คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Public Heaalth KKU.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Public Health,
Khon Kaen University
อักษรย่อสธ. / PH
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (43 ปี)[1]
คณบดีรศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
วารสารวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีประจําคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์ph.kku.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Public Health, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521[2] และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับปรุงและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่กำลังเร่งให้บริการสาธารณสุขให้ถึงประชาชนทั่วไป และพัฒนาบุคลากรดูแลสาธารณสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสาธารณสุขได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2523 จำนวน 30 คน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โดยรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกมาจาก 3 กลุ่ม คือ นักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนที่ทบวงมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข[3]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คทาคาดูซัซ

 • สีประจำคณะ

     สีชมพู

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกกาสะลองสีชมพู

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[4]
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ร่วมทุกภาควิชา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (ต่อเนื่อง)

 • (โครงการปกติ)
 • (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)

 • (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • (โครงการปกติ)
 • (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • (โครงการปกติ)
 • (นานาชาติ)

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข
 • สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข (โครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

ภาควิชาโภชนวิทยา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาโภชนาการชุมชน
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ (โครงการพิเศษ)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาควิชาระบาดวิทยา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการระบาด
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาด (โครงการพิเศษ)

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ [1][ลิงก์เสีย]

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาชีวสถิติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ(นานาชาติ)

ภาควิชาสุขศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ ชัยเพ็ชร พ.ศ. 2523 - 2525
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศาสตรี เสาวคนธ์ พ.ศ. 2525 - 2529
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเดช วุฑฒิกรรมรักษา พ.ศ. 2529 - 2533
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลื่อน สุริหาร พ.ศ. 2533 - 2537
5. รองศาสตราจารย์ อรุณ จิรวัฒน์กุล พ.ศ. 2537 - 2545
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ ชายผา พ.ศ. 2545 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ พิษณุ อุตตมะเวทิน พ.ศ. 2549 - 2554
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 95, ตอนที่ 138, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2521, ฉบับพิเศษ หน้า 22
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 155
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 71
 4. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 151 -158
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะสาธารณสุขศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 71 - 72

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]