สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
SCI MFU.jpg
คําขวัญ"มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี"
ชื่ออังกฤษSchool of Science
Mae Fah Luang University
อักษรย่อSC MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง25 กันยายน พ.ศ. 2541
(22 ปี 230 วัน)
คณบดีผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
สีประจําคณะ     สีเหลือง
เว็บไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Science, Mae Fah Luang University) ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นสำนักวิชาแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาในสำนักวิชาต่าง ๆ อีกด้วย ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2541 ทางสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรวิทยาการเชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เราจึงพร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ค้นคว้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับภูมิภาค ชาติและนานาชาติ นอกจากนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย[1]

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิทยาการเชิงคำนวณ
 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิทยาการเชิงคำนวณ
 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

การจัดการศึกษา[แก้]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามระบบหน่วยกิต แบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 เริ่มต้นช่วงเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดลงช่วงเดือนธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เริ่มต้นช่วงเดือนมกราคมและสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จะใช้เวลาศึกษา 4 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนในช่วง 1 ปีแรก และการศึกษาในวิชาเฉพาะบังคับตามหลักสูตร วิชาเฉพาะเลือกต่าง ๆ ภายในหลักสูตร และวิชาเลือกเสรีรวมระยะเวลา 3 ปี และอาจมีการฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือฝึกงานแบบสหกิจศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ใช้เวลาศึกษา 2 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก สัมมนา และวิทยานิพนธ์

การรับสมัคร

ดูบทความหลักที่: การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปริญญาตรี

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะทำการรับสมัครและคัดเลือกผ่านระบบ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รอบที่ 1 – Portfolio

 • โครงการรับตรงสำนักวิชา
 • โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
 • โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
 • โครงการทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

รอบที่ 2 – โควตา

 • โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ

รอบที่ 3 – รับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ

รอบที่ 4 – Admission

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. พร้อมกันทั่วประเทศ คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกจะใช้ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2

รอบที่ 5 – รับตรงอิสระ

จำนวนรับขึ้นกับจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1-4

ปริญญาโท

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้าย ระดับปริญญาตรี และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปริญญาเอก

การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[2]

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.mfu.ac.th/education/school/sch-science.html
 2. https://www.mfu.ac.th/about-mfu/introduction-mfu/executive-staff.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]