ข้ามไปเนื้อหา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Faculty of Liberal Arts
Princess of Naradhiwas University
สัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549; 17 ปีก่อน (2549-11-14)
คณบดีอาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง
ที่อยู่
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (เขตโคกเขือ) อ.เมือง จ.นราธิวาส
มาสคอต
ดอกเข็มอุณากรรณ
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เว็บไซต์http://libarts.pnu.ac.th/

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพื้นฐานเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (บางปีการศึกษา) และระดับปริญญาตรี ต่อมา ในปีการศึกษา 2558 คณะได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 คณะมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รุ่น และสาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 3 รุ่น รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 351 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) นอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะยังมีพันธกิจอื่นๆ ตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หลักสูตร

[แก้]
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่ตั้ง

[แก้]

คณะศิลปศาสตร์อยู่ใน เขตโคกเขือ จังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงานอยู่ที่ อาคารคณะศิลปศาสตร์ (เขตโคกเขือ) อ.เมือง จ.นราธิวาส


อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]