คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
400px
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering, Prince of Songkla University
ที่อยู่วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันก่อตั้งพ.ศ. 2510
คณบดีรศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
สีประจำคณะ███ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งและเปิดการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 7 ปัจจุบันเปิดสอนใน 7 ภาควิชา

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน พ. ศ. 2510 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้ และเริ่มรับนักศึกษาในปีนั้นจำนวน 50 คนแต่ในขณะนั้นสถานที่ศึกษา ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องฝากนักศึกษาในขณะนั้นไปเรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการสอนในช่วงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก

การดำเนินการในระยะแรก ในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ด้านการเรียนการสอนบางวิชาอย่างมาก เช่น ในหมวดวิชาช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใช้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มีทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอน ในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ทำการถาวร ของคณะฯ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน

ในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ เสร็จสิ้น พร้อมกับได้มีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว จึงได้ย้ายนักศึกษารวมประมาณ 200 คนยกเว้นนักศึกษาในชั้นปี่ที่ 1 มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาคอหงส์ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไปอีกหนึ่งปีการศึกษา และในปี พ.ศ. 2515 จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2514 นี้เองที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน 13 คน[1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข***** ???? พ.ศ. 2510 - ???? พ.ศ. 2511
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ???? พ.ศ. 2512 - ???? พ.ศ. 2513
3. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 4 ธ.ค. พ.ศ. 2513 - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2514
4. ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง***** 1 ม.ค. พ.ศ. 2515 - 17 เม.ษ. พ.ศ. 2515
5. ศ.ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ 18 เม.ย. พ.ศ. 2515 - 31 มี.ค. พ.ศ. 2517
6. ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์***** 1 เม.ย. พ.ศ. 2517 - 21 ต.ค. พ.ศ. 2518
7. ผศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. พ.ศ. 2518 - 18 ก.ค. พ.ศ. 2522
8. ดร.บุญ จันทร์ทักษิโณภาส 19 ก.ค. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2522
9. ผศ.ดร.จุลละพงค์ จุลละโพธิ 1 พ.ย. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2526
10. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล 1 พ.ย. พ.ศ. 2526 - 1 ต.ค. พ.ศ. 2530
11. อ.วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2 ต.ค. พ.ศ. 2530 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2534
12. ผศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล 1 ต.ค. พ.ศ. 2534 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2538
13. อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. พ.ศ. 2538 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2546
14. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล***** 1 ต.ค. พ.ศ. 2546 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2552
15. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2552 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2556
16. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2560
17. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น สร้างขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม 2556

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้[2]

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรอื่น ๆ

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ตราสัญลักษณ์อื่นๆ[แก้]

Enginerring Logo of PSU.gif

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]