สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
ชื่ออังกฤษSchool of Education Sukhothai Thammathirat
Open University
ที่อยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันก่อตั้งพ.ศ. 2523
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนราชการระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นเป็น 1 ใน 3 สาขาวิชาแรกตั้งของมหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2523 รับผิดชอบหลักสูตรและการสอนในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน[1]

ระบบการสอน[แก้]

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ใช้ระบบการสอนทางไกล ผ่านสื่อประสมต่างๆ ให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการเป็นชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 6 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 5 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระบบทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ในชุดวิชา แบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค การศึกษา ปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ในระดับปริญญาตรี สำหรับปริญญาโทนักศึกษาต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สามารถลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเพิ่มได้อีก 1 ชุดวิชา จนกว่าจะสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่เข้าศึกษา โดยนักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 เท่าของ ระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับประกาศนียบัตร (ต่ำกว่าบัณฑิต) ระดับปริญญาตรี (บัณฑิต) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(สูงกว่าบัณฑิตแต่ไม่เท่ามหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท
(มหาบัณฑิต)
ระดับปริญญาเอก
(ดุษฎีบัณฑิต)

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ประกาศนียบัตรสุขภาพเด็กปฐมวัย(แบบองค์รวม)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)[2]

 • วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
 • วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • ทางการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ (ศษ.ม.)[3]

 • แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
 • แขนงวิชาบริหารการศึกษา
 • แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)​[4]

 • วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
 • วิชาเอกการศึกษาทางไกล
 • วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
 • วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • แขนงวิชาบริหารการศึกษา (งดรับนักศึกษา)

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-26. สืบค้นเมื่อ 2017-04-11.
 2. http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_57/educa.asp
 3. http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/educa_58.asp#cur_mas
 4. http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_58/educa_58.asp