คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คําขวัญมุ่งพัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำหน้าเทคโนโลยี[1]
ชื่ออังกฤษSchool of Engineering, Bangkok University[2]
อักษรย่อวศ. / EN
สังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
ที่อยู่เลขที่ 9/1 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต [3]
วันก่อตั้งพ.ศ. 2536 (อายุ 29 ปี)[4]
คณบดีผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู[5]
วารสารวิศวกรรมสาร มกท.
(Bangkok University Engineering Journal)
[6]
สีประจําคณะ     สีแดงเลือดหมู[7]
สัญลักษณ์ฟันเฟือง (Gear)[8]
เพลงมาร์ชวิศวะ มอกรุงเทพ[9]
สถานปฏิบัติอาคาร B4[10]
เว็บไซต์BUEN
เฟซบุ๊กคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานในระดับคณะวิชา ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการวิศวกรของประเทศไทยในเวลานั้น โดยทำการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาแรก ซึ่งในภายหลังได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยหลักสูตรของคณะได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายแขนง และสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

ประวัติคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นคณะวิชาในลำดับที่ 9 (เรียงตามลำดับการเปิดสอน)[11] ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมตลอดจนเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน เพื่อเป็นกำลังที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 3 ปี) และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) (เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรขึ้นอยู่กับการเทียบโอนจากระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยการเทียบโอนจากแต่ละระดับปริญญาจะมีเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป) โดยในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนแล้วใน 6 สาขาวิชา [12]คือ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronics and Telecommunications Engineering) (ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ยุติการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) หรือ B.Eng. (Electronics and Telecommunications Engineering)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ B.Eng. (Electrical Engineering)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Multimedia and Entertainment Engineering)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์) หรือ B.Eng. (Multimedia and Entertainment Engineering)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence Engineering and Data Science)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล) หรือ B.Eng. (Artificial Intelligence Engineering and Data Science)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (Computer and Robotics Engineering)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) หรือ B.Eng. (Computer and Robotics Engineering)


 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Electrical and Computer Engineering)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (ในระดับมหาบัณฑิต) หรือ D.Eng. in Electrical and Computer Engineering (ในระดับดุษฎีบัณฑิต)

การบริหารและการจัดการ[แก้]

ภาควิชาและหน่วยงาน[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(BU) วิทยาเขตรังสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาขาวิชาในสังกัด 6 สาขาวิชา[13] ได้แก่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหน่วยงานในสังกัด 1 หน่วยงาน ได้แก่

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ (โดยปีการศึกษาของผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ได้ทำการศึกษาจบ จำเป็นจะต้องอยู่ในระยะเวลาภายในหรือก่อนหน้าระยะเวลาปีที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPAX) มากกว่า 2.00 หากต่ำกว่าเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ในข้างต้น ผู้ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อจำเป็นจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยทำการดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมี 3 รูปแบบหลัก ซึ่งได้แก่ รูปแบบระบบแอดมิสชันส์[15][16], รูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และรูปแบบการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) [17]โดยรูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และรูปแบบการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) จะมีเงื่อนไขในการเข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่งได้แก่ กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ยื่นเอกสารสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถใช้คะแนนแอดมิชชั่นในการยื่นเข้ารับการศึกษาต่อได้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณา และสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ในทันที และในส่วนรูปแบบระบบแอดมิสชันส์ จะมีเงื่อนไขในการพิจารณาเข้ารับการศึกษาต่อเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก

และในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมี 7 รูปแบบรอง[18] ซึ่งได้แก่ รูปแบบทุนBU CREATIVE, รูปแบบทุนประกายเพชร, รูปแบบทุนNEW GEN ARTIST, รูปแบบทุนDigital Gen Z, รูปแบบทุนBUCA TALENT และรูปแบบทุนGLOBAL BRIGHT SCHOLARSHIP โดยเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาของแต่ละรูปแบบทุนการศึกษาก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป


ผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /อนุปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPAX) มากกว่า 3.00 และผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อจำเป็นจะต้องยื่นคะแนนในการทดสอบTOEFLให้แก่ทางมหาวิทยาลัยสำหรับขั้นตอนของการพิจารณาในส่วนของการทดสอบทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 68 iBT หรือ 190 CBT หรือ 520 PBT ในกรณีดังกล่าวจะยกเว้นสำหรับผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อที่อยู่ในแถบประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในการสื่อสารหรือเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /อนุปริญญา และคุณสมบัติดังกล่าวทั้งหมดอาจได้รับการยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่มีผลงานในเชิงความสามารถทางด้านวิชาการระดับสูงหรือมีศักยภาพที่เพียงพอในการได้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการที่เป็นผู้ทำการรับสมัครในขณะนั้น


ผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้ โดยจำเป็นต้องสำเร็จหลักสูตรที่จำเป็นทั้งหมดในระดับปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สูงกว่า ในก่อนหน้านี้ และจำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำการกำหนดไว้ อีกทั้งยังจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในหลักสูตร และมีสื่อสิ่งพิมพ์อย่างน้อยสองฉบับในด้านของวารสารซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ ภายในสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ) โดยอยู่ในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียง เช่น i.e., ISI, SciMargo, Elsevier และอื่นๆ

อันดับและมาตรฐานของคณะ[แก้]

หลักสูตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการเปิดการเรียนการสอนจากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)[21], สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[22] และ สภาวิศวกร[23] โดยนักศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละระดับปริญญา[24] ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม[25] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542[26] เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

 • โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
Robocon'98
Global – Engineering
TPA Robocon '98 Robotics Engineering 2 (2541)
RoBoCon'99
Global – Engineering
TPA RoBoCon '99 Robotics Engineering 1 (2542)
TPA RoBoCon '99 Robotics Engineering Best Performance Award (2542)

อาทิเช่น โครงการของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ[27]ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robocon '98 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ (Winner)[28] และรางวัล Best Performance[29] ในฐานะทีมตัวแทนจากประเทศไทยจากการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติ Robocon '99ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของประเทศไทยในเวทีสากล[30] และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปีโดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชมรม คณะ และโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมภายในและการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

การแข่งขันในรายการTPA Robocon '99 ประจำปี พ.ศ. 2542 โดยหุ่นยนต์เตะฟุตบอล NHK Robocon ทีม BU Max speed มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • การจัดอันดับความนิยมตามสาขาและประเภทสถาบันอุดมศึกษาโดย TER
TTU National University Popularity Rankings by Subjects
National - Engineering (Private University)
TER Engineering 1 (2563)

ผลการจัดอันดับความนิยมโดยแยกตามสาขาวิชาและประเภทมหาวิทยาลัย โดย สถาบันจัดอันดับทางการศึกษา หรือThailand Education Ranking (TER) พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับความนิยมให้อยู่ในลำดับที่ 1 สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในปี พ.ศ. 2563[31] โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับจะทำการพิจารณาจากความนิยมของคะแนนโหวตจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในทั่วประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลจะแบ่งตามหมวดหมู่คำถามสำหรับความสนใจของตัวผู้เรียน และเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามกลุ่มประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม ในปีที่ทำการจัดอันดับ และจะทำการประกาศผลการจัดอันดับในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป[32]


 • การจัดอันดับตามสาขาโดย ARWU, QS และ THE


 • ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: § การรับบุคคลเข้าศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทำการเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา[33]ทั้งในระดับปริญญาตรี[34] ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในปัจจุบันทางคณะได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา ใน 5 ภาควิชา[35] ได้แก่

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (Artificial Intelligence Engineering and Data Science)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (Computer and Robotics Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Multimedia and Entertainment Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) / Master of Engineering (M.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) / Doctor of Engineering (D.Eng.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering)

โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ระบบทวิภาคคือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาตอนต้นและภาคการศึกษาตอนปลาย (อาจมีการศึกษาในภาคฤดูร้อน) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล[36] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า[37] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์[38] และสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์[39] โดยทั้งสี่สาขาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นเวลา 1 ปี และการศึกษาวิชาเฉพาะวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี และฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 ปี โดยทั้งสี่หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร

นอกจากการจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต[40]โดยทั่วไป 3 ปี และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต[41]จะขึ้นอยู่กับวุฒิทางการศึกษาเดิมของผู้ที่ทำการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยจำเป็นต้องไม่ต่ำกว่าในระดับปริญญาบัณฑิต และวุฒิทางการศึกษาดังกล่าวจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทำการกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครและเกณฑ์ในการคัดเลือกต่อไปในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งการศึกษาในระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น

สถานที่สำคัญภายในคณะ[แก้]

ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสถานที่สำคัญต่างๆ[42] ดังนี้

บุคคล[แก้]

คณบดี[แก้]

ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

ในปัจจุบัน ศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับการยืนยันจากทางมหาวิทยาลัย มีรายชื่อ[47] ดังนี้

ความร่วมมือระหว่างองค์กร[แก้]

รูปแบบความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และองค์กรต่างๆภายนอก มีรูปแบบหลักๆ ซึ่งได้แก่ รูปแบบMOU และรูปแบบPartner ซึ่งสามารถแบ่งหมวดหมู่แยกย่อย[48] ได้ดังนี้

ความร่วมมือภายในประเทศ[แก้]

 • ลักษณะความร่วมมือแบบMOU

หน่วยงานและองค์กรภายในประเทศไทยที่ได้ทำการเข้าร่วมความร่วมมือในลักษณะMOU กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ CMO Group, Western Digital (thailand) Co. ltd, The Monk Studios, บริษัท T-NET จำกัด และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด


 • ลักษณะความร่วมมือแบบPartner

หน่วยงานและองค์กรภายในประเทศไทยที่ได้ทำการเข้าร่วมความร่วมมือในลักษณะPartner กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, Seagate Technology, SCG, Robomac, Bangkok Glass Group, Minebea, YASKAWA, CFS Intelligent Robots CO. Ltd. และCT Asia

ความร่วมมือระหว่างประเทศ[แก้]

 • ลักษณะความร่วมมือแบบPartner

หน่วยงานและองค์กรภายนอกประเทศไทยที่ได้ทำการเข้าร่วมความร่วมมือในลักษณะPartner กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้แก่ Nagaoka University of Technology

กิจกรรมและประเพณีภายในคณะ[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: กีฬาเกียร์สัมพันธ์

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่จะขึ้นตรงกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยกิจกรรมและประเพณีที่มีการจัดขึ้นโดยตรงเฉพาะภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จะมีกิจกรรมและประเพณีอันได้แก่ กิจกรรมพี่พบน้อง[49][50], ประเพณีวิ่งธง[51] โดยประเพณีดังกล่าวเริ่มต้นจัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงประเพณีปลดไทด์ใส่เกียร์[52] และประเพณีกีฬาเกียร์สัมพันธ์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น1ใน31คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของแต่ละสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมประเพณีดังกล่าว

เกร็ด[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: พระวิศวกรรม

การศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี), มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในตลอดทุกหลักสูตรจะทำการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพียงวิทยาเขตเดียวเท่านั้น[53] ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเรียกนักศึกษาที่กำลังทำการศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่า "วิดสะเตอร์" (อังกฤษ: Witsater) [54]และปกของชุดครุยวิทยฐานะสำหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีสีเลือดหมู[55] สืบเนื่องมาจากการที่สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสีเลือดหมู โดยมีสีเดียวกับโลหิตของพระวิษณุกรรม[56] ซึ่งเป็นเทพแห่งวิศวกรรม และเทพแห่งการช่างทั้งปวง[57]

การเดินทางมาสู่คณะ[แก้]

ในการเดินทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีรูปแบบหลักในการเดินทาง[58] ดังนี้

ระบบขนส่งมวลชน[แก้]

สาย 29, 34, 39, 59, 95ก., ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39, รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และเดินทางเข้ามายังตึกB4 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)


 • เดินทางโดยรถตู้ประจำทาง

สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ม.กรุงเทพ – รังสิต) และเดินทางเข้ามายังตึกB4 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)


ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร และเดินทางเข้ามายังตึกB4 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

รถโดยสารภายใน[แก้]

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จะมีบริการขนส่งโดยรถราง และรถบัสเล็ก คอยให้บริการในตามจุดต่างๆ (รวมไปถึงบริเวณตึกB4 คณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการโดยสารนักศึกษาไปยังจุดต่างๆภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็นสิทธิในการได้รับบริการขั้นพื้นฐานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เข้ามาทำการเยี่ยมเยียน [59]โดยที่รถรางและรถบัสเล็กดังกล่าวได้ทำการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันได้มีการใช้พลังงานโซล่าเซลในการนำมาพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วจึงนำมาเข้าสู่ระบบไบโอดีเซลต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในทั้ง 2 ระบบ โดยได้แก่ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สำหรับในการหุงต้มน้ำเพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอดีต อีกทั้งยังนำมาใช้ในการให้ความร้อนกับน้ำมันพืชที่ได้ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อที่จะนำมาไว้ใช้สำหรับขั้นตอนกระบวนการกลั่น แล้วจึงนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อในกระบวนการถัดไป[60]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. FAQ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Archived 2001-06-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 2. ชื่อทางการในภาษาอังกฤษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 3. ที่อยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 4. ปูมองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Archived 2005-02-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบค้นเมื่อ 9 August 2021
 6. Eidi Mohammad Atef, Nitiwit Dumrichob, Romuald Jolivot, Waleed Mohammed, Karel Sterckx (2020). Low Cost Solar Power System with Open Loop Tracking for Rural and Developing Areas วิศวกรรมสาร มกท.
  (Bangkok University Engineering Journal), 5(24):pp. 65-76. ISSN 0125-8281 สืบค้นเมื่อ 30 August 2021
 7. สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์. หนังสือพิมพ์ "บ้านกล้วย" ปีที่40 ฉบับที่1. สืบค้นเมื่อ 14 September 2021
 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์. บทเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 14 September 2021
 10. สถานที่ทำการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 11. BU Timeline
 12. ประวัติและที่มาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 13. ภาควิชาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 14. หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
 15. "เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2563" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-09-27. สืบค้นเมื่อ 2021-09-27.
 16. เอกสารการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัยเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2563
 17. เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รูปแบบการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และรูปแบบการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
 18. เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รูปแบบรอง
 19. Admission Requirement for Master of Engineering.
 20. Doctoral Degree Graduation Requirements
 21. การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 Archived 2005-02-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 22. การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) Archived 2003-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,
 23. * สภาวิศวกร. รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - Annual Report 2018. รายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2561 และรายชื่อองค์กรแม่ข่ายสำหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องที่สภาวิศวกรให้การรับรอง; บริษัท จุดทอง จำกัด, 2019, ข-ค. ISBN 978-616-92290-4-9
 24. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
 25. พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล (1998). รายงานผลการแข่งขัน TPA Robocon'98 ROBOSOCCER Semiconductor Electronics Journal, (191):e227-231. ISSN 0125-1015
 26. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร (1999). รายงานผลการแข่งขัน TPA RoBoCon '99 Semiconductor Electronics Journal, (196):e230-237. ISSN 0125-1015
 27. ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร (1999). รายละเอียดทางเทคนิคและการออกแบบสร้าง BU maxspeed Semiconductor Electronics Journal, (198):e126-132. ISSN 0125-1015
 28. โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
 29. การจัดอันดับความนิยมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสถาบันจัดอันดับทางการศึกษา
 30. รายละเอียดในการจัดอันดับความนิยมของสาขาคณะ และสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันจัดอันดับทางการศึกษา
 31. รายละเอียดBUEN ที่ยูทูบ
 32. สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ที่ยูทูบ
 33. หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 38. หลักสูตรการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 39. หลักสูตรการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 40. สถานที่สำคัญภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 41. ตำแหน่งสถานที่ตั้งตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 42. สวนอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เฟซบุ๊ก
 43. สวนอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ยูทูบ
 44. ตำแหน่งสถานที่ตั้งสวนอาหารริมธาร ตึกวิศวะ ม.กรุงเทพ
 45. รายชื่อศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 46. พันธมิตร สืบค้นเมื่อ 24 August 2021
 47. ปฐมนิเทศวิชาการ ที่ยูทูบ
 48. สถานที่ในการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์. "WITSATER". สืบค้นเมื่อ 9 September 2021
  • WITSATER ที่ยูทูบ
 49. ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ ที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 50. วิศวกรสังคม
 51. ประวัติพระวิษณุกรรม
 52. การเดินทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสืบค้นเมื่อ 26 August 2021
 53. *หัวข้อ รายละเอียดอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย true ปลูกปัญญา Archived 2020-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 28 September 2021
 54. ระบบขนส่งภายใน ขวัญใจชาวมหาวิทยาลัย ในหัวข้อรถซาฟารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°02′N 100°37′E / 14.04°N 100.61°E / 14.04; 100.61