คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE)
Dhurakij Pundit University (DPU)
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
คณบดีดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ที่อยู่
110/1-4 ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สี███ สีเลือดหมู
เว็บไซต์www.dpu.ac.th/eng

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นคณะที่ตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร เป็นอธิการบดี คณะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 ขณะนั้นเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีคณบดีท่านแรก คือ ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

  • สีเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และใช้เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน
  • เพลงแรงเลือดหมู เป็นเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ธงประจำคณะ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเลือดหมู ตรงกลางมีดวงตราพระสิทธิธาดา (ตรามหาวิทยาลัย) ใต้ดวงตรามีชื่อคณะตามแนวโค้งของดวงตรา ขอบธงประดับด้วยพู่สีเหลือง
  • ต้นไผ่ ต้นไม้ประจำคณะ และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ [1]

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์ ปีการศึกษา 2537 - 2540
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พรหมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2541 - 2544
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล (ตำแหน่งวิชาการขณะนั้น) ปีการศึกษา 2545 - 2546
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี โกมลสุทธิ์ ปีการศึกษา 2547 (รักษาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงการ หอมนาน (ตำแหน่งวิชาการขณะนั้น) ปีการศึกษา 2548 - 2549 (รักษาการ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ปีการศึกษา 2550 - 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ ปีการศึกษา 2552 - 2554
8. อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]