สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Social-Innovation,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อSI / MFU.
คติพจน์"สร้างสรรค์ ก้าวไกล ก้าวหน้า ประเทศไทยพัฒนา นวัตกรรมสังคม"
สถาปนา21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(9 ปี 339 วัน)
คณบดีผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ (รักษาการ)
ที่อยู่
เพลงนวัตกรรมสังคมแม่ฟ้าหลวง
สี  สีเหลืองนวล
เว็บไซต์สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Social-Innovation, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมสังคม ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม เป็นสำนักวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศไทยและมีส่วนในการพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการวิจัยข้ามพรมแดน (Cross Border Research) และการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความรู้ในการปฏิบัติการทางสังคมแบบสหวิทยาการ ในอันที่จะสามารถแก้ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักวิชานวัตกรรมสังคมจัดตั้งขึ้นท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกหลายประการ ได้แก่ การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ความเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ 21 การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระดับโลก ความสำคัญของภาคประชาสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เรื่องการพัฒนาที่มุ่งสู่หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม จึงจัดการศึกษาทางสังคมศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์แนวคิด และเครื่องมือที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่สังคมที่ก้าวหน้า[1]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ (รักษาการ) พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2563
2. ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น (รักษาการ) พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566
3. ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ (รักษาการ) พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://socialinnovation.mfu.ac.th/social-about/social-intro.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]