คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษFaculty of Law,
Chiang Mai University
อักษรย่อนิติฯ มช. / Law CMU.
ที่อยู่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันก่อตั้ง25 มีนาคม 2549
คณบดีผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
สีประจําคณะ     สีม่วง
สัญลักษณ์ตราชู
เว็บไซต์www.law.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Law, Chiang Mai University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับที่ 20 (เรียงตามรหัส) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีฐานะเป็น "คณะนิติศาสตร์" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยได้รับฐานะเป็นคณะในปีเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2508 สังกัดอยู่ในภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นการแบ่งส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดสอนกระบวนวิชากฎหมายต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 24 กระบวนวิชาเอกส่วนหนึ่งของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนอกจากนั้นยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานวิชาโท และวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. 2508 เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐานวิชาโทและเลือกสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535-2539)

พ.ศ. 2538 ดำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน”ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2539 เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2540-2544)โดยได้ใช้อาคาร 2 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแต่โครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะการเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ. 2540 และแม้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2539 เนติบัณฑิตยสภาได้รับรองมาตรฐานการศึกษาให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้

พ.ศ. 2546 ทำการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมายหลังจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น

พ.ศ. 2547 เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งก่อให้ความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

พ.ศ. 2549 สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ฐานะเป็นคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549 สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง คณะนิติศาสตร์

พ.ศ. 2555 จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2555

พ.ศ. 2557 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และคณะนิติศาสตร์ได้ย้ายสำนักงาน มาเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเริ่มการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนและบริหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

นอกจากนี้ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ที่บัฟฟาโล (State University of New York at Buffalo หรือ UB) เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ในปีการศึกษา 2547 เป็นปีแรกแล้ว โดยความร่วมมือกับ State University of New York at Buffalo หรือ UB จึงได้จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มีทั้งองค์ประกอบด้านความรู้ทาง นิติศาสตร์ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และองค์ประกอบด้านการศึกษาปัญหากฎหมายกับสังคม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทัศนะที่กว้าง และมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม ทั้งนี้ อาจารย์จาก UB ซึ่งเป็นแกนหลักของกลุ่มนักกฎหมาย “Law and Society” จะมาช่วยสอนในบางกระบวนวิชารวมทั้งกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และจะร่วมควบคุมวิทยานิพนธ์และงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านภาษาและงบ ประมาณ ให้สามารถที่จะใช้เวลาช่วงหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนี้ประมาณ 6 – 12 เดือน เพื่อศึกษาบางกระบวนวิชาในหลักสูตร LL.M. ของ UB ได้ โดยจะให้มีการถ่ายโอนหน่วยกิตได้ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ UB ซึ่งในกรณีที่นักศึกษาเลือกแนวทางที่สองนี้ นักศึกษาที่จบการศึกษาจะมีหน่วยกิตสะสมครบ 24 หน่วยกิตตามหลักสูตร LL.M. ของ UB และ 39 หน่วยกิตตามหลักสูตร LL.M. ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตของ UB 
ซึ่งปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีคณาจารย์ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้ผลิตผลงานทางวิชาการออกมาสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล
24 เมษายน 2549 – 4 ตุลาคม 2551

รักษาการ 7 ตุลาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2551

2. อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล รักษาการ 31 ธันวาคม 2551 – 13 มกราคม 2552
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รักษาการ 14 มกราคม 2552 – 1 มีนาคม 2552
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาตรี เรืองเดชณรงค์ 2 มีนาคม 2552 - 1 มีนาคม 2560
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ 27 มีนาคม 2560 - จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะรับตำแหน่ง

หลักสูตร[แก้]

 • นิติศาสตรบัณฑิต
ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา) รับปีการศึกษาละ 5 คน
- โครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขา รับปีการศึกษาละ 5 คน
- โครงการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รับปีการศึกษาละ 36 คน
(ระดับคะแนนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2556 อยู่ที่ระดับคะแนนรวม 22248.7500-20581.2500 ในรูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา รับปีการศึกษาละ 2 คน
- โดยทุกโครงการรับทั้งนักศึกษาทั้งสายวิทย์และสายศิลป์
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มีเนื้อหาของหลักสูตร การประเมินผลการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ แต่เปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และให้ใช้เวลาในการศึกษศาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
- (ระดับคะแนนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2556 อยู่ที่ระดับคะแนนรวม 17925.6000-17925.6000 ในรูปแบบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และ อยู่ที่ระดับคะแนนรวม 20539.7000-16959.2500 ในรูปแบบ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)
เปิดรับนักศึกษาใหม่ กลางเดือน เม.ย. - กลางเดือน พ.ค.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (น.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
-
 • ในการรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีมติในการประชุมครั้งที่ 752/2542 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 รับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เทียบได้กับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตก่อนหน้านการรับรองวิทยฐานะดังกล่าว ทำให้บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสมัครเข้าศึกษาในเนติบัณฑิตยสภาได้

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สัญลักษณ์คณะ
ตราดุลพาห หรือ ตราชู สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม
- ตราดุลพาห แปลความตามศัพท์ว่า เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัด ให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ ตราชู คือเครื่องชั่งให้รู้หนักเบา แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ รูปตราชูจึงเป็นเครื่องหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในการนำมาประกอบตราชูแห่งความยุติธรรม
 • สีประจำคณะ
     สีม่วง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ[แก้]

 • Faculty of health and social studies University of South Bohemia, Czech Republic
 • CEVRO Institute (School of Political Studies)
 • School of Law, University of New England
 • Institute of South East Asian Affairs (ISEAA)
 • Faculty of Law and Political Science, the National University of Laos, Lao PDR
 • Law School, Aberdeen University
 • Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Department of Law, Mandalay University

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Student Quality Development)[แก้]

 • โครงการ รายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ซึ่งดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนผ่านการกระจายเสียงวิทยุ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-20.00 น. ทางคลื่น FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ชมรม ALSA Law Chiangmai หรือ Asian Law Students' Association เป็นชมรมที่มุ่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ผ่านทางกิจกรรมเชิงวิชาการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การศึกษางานดูในต่างประเทศ (study trip) ที่เปิดโอกาศให้นิสิตได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ สหประชาชาติจำลอง (Model United Nations: MUN) ที่จำลองการประชุมระดับสหประชาชาติ หรือแม้กระทั่งการจัดถกวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ (legal discussion) ฯลฯ
 • โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาดีเด่น
 • โครงการห้องเชียร์สปอร์ตเดย์
 • โครงการประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
 • ประเพณีนักศึกษาใหม่สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ[แก้]

 • พ.ศ. 2551 นายฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 4820522 นายธนกฤต เปี่ยมมงคล นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 48205535 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจำลอง เนื่องในงานจุฬาฯวิชาการ 2551
 • พ.ศ. 2552 นายกนกศิลป์ เข็มจินดา นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 502010001 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หน่วยที่ 5009 ตามความต้องการของกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2553 นส.พรศิริ ประคองธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 502010045 และ นส.สุทธาสินี ประพุทธ์พิทยา รหัสประจำตัวนักศึกษา 502010074 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • พ.ศ. 2553 นายสุริยา แสงแก้วฝั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 532010071 ได้รับรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ ในงานคนค้นฅนอวอร์ด ครั้ง ที่ 2
 • พ.ศ. 2553 นส.ปณิดา ตุวานนท์ นักศึกษาปริญญาโท รหัส 4784185 ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลกระทบของการให้ความคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พิช พ.ศ. 2542 ต่อเกษตรกรไทย : ศึกษากรณีข้าวโพด มะเขือเทศ และกล้วยไม้"
 • พ.ศ. 2554 นส.ประทินทิพย์ วิรุณพันธ์ นส.ณัฐชยา พจนาอารีย์วงศ์ และนายพีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งตอบปัญหากฎหมายภาษีอากรจากศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2554 นส.ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ และนายจตุรงค์ ศรีโชติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2555 นายพีรวัส สุขทอง น.ส.ศรัณย์พร สุวรรณ และน.ส.เบญจวรรณ ไชยวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ น.ส.นาถชนก เพชรศรี น.ส.รัตนาภรณ์ ยงยุทธวิชัย และนายภวินท์ หาเรือนขวัญ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค. 2555 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
 • พ.ศ. 2555 นายพีรัส สุขทอง นางสาวสภาวดี เมืองฤทธิ์ และนางสาวเบญจวรรณ ไชยวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ระดับอุดมศึกษา จัดโดย ศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2555 นายธนชล สุทธสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รหัส 532012038 และนายธนทัต ภู่วรรณะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 รหัส 552010033 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2556 นายกฤษณ์พชร โสมณวัตร นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมงานวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยากจน ส่งเสริมสิทธิของคนจน หรือมีข้อเสนอแนวทางนโยบายใหม่ในมิติต่างๆ จากผลงานวิจัย เรื่อง “นิติสำนึกต่อ "โทษจำคุก" ของพลเมืองผู้ดื้อแพ่งต่อกฎหมายประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (Legal consciousness of civil disobedience on imprisonment issues of natural resource management)
 • พ.ศ. 2556 นายธนานุรักษ์ ใบแสง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นที่ 4 รหัสประจำตัวนักศึกษา 532010026 ได้รับทุนรัฐบาลดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2556
 • พ.ศ. 2557 นายปิยะดล เจิมแหล่ นายพีพงศ์ เหลืองอ่อน นายเขมภัท ลีละวัฒนพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
 • พ.ศ. 2558 นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน นายชาร์รีฟ เมฆหมอก นางสาวชยานี ทองนุ่ม นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับประเทศ ประจำปี 2558
 • พ.ศ. 2559 นายคมกริช เวชภักดีวงษ์ นางสาวสุกัญญารัตน์ สุวรรณคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นางสาวภัคจิรา วนจันทรรักษ์ นายปิยะวัฒน์ บัวบาง นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการศาลยุติธรรมร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อ[แก้]

กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]