คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Enginerring Logo of PSU.gif
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering Prince of Songkla University
ที่อยู่ วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิทยาเขตภูเก็ต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถนนวิชิตสงคราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2510
คณบดี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
สีประจำคณะ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ เกียร์
เว็บไซต์ eng.psu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 7 ภาควิชา 12 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน พ. ศ. 2510 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้ และเริ่มรับนักศึกษาในปีนั้นจำนวน 50 คนแต่ในขณะนั้นสถานที่ศึกษา ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องฝากนักศึกษาในขณะนั้นไปเรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการสอนในช่วงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก

การดำเนินการในระยะแรก ในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ด้านการเรียนการสอนบางวิชาอย่างมาก เช่น ในหมวดวิชาช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใช้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มีทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอน ในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ทำการถาวร ของคณะฯ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน

ในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ เสร็จสิ้น พร้อมกับได้มีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว จึงได้ย้ายนักศึกษารวมประมาณ 200 คนยกเว้นนักศึกษาในชั้นปี่ที่ 1 มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาคอหงส์ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไปอีกหนึ่งปีการศึกษา และในปี พ.ศ. 2515 จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2514 นี้เองที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน 13 คน[1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข***** ???? พ.ศ. 2510 - ???? พ.ศ. 2511
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ???? พ.ศ. 2512 - ???? พ.ศ. 2513
3. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 4 ธ.ค. พ.ศ. 2513 - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2514
4. ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง***** 1 ม.ค. พ.ศ. 2515 - 17 เม.ษ. พ.ศ. 2515
5. ศ.ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ 18 เม.ย. พ.ศ. 2515 - 31 มี.ค. พ.ศ. 2517
6. ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์***** 1 เม.ย. พ.ศ. 2517 - 21 ต.ค. พ.ศ. 2518
7. ผศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. พ.ศ. 2518 - 18 ก.ค. พ.ศ. 2522
8. ดร.บุญ จันทร์ทักษิโณภาส 19 ก.ค. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2522
9. ผศ.ดร.จุลละพงค์ จุลละโพธิ 1 พ.ย. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2526
10. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล 1 พ.ย. พ.ศ. 2526 - 1 ต.ค. พ.ศ. 2530
11. อ.วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2 ต.ค. พ.ศ. 2530 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2534
12. ผศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล 1 ต.ค. พ.ศ. 2534 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2538
13. อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. พ.ศ. 2538 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2546
14. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล***** 1 ต.ค. พ.ศ. 2546 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2552
15. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2552 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2556
16. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2560
17. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น สร้างขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม 2556 (1_P)

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้[2]

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วิทยาเขตภูเก็ต)
หลักสูตรอื่น ๆ

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]