คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Public Health,
Khon Kaen University
ชื่อย่อสธ. / PH
สถาปนา30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (45 ปี)[1]
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
ที่อยู่
วารสารวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สี███ สีชมพู
เว็บไซต์ph.kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521[2] และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับปรุงและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่กำลังเร่งให้บริการสาธารณสุขให้ถึงประชาชนทั่วไป และพัฒนาบุคลากรดูแลสาธารณสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสาธารณสุขได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2523 จำนวน 30 คน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โดยรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาจาก 3 กลุ่ม คือ นักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนที่ทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข[3]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คทาคาดูซัซ

 • สีประจำคณะ

███ สีชมพู

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกกาสะลองสีชมพู

ภาควิชา[แก้]

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 • ภาควิชาโภชนวิทยา
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ภาควิชาระบาดวิทยา
 • ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์
 • ภาควิชาสุขศึกษา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[4]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข
 • สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาโภชนาการชุมชน
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาด
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาด (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาชีวสถิติ
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ ชัยเพ็ชร พ.ศ. 2523 - 2525
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตรี เสาวคนธ์ พ.ศ. 2525 - 2529
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา พ.ศ. 2529 - 2533
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลื่อน สุริหาร พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ อรุณ จิรวัฒน์กุล พ.ศ. 2537 - 2545
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ ชายผา พ.ศ. 2545 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ พิษณุ อุตตมะเวทิน พ.ศ. 2549 - 2554
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 95, ตอนที่ 138, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2521, ฉบับพิเศษ หน้า 22
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 155
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 71
 4. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 151 -158
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 71 - 72

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]