คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Faculty of Liberal Arts
Princess of Naradhiwas University
สัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล
ที่อยู่
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (เขตโคกเขือ) อ.เมือง จ.นราธิวาส
มาสคอต
ดอกเข็มอุณากรรณ
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เว็บไซต์http://libarts.pnu.ac.th/

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548) การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และเพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆ ในระยะเริ่มแรก โดยแยกมาจากคณะวิชาพื้นฐานเดิมก่อนหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัย และได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (บางปีการศึกษา) และระดับปริญญาตรี ต่อมา ในปีการศึกษา 2558 คณะได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) รับนักศึกษารุ่น 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก โดยระหว่างนั้น คณะได้เตรียมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) และในปีการศึกษา 2560 คณะก็ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษามลายู) รุ่น 1 ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 คณะมีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 รุ่น และสาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 3 รุ่น รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 351 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) นอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะยังมีพันธกิจอื่นๆ ตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    • สาขาวิชาภาษามลายู

สถานที่ตั้ง[แก้]

คณะศิลปศาสตร์อยู่ใน เขตโคกเขือ จังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงานอยู่ที่ อาคารคณะศิลปศาสตร์ (เขตโคกเขือ) อ.เมือง จ.นราธิวาส


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]