คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University
ชื่อเดิมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สถาปนา27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 17 ปีก่อน (2549-11-27)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สี███ สีเขียว
เว็บไซต์www.agro.ks.ksu.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Agricultural Technology, Kalasin University) เดิมชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเกษตร ตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติ[แก้]

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคล พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตกาฬสินธุ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรก็ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดวิทยาเขตกาฬสินธุ์[1]

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ความรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงทำให้คณะสังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตั้งแต่นั้นมา[2]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาการเกษตร มี 4 สาขาวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 สาขาวิชา ให้บริการด้านวิชาชีพทางสายเทคโนโลยีการเกษตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเชิงบูรณาการให้มีความเข้มแข็ง จัดการเรียนการสน การวิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม มีทักษะในการทำงานเป็นทุนมนุษย์ (Human capital) และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาต่อไป

ในปี พ.ศ. 2561 ได้แยกส่วนของสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร[3]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ้างอิง[แก้]