รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ที่เปิดทำการสอน 8 แห่งแรก โดยเรียงลำดับ คือ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาหลัก[แก้]

โดยมีสาขาหลัก ที่เปิดสอนเรียงลำดับ 3 แห่งแรก ดังนี้

 1. วิศวกรรมโยธา (1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 2. วิศวกรรมเครื่องกล (1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 4. วิศวกรรมอุตสาหการ (1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 5. วิศวกรรมเคมี (1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 6. วิศวกรรมเหมืองแร่ (1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 7. วิศวกรรมชลประทาน (1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 8. วิศวกรรมโทรคมนาคม (1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

รายชื่อ[แก้]

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ)
 7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 14. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17. มหาวิทยาลัยพะเยา
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 29. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 30. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 31. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 32. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 33. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 34. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 35. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 36. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 37. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 38. มหาวิทยาลัยบูรพา
 39. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 40. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 41. มหาวิทยาลัยมหิดล
 42. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 43. มหาวิทยาลัยรังสิต
 44. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 45. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 46. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 47. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 48. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 49. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 50. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 51. มหาวิทยาลัยสยาม
 52. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 53. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 54. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 55. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 56. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 57. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 58. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( SIIT TU )
 59. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 60. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 61. สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
 62. วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 65. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 66. มหาวิทยาลัยนครพนม
 67. สถาบันรัชต์ภาคย์

ภาควิชาย่อย[แก้]

สถาบัน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมขนส่ง/โลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่ /ธรณี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอวกาศยาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมนอกฝั่งทะเล วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมรถไฟ วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ วิศวกรรมการขนส่งทางราง วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร


จุฬาลงกรณ์                          รวมอยู่ในวิศวกรรมโลหการ    เปิดในระดับปริญญาโทและเอก    รวมอยู่ในวิศวกรรมเครื่องกล  รวมอยู่ในวิศวกรรมเครื่องกล  รวมอยู่ในภาควิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล  รวมอยู่ในภาควิศวกรรมไฟฟ้า
เกษตรศาสตร์                                              
พระจอมเกล้าธนบุรี          เปิดสอนระดับปริญญาโท โครงการร่วมกับประเทศญี่ปุ่น              เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก           อยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ                          อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง                            
มหิดล   เปิดสอนระดับปริญญาเอก             เปิดสอนระดับปริญญาตรี ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ปริญญาโทและเอก ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์       เปิดสอนระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์            
SIIT TU            
สงขลานครินทร์                        
ขอนแก่น                   เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก ที่วิทยาเขตหนองคาย
ศรีนครินทรวิโรฒ                
พะเยา                
เชียงใหม่                
ปทุมวัน              
สุรนารี                                          
ธุรกิจบัณฑิตย์          
มทร.ธัญบุรี                        
มทร.อีสาน                        
นเรศวร                
สยาม              
ศิลปากร                
มหานคร                    
มหาสารคาม            
อุบลราชธานี            
บูรพา          
นครพนม        
นราธิวาสราชนครินทร์      
วลัยลักษณ์          
ไทยญี่ปุ่น        
ราชมงคลล้านนา              
ราชภัฏชัยภูมิ  
รังสิต  เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี ปริญญาสองใบ(ป.ตรีควบป.โท)ร่วมกับ AIT      เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี ปริญญาสองใบ(ป.ตรีควบป.โท)ร่วมกับ AIT    เปิดสอนระดับปริญญาโท-เอกและหลักสูตร 5 ปี ปริญญาสองใบ(ป.ตรีควบป.โท)ร่วมกับ AIT     หลักสูตรร่วมกับ Malaysian Institute of Aviation Technology       รวมกับวิศวกรรมเครื่องกล    รวมอยู่กับวิศวกรรมเคมี

ดูเพิ่ม[แก้]