วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
COLA THAI 1.png
ชื่ออังกฤษCollege of Local Administration,
Khon Kaen University
อักษรย่อวปท. / COLA
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง4 เมษายน พ.ศ. 2550 (14 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
วารสารวารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal)
สีประจําคณะ     สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์ดาวเหนือ
เว็บไซต์cola.kku.ac.th

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: College of Local Administration, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ โอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 ที่มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได้ และให้ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่บริหาร จัดการ ดำเนินงาน และรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็นคณบดีคนแรก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากความตระหนักร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่า การกระจายอำนาจและศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ แต่เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำการสำรวจคุณวุฒิของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพียง 4,600 คน จากจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 200,000 คน ส่วนในระดับปริญญาโทนั้นยิ่งมีจำนวนน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้เกือบทั้งหมดยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจ และการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารงานท้องถิ่น และเพิ่มมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 • ปี พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำการประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองหน่วยงานมองว่าทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาท้องถิ่น และจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชาติได้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ให้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.บ.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะถ่ายโอนมาจากส่วนกลางตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีพ.ศ. 2548 โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ในระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น กอปรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะขยายและพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการบริหารตามแนวทางของการกระจายอำนาจ และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการบริการวิชาการแก่นักศึกษาเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2549
 • วันที่ 20 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการภารกิจร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 โดยมีชื่อว่า “สำนักงานโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย” ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 759/2549 ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและให้เห็นเป็นรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามารับภารกิจที่จะเพิ่มขึ้น และอีกประการก็เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือฯ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 จึงมีมติเห็นสมควรให้ปรับปรุงระบบการบริหารจากสำนักโครงการความร่วมมือฯ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าระดับคณะในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จากภายในและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำแนะนำของที่ประชุมจึงเกิดการตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ว่า “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”และให้หน่วยงานดังกล่าวมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่าคณะวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 และให้การบริหารงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2550
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในวันดังกล่าวนี้ทางวิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สัญลักษณ์[แก้]

Off thai.png
 • ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ล้อมรอบด้วยวงกลมสีทอง มีอักษรสีแดงระบุชื่อวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย.jpg
 • สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย

เป็นรูปดาวเหนือ หมายถึง นักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำแนวทางให้แก่การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ออกแบบโดย ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • สีประจำวิทยาลัย

     สีแดงเลือดนก

 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นกาลพฤกษ์


 • วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาวิชาการและความเข้มแข็งของสถาบันรวมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในการบริหารแก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยึดมั่นในการรับใช้และบริการสังคมโดยการค้นหาและสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
 • เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น
 • ร่วมมือทางวิชาการทางด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • ค่านิยม

ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการชักนำองค์กรและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้รับบริการร่วมกันกำหนดค่านิยมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ อันได้แก่

 • S = Service Mind อันหมายถึง การมีจิตที่พร้อมจะให้บริการกลุ่มผู้รับบริการ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการให้บริการวิชาการทางสังคม
 • P = Professionalism อันหมายถึง การทำงานของบุคลากรทุกระดับแบบมืออาชีพ ที่มีการปฏิบัติงานบนฐานของความรู้หลักการอย่างมีความชำนาญมีความคิดสร้างสรรค์
 • E = Enthusiastic อันหมายถึง ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • E = Engagement คือ ความผูกพันในองค์กร และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
 • D = Diversity and Team work ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จของส่วนรวม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ยังไม่มีการจัดแบ่งภาควิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการการคลัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน

Doctor of Public Administration (D.P.A)

 • Public Affairs Management (International Program)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ พ.ศ. 2550 - 2554
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]