วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
COLA THAI 1.png
ชื่ออังกฤษCollege of Local Administration,
Khon Kaen University
อักษรย่อCOLA
ที่อยู่123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง4 เมษายน พ.ศ. 2550 (13 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
วารสารวารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal)
สีประจำคณะ     สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์ดาวเหนือ
เว็บไซต์cola.kku.ac.th

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: College of Local Administration, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ โอนย้ายมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 ที่มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ พึ่งตนเองได้ และให้ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่บริหาร จัดการ ดำเนินงาน และรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 28

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย มีการจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็นคณบดีคนแรก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากความตระหนักร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่า การกระจายอำนาจและศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ แต่เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำการสำรวจคุณวุฒิของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพียง 4,600 คน จากจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 200,000 คน ส่วนในระดับปริญญาโทนั้นยิ่งมีจำนวนน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาเหล่านี้เกือบทั้งหมดยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจ และการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหารงานท้องถิ่น และเพิ่มมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภาคสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 • ปี พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำการประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองหน่วยงานมองว่าทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาท้องถิ่น และจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชาติได้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับความเห็นชอบเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ให้ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.บ.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อักษรย่อ : รป.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจที่จะถ่ายโอนมาจากส่วนกลางตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีพ.ศ. 2548 โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ในระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น กอปรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจะขยายและพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการบริหารตามแนวทางของการกระจายอำนาจ และเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการบริการวิชาการแก่นักศึกษาเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2549
 • วันที่ 20 มีนาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในการบริหารจัดการภารกิจร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 โดยมีชื่อว่า “สำนักงานโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย” ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 759/2549 ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและให้เห็นเป็นรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามารับภารกิจที่จะเพิ่มขึ้น และอีกประการก็เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานโครงการความร่วมมือฯ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 จึงมีมติเห็นสมควรให้ปรับปรุงระบบการบริหารจากสำนักโครงการความร่วมมือฯ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าระดับคณะในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ จากภายในและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำแนะนำของที่ประชุมจึงเกิดการตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ว่า “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”และให้หน่วยงานดังกล่าวมีสถานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบเท่าคณะวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539 และให้การบริหารงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2550
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในวันดังกล่าวนี้ทางวิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สัญลักษณ์[แก้]

Off thai.png
 • ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น ล้อมรอบด้วยวงกลมสีทอง มีอักษรสีแดงระบุชื่อวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย.jpg
 • สัญลักษณ์ประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัย

เป็นรูปดาวเหนือ หมายถึง นักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยเป็นผู้ชี้นำแนวทางให้แก่การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย ออกแบบโดย ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 • สีประจำวิทยาลัย

     สีแดงเลือดนก

 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นกาลพฤกษ์


 • วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาวิชาการและความเข้มแข็งของสถาบันรวมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในการบริหารแก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยึดมั่นในการรับใช้และบริการสังคมโดยการค้นหาและสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
 • เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น
 • ร่วมมือทางวิชาการทางด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • ค่านิยม

ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการชักนำองค์กรและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้รับบริการร่วมกันกำหนดค่านิยมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ อันได้แก่

 • S = Service Mind อันหมายถึง การมีจิตที่พร้อมจะให้บริการกลุ่มผู้รับบริการ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการให้บริการวิชาการทางสังคม
 • P = Professionalism อันหมายถึง การทำงานของบุคลากรทุกระดับแบบมืออาชีพ ที่มีการปฏิบัติงานบนฐานของความรู้หลักการอย่างมีความชำนาญมีความคิดสร้างสรรค์
 • E = Enthusiastic อันหมายถึง ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • E = Engagement คือ ความผูกพันในองค์กร และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
 • D = Diversity and Team work ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จของส่วนรวม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1]
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ยังไม่มีการจัดแบ่งภาควิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการการคลัง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน

Doctor of Public Administration (D.P.A)

 • Public Affairs Management (International Program)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ พ.ศ. 2550 - 2554
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]