ข้ามไปเนื้อหา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Education, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Education,
UdonThani Rajabhat University
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
ที่อยู่
สี  สีฟ้า
มาสคอต
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
เว็บไซต์education.udru.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรมณฑล รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี และ ในปี พ.ศ. 2517  เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ ขึ้นโดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2538   ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี  เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์ เป็น คณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นตราพระราชลัญกรในรัชกาลที่ 9 สมญานาม "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

 • สีประจำคณะ

  สีฟ้า


หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (พระพุทธศาสนา)
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • วิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลุ่มร่วมคณะอื่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
รอข้อมูล รอข้อมูล
รอข้อมูล รอข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี รอข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย 2555 - รอข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล รอข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รอข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว 2561 - 2562
ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล 2562 - 2565

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]