คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
Khon Kaen University Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Interdisciplinary Studies,
Khon Kaen University
ที่อยู่112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วันก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2563 (1 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ
สถานปฏิบัติวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์nkc.kku.ac.th

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหนองคาย เกิดจากการควบรวมของอดีต 4 คณะและ 1 หน่วยงานในวิทยาเขตนี้ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ประวัติ[แก้]

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มก่อตั้งตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓[1] ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563[2] โดยเกิดจากการควบรวมส่วนคณะวิชาเดิม 4 คณะและ 1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และ คณะศิลปศาสตร์ ส่งผลให้คณะสหวิทยาการกลายเป็นคณะที่มีพื้นที่บริการใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี 10 กรกฎาคม 2563 – ตุลาคม 2563 (รักษาการแทนฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์

สังคมศาสตร์บูรณาการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓".
 2. "ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๖๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓" (PDF).