คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่อยู่128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
วันก่อตั้ง27 พฤศจิกายน 2549[1]
คณบดีรศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ
เว็บไซต์http://sat.rmutl.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งรวมเอาวิทยาเขตต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เข้าด้วยกันเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้น เพื่อจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาใน 6 เขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เชียงใหม่ เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก และเขตพื้นที่ตาก

รายนามคณบดี[แก้]

 1. นายวินิจ นุ่มฤทธิ์ (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554)
 2. รศ.ดร.สมชาติ หาญวงศา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)
 3. นายยรรยง เฉลิมแสน (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)
 4. รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดทำการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เปิดทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ในปัจจุบันมีสาขาที่เปิดทำการสอน ดังนี้[2]


หน่วยงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
สาขาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาเกษตรกลวิธาน
 • สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
 • สาขาประมง
 • สาขาพืชศาสตร์
 • สาขาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาพืชศาสตร์
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาธุรกิจงานประดิษฐ์
 • สาขาธุรกิจอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

จำนวนคณาจารย์[แก้]

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
25 236 59

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีองค์กรของนักศึกษาในระดับคณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา[3] ได้แก่

 • สโมสรนักศึกษาคณะ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และบริหารงานกิจกรรมของนักศึกษาในระดับคณะในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้แทนนักศึกษาในคณะ เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
 • ชมรม เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีประธานชมรม เป็นผู้อำนวยการดำเนินงาน

การรับรองมาตรฐานการศึกษา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 มีผลการประเมินมาตรฐานในระดับ "ดีมาก" จำนวน 1 มาตรฐาน คือ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.87 ระดับการประเมิน "ดี" ได้รับผลการประเมิน "รับรอง"[4]

อ้างอิง[แก้]