คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi
สถาปนาพ.ศ. 2518
คณบดีผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด
ที่อยู่
สีสีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์en.rmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหนึ่งในคณะแรกตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปัจจุบัน[1] และเคยเป็น 1 ใน 16 คณะเดิมที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์[2]

ประวัติคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดิมเปิดการเรียนการสอนที่ วิทยาเขตเทเวศร์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 48 ตารางวา ณ สถานที่นี้เคยเป็นวังรพีพัฒน์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์วังนี้กลายเป็น โรงเรียนรพีพัฒน์ของเอกชน ตั้งอยู่ได้ไม่นานกระทรวงอุตสาหกรรม ขอซื้อต่อเพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตร่ม จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นสถานศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไป[2]

 • พ.ศ. 2496 กรมอาชีวศึกษาขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาขึ้น
 • พ.ศ. 2499 ได้โอนไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูเปิดสอน หลักสูตร ปกศ.อาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2504 ได้โอนกลับมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา ประกอบด้วย แผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่งเชื่อมโลหะแผ่น และแผนกช่างยนต์ทำการผลิตนักศึกษา หลักุตร 2 ปี ระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครูอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2509 ได้ขยายหลักสูตร 2 ปี เป็น 3 ปี และได้ยุบแผนกช่างไม้ครุภัณฑ์คงเหลือ 6 แผนก
 • พ.ศ. 2510 บริเวณส่วนที่เป็นวังรพีพัฒน์ได้ถูกรื้อ เป็นหอประชุมหรืออาคารเอนกประสงค์ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษาจึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเทเวศร์ เป็น 1 ใน 31 วิทยาเขต ที่สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิดสอน หลักสูตรระดับ ปวส. และ ปม. และได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยซึ่งเป็นคณะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2524 วิทยาเขตเทเวศร์ได้งดการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ไว้เป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อเร่งรัดผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • พ.ศ. 2530 ได้มีนโยบายและจัดทำโครงการ การย้ายคณะต่างๆ ไปยังศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 740 ไร่
 • พ.ศ. 2532 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลดการผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมลง และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2533 อาคารและสิ่งก่อสร้างของคณะฯ ส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างเสร็จรวม 15 หลัง ณ ศูนย์กลางสถาบันฯ ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2533-35 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และอาคารพร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ และทำการย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ จากวิทยาเขตเทเวศร์ ไปติดตั้งที่ศูนย์กลางสถาบันฯ จนกระทั่งสามารถย้ายการเรียนการสอนบางส่วนไปดำเนินการได้เมื่อปีการศึกษา 2536

 • พ.ศ. 2535 ได้ให้มีการจัดตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแยกออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีมติให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย เพิ่มปริมาณการผลิตกำลังคน ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
 • พ.ศ. 2548 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้เป็นคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เก็บถาวร 2009-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เก็บถาวร 2010-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เก็บถาวร 2010-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ เก็บถาวร 2010-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เก็บถาวร 2008-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-

อาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นคณะที่มีพื้นที่ทำการสอนใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย และมีจำนวนอาคารที่ำทำการสอนมากที่สุด สามารถแบ่งกลุ่มอาคารได้ดังนี้

 • กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมโยธา

อาคารภาควิศวกรรมโยธา อาคารวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารวิศวกรรมสำรวจ - สิ่งแวดล้อม อาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ อาคารวิศวกรรมธรณีเทคนิค - ขนส่ง

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมเครื่องกล

อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1,2,3 อาคารปฏิบัติการทดสอบกังหันลม

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมอุตสาหการ

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการเครื่องมือกล อาคารปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม

 • กลุ่มอาคารภาควิศวกรรมสิ่งทอ

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ 1,2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ อาคารปฏิบัติการเครื่องผลิตไอน้ำ อาคารปฏิบัตการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมจัดการสิ่งทอ

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาคารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาคารวิศวกรรมเคมี

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อาคารวิศวกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมจักรกลเกษตร

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • กลุ่มอาคารภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

อาคารวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลาสติก

บทกวีที่เกี่ยวข้อง[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะแรกตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังบทกวีที่ว่า

ราชมงคลธัญบุรีของเราเกิด ถือกำเนิดสมศักดิ์ศรีมีเฉลย
เผยคณะวิศวกรรมนำหน้าเลย คู่มือเฉลยผลงานมากภาคภูมิใจ

การวิจัยและหน่วยวิจัย[แก้]

 • ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเสื้อผ้าและสิ่งทอ
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]