คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University
ตราคณะ (สี).gif
ชื่อย่อวกจ. / FMS
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2517 (49 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ที่อยู่
อาคารบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วารสารวารสารวิทยาการจัดการ
สี███ สีม่วงเม็ดมะปราง
เว็บไซต์www.fms.psu.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Management Science, Prince of Songkla University) เดิมมีชื่อว่า คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จะจัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ มีคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้จัดการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 35 คน และหลักสุตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน

 • พ.ศ. 2518  : จัดตั้งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
 • พ.ศ. 2519 : เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 35 คน แยกเป็น 4 สาขาวิชา คือ บัญชี การเงิน การตลาดและการบริหารงานบุคคล และเปิด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 13 คน โดยใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว
 • พ.ศ. 2521 : การก่อสร้างอาคารหลังแรกแล้วเสร็จ (ปัจจุบันเป็นอาคารบริหาร) และได้ย้ายนักศึกษามาเรียนที่อาคารดังกล่าว วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ต้องการสนองความต้องการในด้านแรงงานของภาคใต้ โดยทำการสอนและผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ และบริการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแก่นักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2528 : เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พ.ศ. 2532 : ได้ขยายหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2534  : ได้ขยายสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2535 : เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) ภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2535  : เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรมและหลักสูตรพาณิชยนาวี
 • พ.ศ. 2538  : เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมบริการเป็นเวลา 2 ปี (โดยยุบสาขาการจัดการโรงแรม และสาขาพาณิชย์นาวี)
 • พ.ศ. 2542 : ได้ขยายหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) ภาคพิเศษ ไปยังวิทยาเขตตรัง
 • พ.ศ. 2543 : เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) ภาคปกติ
 • พ.ศ. 2552 : เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2552 : เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
 • พ.ศ. 2553 : เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2554 : เปิดสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2554 : เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2554 : เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • พ.ศ. 2556 : ได้รับอนุมัติจัดตั้งภาควิชาการบัญชี
 • พ.ศ. 2556 : เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

ภาควิชา[แก้]