจ

การวิจัยและหน่วยวิจัย[แก้]

 • ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเสื้อผ้าและสิ่งทอ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]