คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
400px
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering, Prince of Songkla University
ที่อยู่วิทยาเขตหาดใหญ่
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันก่อตั้งพ.ศ. 2510
คณบดีรศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
สีประจำคณะสีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งและเปิดการเรียนการสอนเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 7 ปัจจุบันเปิดสอนใน 7 ภาควิชา

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน พ. ศ. 2510 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้ และเริ่มรับนักศึกษาในปีนั้นจำนวน 50 คนแต่ในขณะนั้นสถานที่ศึกษา ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังสร้างไม่เสร็จ จึงต้องฝากนักศึกษาในขณะนั้นไปเรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปก่อน การเรียนการสอนในช่วงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมาก

การดำเนินการในระยะแรก ในช่วงแรกปี พ. ศ. 2511-2513 ประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ด้านการเรียนการสอนบางวิชาอย่างมาก เช่น ในหมวดวิชาช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใช้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มีทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ มาช่วยสอน ในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ทำการถาวร ของคณะฯ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไปพร้อมๆ กัน

ในปี พ. ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ เสร็จสิ้น พร้อมกับได้มีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว จึงได้ย้ายนักศึกษารวมประมาณ 200 คนยกเว้นนักศึกษาในชั้นปี่ที่ 1 มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เชิงเขาคอหงส์ ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไปอีกหนึ่งปีการศึกษา และในปี พ.ศ. 2515 จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2514 นี้เองที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน 13 คน[1]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข***** ???? พ.ศ. 2510 - ???? พ.ศ. 2511
2. ดร.นาท ตันฑวิรุฬ ???? พ.ศ. 2512 - ???? พ.ศ. 2513
3. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 4 ธ.ค. พ.ศ. 2513 - 31 ธ.ค. พ.ศ. 2514
4. ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง***** 1 ม.ค. พ.ศ. 2515 - 17 เม.ษ. พ.ศ. 2515
5. ศ.ดร.ไวกูณฐ์ ชลิตพันธุ์ 18 เม.ย. พ.ศ. 2515 - 31 มี.ค. พ.ศ. 2517
6. ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์***** 1 เม.ย. พ.ศ. 2517 - 21 ต.ค. พ.ศ. 2518
7. ผศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 22 ต.ค. พ.ศ. 2518 - 18 ก.ค. พ.ศ. 2522
8. ดร.บุญ จันทร์ทักษิโณภาส 19 ก.ค. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2522
9. ผศ.ดร.จุลละพงค์ จุลละโพธิ 1 พ.ย. พ.ศ. 2522 - 31 ต.ค. พ.ศ. 2526
10. รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล 1 พ.ย. พ.ศ. 2526 - 1 ต.ค. พ.ศ. 2530
11. อ.วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2 ต.ค. พ.ศ. 2530 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2534
12. ผศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล 1 ต.ค. พ.ศ. 2534 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2538
13. อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา 1 ต.ค. พ.ศ. 2538 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2546
14. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล***** 1 ต.ค. พ.ศ. 2546 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2552
15. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2552 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2556
16. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2560
17. รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 1 ต.ค. พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น สร้างขึ้นเมื่อ 22 มีนาคม 2556

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้[2]

สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-

วิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรอื่น ๆ

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ตราสัญลักษณ์อื่นๆ[แก้]

Enginerring Logo of PSU.gif

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]