สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
School of Economics
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คติพจน์เป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ด้วยระบบการศึกษาทางไกล
คณบดีผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
ที่อยู่
เว็บไซต์www.stou.ac.th/schoolsweb

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Economics) เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แรกเริ่มโดยเหตุที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีประกาศจัดตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2525  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 97 ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนาคม 2523) โดยในปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อมีความต้องการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญามากขึ้น จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2531 และปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2536

นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2537 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี โดยปรับให้เหลือเพียงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปีเท่านั้น เพื่อสะดวกในด้านบริหารจัดการ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 และได้ใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปี ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ส่วนหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี ได้ทำการปรับปรุง เป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเดียว ซึ่งมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552

การพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ความต้องการกำลังคนในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทครั้งแรก 1 หลักสูตร คือ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ในปี 2551 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงสนองความต้องการส่วนบุคคลให้แก่สังคมต่อไป [1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ)[2]
  • วิชาเอกเศรษศาสตร์
  • วิชาเอกเศรษศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม)[3]
  • วิชาเอกเศรษศาสตร์
  • วิชาเอกเศรษศาสตร์ธุรกิจ
-

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-24. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-24. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-24. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช