สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Public Administration
ChiangMai Rajabhat University
ที่อยู่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
คำขวัญรปศ. รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
วันก่อตั้ง29 กันยายน พ.ศ. 2538
หัวหน้าภาควิชาผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ (ประธานหลักสูตร)
สีประจำภาควิชา     สีน้ำตาล
สัญลักษณ์ประจำภาควิชาสิงห์นครพิงค์
เว็บไซต์www.human.cmru.ac.th

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาในกำกับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผ่านการเรียนการสอน ด้วยระยะเวลายาวนานกว่า 17 ปี ถือเป็นลำดับที่ 2 ของการก่อตั้งสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในภาคเหนือ ปัจจุบันสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสาขาวิชาได้รับความนิยมในการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มากที่สุดในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของทุกๆปี

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลทำให้มี การเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริหารงานคณะวิชา โดยเรียกชื่อใหม่ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประกอบด้วย 17 โปรแกรมวิชา และ 3 หมู่วิชา ที่เปิดสอนในขณะนั้น

 1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. โปรแกรมวิชาดนตรี
 3. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
 4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 5. โปรแกรมวิชาภาษาจีน
 6. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
 7. โปรแกรมวิชาฝรั่งเศส
 8. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 9. โปรแกรมวิชาอังกฤษ (คบ.)
 10. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)
 11. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 12. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 13. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 14. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
 15. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
 16. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
 17. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 18. หมู่วิชาปรัชญาและศาสนา
 19. หมู่วิชาประวัติศาสตร์
 20. หมู่วิชาภูมิศาสตร์

ซึ่งสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในภาคพิเศษ เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในภาคปกติ ในแขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และภาคพิเศษ ในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น จากการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และระดับประเทศ ทำให้มีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงอย่างมาก ทำให้ ปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ประกอบไปด้วย แขนงวิชานโยบายและการวางแผน ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการสอน ไม่ต่ำกว่า 1,200คน และถือเป็นสาขายอดนิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในทุกๆปีการศึกษา

สัญลักษณ์ประจำสาขา[แก้]

"สิงห์นครพิงค์" เป็นตราสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีความเป็นมาเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ตั้งมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธาตุดอยสุเทพเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบชัยภูมิที่ตั้งมหาวิทยาลัยถูกล้อมด้วยชุมชนเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นที่มาของคำว่านครพิงค์ หรือชื่อเดิมของเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นที่มาทั้งหมดของ สิงห์นครพิงค์ หรือ สิงห์ชมพู

สีประจำสาขา[แก้]

สีน้ำตาล เป็นสีประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสีประจำชุดครุ่ยในชุดประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 • การเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีความยุติธรรม หนักแน่น อดทน อดกลั้น มีความเป็นกลาง ใช้ความรู้สติปัญญาและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดเลย และนำความรู้ที่ได้รับนำไปปกครองและพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติด้วยหลักทศพิธ ราชธรรม ดังที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ชาวราชภัฏเปรียบเหมือนเป็นคนของพระราชา ซึ่งเป็นศิกดิ์ศรีของชาวราชภัฏที่ไม่ยอมให้ใครมาดูหมิ่น เหยียดหยามได้

คำขวัญ[แก้]

รปศ. รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน
ภาควิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]