ข้ามไปเนื้อหา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อย่อทลส. / IT
สถาปนา23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (15 ปี)
คณบดีผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์
ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สี  สีน้ำเงิน
เว็บไซต์http://it.rmu.ac.th/th/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการก่อตั้งโดยนายนิสสัย เวชชาชีวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT สู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงสร้างการบริหาร[แก้]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้[1]

 • สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
 • กลุ่มงานบริการการศึกษา
 • กลุ่มงานการเินและพัสดุ
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

หน่วยงานภายใน[แก้]

หน่วยงานระดับเทียบเท่าภาควิชาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีดังนี้[2]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (TM)
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชั่น (MTA)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (CTC)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (GIT)

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[3]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]