รายชื่อคณะประมงในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในประเทศไทยมีพัฒนาที่สำคัญเกิดจากการจัดการศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 2 ก.พ. พ.ศ. 2486 โดยมีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านนี้[1]

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาประมง[แก้]

สาขาวิชาทางประมงศาสตร์[แก้]

 • กลุ่มสาขาวิชา การทำการประมง กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาด้านประมงศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจับปลาและอุปกรณ์ เช่น การเดินเรือเรือประมง การใช้อวนล้อม

การต้นหน พบได้ใน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 • กลุ่มสาขาวิชา การผลิตสัตว์น้ำ เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • กลุ่มสาขาวิชา อุตสาหกรรมประมง เช่น ผลิตภัณฑ์ประมง
 • กลุ่มสาขาวิชา นิเวศวิทยาประมงและธรรมชาติวิทยาประมง เช่น ชีววิทยาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • กลุ่มสาขาวิชา บริหารทรัพยากรประมง เช่น การจัดการประมง

สำหรับสาขาทางประมงนั้น ได้ถูกแสดงในรายการข้างล่างนี้

ชีววิทยาประมง

 • มีนวิทยา
 • วาริชศาสตร์
 • โรคสัตว์น้ำ
 • ชีววิทยาทางทะเล
 • ชีววิทยาของปลา
 • นิเวศวิทยาของปลา
 • การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและภาวะมลพิษในแหล่งน้ำ
 • นิเวศวิทยาทางน้ำ

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 • สมุทรศาสตร์
 • สมุทรศาสตร์กายะ
 • สมุทรศาสตร์เคมี
 • สมุทรศาสตร์ชีวะ
 • สมุทรศาสตร์ธรณี
 • สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง
 • การจัดการอาหารสัตว์น้ำ
 • พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 • การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 • การผสมพันธุ์ปลา
 • การปรับปรุงพันธุกรรมปลา
 • คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เทคนิคการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

ผลิตภัณฑ์ประมง

 • เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำและสาหร่าย
 • จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์ประมง
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
 • เคมีและฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์ประมง
 • โภชนศาสตร์อาหารทะเล
 • QC,QAและระบบคุณภาพ
 • การวิเคราะห์และรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • การวางแผนการผลิต
 • การวางผังโรงงานผลิตภัณฑ์ประมง
 • การบริหารและวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมประมง
 • วิศวกรรมแช่เยือกแข็ง
 • วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
 • ชีวพิษ
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง
 • การใช้ประโยชน์จากเศษเหลืออุตสหกรรมประมง
 • เทคโนโลยีน้ำมันปลา
 • เทคโนโลยีโปรตีนปลาเข้มข้น
 • เชื้อเพลิงสาหร่าย

การจัดการประมง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ราชกิจจานุเบกษา เล่ม60 ตอนที่7". ประกาศสภาผู้แทนราษฎร.