สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Institute of Engineering
Suranaree University of Technology
สถาปนา15 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (31 ปี)
คณบดีรศ.รอ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
ที่อยู่
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
สี  แดงเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์http://eng.sut.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Institute of Engineering, Suranaree University of Technology) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแยกเป็นสาขาวิชา (คำว่า สาขาวิชาจะเทียบเท่ากับ ภาควิชาของมหาวิทยาลัยทั่วไป) ซึ่งในหนึ่งสาขาวิชาจะรับผิดชอบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทั้ง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มภารกิจด้านการเรียนการสอนทันทีที่มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นการพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษา เป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อกำหนดในการรวมทั้งสองสำนักวิชาดังกล่าว รวมทั้ง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าด้วยกันรวมทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา เป็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสำนักวิชา 1 ในจำนวน 8 สำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำว่า สำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทียบเท่ากับคำว่า คณะ ในมหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีสัมฤทธิผลรวม ทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนการผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตร[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

B.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

M.Eng. (Agricultural and Food Engineering)

Ph.D. (Agricultural and Food Engineering)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

B.Eng. (Transportation Engineering and Logistics)

M.Eng. (Transportation Engineering)

Ph.D. (Transportation Engineering)

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

B.Eng. (Computer Engineering)

M.Eng. (Computer Engineering)

Ph.D. (Computer Engineering)

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

B.Eng. (Chemical Engineering)

M.Eng. (Chemical Engineering)

Ph.D. (Chemical Engineering)

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

B.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Manufacturing Engineering)
B.Eng. (Automotive Engineering)
B.Eng. (Aeronautical Engineering)
B.Eng. (Mechatronic Engineering)

M.Eng. (Mechanical Engineering)
M.Eng. (Mechatronic Engineering)

Ph.D. (Mechanical Engineering)

6. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

B.Eng. (Ceramic Engineering)

M.Eng. (Ceramic Engineering)

Ph.D. (Ceramic Engineering)

7. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

B.Eng. (Telecommunication Engineering)

M.Eng. (Telecommunication Engineering)

Ph.D. (Telecommunication Engineering)

8. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

B.Eng. (Polymer Engineering)

M.Eng. (Polymer Engineering)

Ph.D. (Polymer Engineering)

9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

B.Eng. (Electrical Engineering)

M.Eng. (Electrical Engineering)
M.Eng. (Applied Electrical Engineering)

Ph.D. (Electrical Engineering)

10. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Civil Engineering)

M.Eng. (Civil Engineering)
M.Eng. (Construction and Infrastructure Management)

Ph.D. (Civil Engineering)

11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

B.Eng. (Metallurgical Engineering)

M.Eng. (Metallurgical Engineering)

Ph.D. (Metallurgical Engineering)

12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

B.Eng. (Environmental Engineering)

M.Eng. (Environmental Engineering)

Ph.D. (Environmental Engineering)

13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

B.Eng. (Industrial Engineering )

M.Eng. (Industrial Engineering )

Ph.D. (Industrial Engineering )

14. สาขาวิชาวิศกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

B.Eng. (Petroleum Eng. and Geotech.)

- -
15. สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี

B.Eng. (Geological Engineering)

- -
16. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

B.Eng. (Electronic Engineering)

- -
17. สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

B.Eng. (Product Design Engineering)

18 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

B.Eng. (Tool Engineering)

19. หลักสูตรสหวิทยาการ -

M.Eng. (Energy Management)
M.Eng. (Materials Science and Engineering)

-

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง สำนักวิชา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ พ.ศ. 2536- 16 มิถุนายน 2542 คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง พ.ศ. 2536- 16 มิถุนายน 2542 คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง 17 มิถุนายน 2542 - 27 กุมภาพันธ์ 2543 คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ 28 กุมภาพันธ์ 2543 - 2 กันยายน 2544 คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ 3 กันยายน 2544 - 2554 คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 2554 - ปัจจุบัน คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]