สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
School of Management,
Mae Fah Luang University
ชื่อย่อMA / MFU.
คติพจน์"เป็นสาขาวิชาที่ไดัรับการยอมรับในระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานหลักสูตรและจรรยาบรรณระดับสูง และมีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการทางเศรษฐกิจ"
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2543
(24 ปี 120 วัน)
คณบดีดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
ที่อยู่
เพลงเลือดสีฟ้า
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Management, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการจัดการ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในเขตภูมิภาคเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหวังเพื่อเป็นสถาบันการผลิตกำลังคนด้านบริหารการจัดการที่ครอบคลุม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาการบัญชี ของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต[1]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[2] จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและอีเว้นท์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑา  เทียนไทย   รักษาการแทน พ.ศ. 2544–2545
รองศาสตราจารย์ ดร. เทอด  เทศประทีป รักษาการแทน พ.ศ. 2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ พ.ศ. 2545-2546
รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์  วงษ์บูรณาวาทย์ รักษาการแทน พ.ศ. 2546-2547
รองศาสตราจารย์ ดร. มาฆะ  ขิตตะสังคะ รักษาการแทน พ.ศ. 2547-2548
ดร.อรุณ  อวนสกุล รักษาการแทน พ.ศ. 2548-2549
รองศาสตราจารย์ นรีวรรณ  จินตกานนท์ รักษาการแทน พ.ศ. 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร  โตสงวน พ.ศ. 2549–2551
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา  มนัสไพบูลย์ พ.ศ. 2551-2556
ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส พ.ศ. 2556 - 12 สิงหาคม 2564
ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ 13 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน

การรับรองมาตรฐาน[แก้]

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน โดย THE-ICE ได้มีหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ และผลการรับรองอยู่ในระดับดีเลิศ โดยจะมีผลรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ 2018 - 2023

สถาบันต่างประเทศ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) ซึ่งเป็นองค์กรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเรียนการสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ และการจัดงานและศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มก่อตั้งด้วยรัฐบาล ของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วโลก 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ ซึ่งทางสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก แบบ Full Member Plus status[3]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-29.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-30. สืบค้นเมื่อ 2020-06-29.
 3. https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/1810.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]