คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
175px
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2531
คณบดี รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
สีประจำคณะ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ เฟือง
เว็บไซต์ eng.ubu.ac.th
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

ภาควิชา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)


วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ อุทิศ หิมะคุณ พ.ศ. 2534 - 2537
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ พ.ศ. 2537 - 2547
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา พ.ศ. 2547 – 2554
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน พ.ศ. 2555 - 2557
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การวิจัยและหน่วยวิจัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]