ข้ามไปเนื้อหา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University
สถาปนา26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 (53 ปี)
คณบดีรศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
สี  ชมพู
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Education, Ramkhamhaeng University) เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

ประวัติ[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยใช้อาคารทรงกลมที่จัดแสดงงานสินค้านานาชาติเป็นสถานทำการชั่วคราว ต่อมาใน พ.ศ. 2516 ได้ทำการย้ายสถานทำการชั่วคราวมายังอาคารศรีชุม ก่อนที่จะย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ห้าชั้น ใน พ.ศ. 2518

และใน พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยเป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และใน พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นครั้งแรก และใน พ.ศ. 2543 ได้รับการอนุมัติให้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาเอก ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต[2]

พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมเพื่อลดปัญหาผู้ปกครองที่ไม่สามารถนำบุตรหลาน ไปฝากเรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณใกล้เคียงที่พักได้ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้เปิดรับนักเรียนในชั้นบริบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 ห้อง

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ. นคร (2514-2524)
 • อาจารย์ธำรง มานะกิจ (2524-2528)
 • รองศาสตราจารย์เอนก เพียรอนุกูลบุตร (2528-2532)
 • รองศาสตราจารย์จรินทร์ ธานีรัตน์ (2532-2536)
 • รองศาสตราจารย์ร่วมศักดิ์ แก้วปลั่ง (2536-2538)
 • รองศาสตราจารย์พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2538-2542)
 • รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2543-ส.ค.2551)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ (2552-2556)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี (2556-2560)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (2560 - 26 พฤษภาคม 2561) (รักษาการในตำแหน่ง)
 • รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ (27 พฤษภาคม 2561 - ไม่ทราบ) (รักษาการในตำแหน่ง)[3]
 • รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน (ปัจจุบัน)

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จนมาใน พ.ศ. 2532 ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มี 6 วิชาเอกคือ เอกการประถมศึกษา, เอกภาษาอังกฤษ, เอกภาษาจีน,เอกสังคมศึกษา, เอกคณิตศาสตร์ และเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มี 2 วิชาเอก คือ เอกการบริหารจัดการนันทาการและเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์
 • สาขาวิชาการวัด การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เดิมชื่อ: สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)
 • สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา มี 2 วิชาเอก คือ เอกจิตวิทยาการปรึกษาและเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์[4][5][6][7]

ประกาศนียบัตรบัณฑิต[แก้]

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก[แก้]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัยากรมนุษย์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-13. สืบค้นเมื่อ 2010-06-09.
 2. "เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-12. สืบค้นเมื่อ 2010-06-09.
 3. ข่าวรามคำแหง ปีที่ 48 ฉบับที่ 6 วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2561
 4. หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 62 ขึ้นไป
 5. หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 61
 6. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/12/1489635195_06_คณะศึกษาศาสตร์_60.pdf หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60]
 7. [https://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/11/1453264398_07_คณะศึกษาศาสตร์_59.pdf หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำหรับนักศึกษาส่วนกลางรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55-59]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]