คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Emblem of KKU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics,
Khon Kaen University
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
เว็บไซต์econ.kku.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Economics, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าระดับคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะวิชาที่โอนย้ายมาจาก "คณะวิทยาการจัดการ" (ปัจจุบัน คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

ประวัติ[แก้]

"คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับบรรจุตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การรวมตัวของประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ทำให้เกิดความต้องการองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิลุ่มน้ำโขงและความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของการเติบโตและปัญหาเชิงลึกในภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเล็งเห็นว่าการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านและต่อยอดความรู้ที่ได้ในการช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับสังคม เสนอแนะนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแขนงต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทำการศึกษาและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ อันเนื่องมาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีความพร้อมที่สามารถยกฐานะเป็นคณะวิชาเพื่อสอดคล้องต่อความนโยบายและความต้องการในการผลิตองค์ความรู้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ หลังจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1765/2558 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำหนดให้มีส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 91ง ฉบับที่ 9/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 จึงทำให้คณะเศรษฐศาสตร์มีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าคณะวิชา ภายในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" เพื่อสอดคล้องต่อภารกิจการจัดการเรียนการสอนภายในอนาคตอีกด้วย

จากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2559 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ให้โอนย้ายหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรดำเนินการที่สำคัญจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณบดี โดยตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นสำนักงานชั่วคราวเพื่อดำเนินงานในระยะแรก

ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี 2 กุมภาพันธ์ 2559 - 7 กันยายน 2559 (รักษาการแทน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง 8 กันยายน 2559 - มกราคม 2560 (รักษาการแทน)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]