สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.png
คําขวัญ"สำนักวิชาศิลปศาสตร์ชั้นที่เป็นศูนย์กลางด้านภาษา และวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"
ชื่ออังกฤษSchool of Liberal Arts,
Mae Fah Luang University
อักษรย่อLA / MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง5 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(23 ปี 183 วัน)
คณบดีรศ.ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
สีประจําคณะ     สีเทา
เพลงศรีศิลปศาสตร์
เว็บไซต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานตามพันธกิจหลายด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางภาษา นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อกำกับติดตามและรักษามาตรฐานระดับสูงของการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ สำนักวิชาฯ ยังปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการเรียนด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สุขอนามัย ซึ่งสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ต่อไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)  ในช่วง 2 ปีแรกนับจากก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 สำนักวิชาฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในปี พ.ศ. 2554 สำนักวิชาฯ เริ่มขยายหลักสูตรระดับต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [1]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา อุปโยคิน พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา อัครนิธิ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://liberalarts.mfu.ac.th/la-about/la-schools-history.html

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]