คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Facalty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan
คณบดีดร.ภรณี หลาวทอง
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีการจัดการ
สี  สีชมพู
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เว็บไซต์www.fmt.surin.rmuti.ac.th

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Facalty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน2 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เดิมเกิดจากคณะวิชา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเกษตร คณะวิชาศึกษาทั่วไป และภาควิชาเกษตรศึกษา[1]

หลักสูตร[แก้]

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ปวส.)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มบริหารธุรกิจ และกฏหมาย (ปวส.)

  • สาขาวิชาการการบัญชี
  • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • การบัญชี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]