คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Humanities and Social Sciences, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศูนย์กลางและศูนย์สามพร้าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Faculty of Humanities and Social Sciences,
UdonThani Rajabhat University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานี1.png
คติพจน์คุณธรรม จริยธรรม
นำความรู้สู่ความรุ่งเรือง
สถาปนาพ.ศ. 2517
คณบดีดร.ศิลปชัย เจริญ
ที่อยู่
วารสารสังคมมนุษย์สาร
สี     สีแสด
มาสคอต
รูปโลกผู้ชายผู้หญิง
เว็บไซต์www.human.udru.ac.th

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517[1] ชื่อว่า "คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการศึกษา) ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเปิดสอนระดับปริญญาตรี (สาขาศิลปศาสตร์) จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะวิชา 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดนตรี ซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย และทำการเรียนการสอนหลายกลุ่มวิชา ซึ่งในอนาคตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะแยกสาขาวิชาต่างๆ ออกเป็นคณะเอกเทศต่อไป

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ รูปโลกและมนุษย์

 • สีประจำคณะ

     สีแสด

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
- -
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (พื้นบ้านอีสาน)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (แขนงออกแบบทัศนศิลป์)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (แขนงทัศนศิลป์)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ (แขนงทัศนศิลป์) (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ออกแบบกราฟิก)
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์)
 • สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
 • สาขาวิชาศิลปะอีสาน
-
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านสังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
-

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[3]
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ ลือทองจักร - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. รองศาสตราจารย์ ประภากร แก้ววรรณา 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - [4]
3. ดร.ศิลปชัย  เจริญ - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. http://human.udru.ac.th/ เก็บถาวร 2016-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประวัติคณะ
 2. http://human.udru.ac.th/ เก็บถาวร 2016-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนหลักสูตรคณะ
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-07-03. สืบค้นเมื่อ 2017-04-11.
 4. http://www.udru.ac.th/~udrucouncil/images/stories/doc/60/3-60.PDF