คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Engineering
Ubon Ratchathani University
Logo eng.ubu.png
สถาปนาพ.ศ. 2531
คณบดีผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
ที่อยู่
85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สีสีเลือดหมู
มาสคอต
เฟือง,เกียร์
เว็บไซต์eng.ubu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในสามคณะวิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฏีบัณฑิต โดยเปิดทำการเรียนการสอนเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับที่ 9 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University) เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี การศึกษา2531ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลต่อมาในปีพ.ศ. 2533 ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ

ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540) และเปลี่ยนชื่อภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545) โดยมีรองศาสตราจารย์อุทิศ หิมะคุณ เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 2533-2537)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารเรียน และ ห้องปฏิบัติการ รวม 8 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-7 ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพัก อาจารย์ สำนักงานเลขานุการ และอื่น ๆ

ภาควิชา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการแพทย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ อุทิศ หิมะคุณ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การวิจัยและหน่วยวิจัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]