คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Technology KKU Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Technology,
Khon Kaen University
อักษรย่อทล. / TE
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (37 ปี)[1]
คณบดีรศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว
สีประจําคณะ     สีแดง
สัญลักษณ์อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Technology, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

     สีแดง

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

เฟื่องฟ้า

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต พ.ศ. 2527 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ พ.ศ. 2528 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

พ.ศ. 2528 - 2532
พ.ศ. 2532 - 2536

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข

พ.ศ. 2544 - 2549

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย พ.ศ. 2549 - 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

รายชื่อนายกสโมสรนักศึกษา[แก้]

 • ปีการศึกษา 2528 นายวิชาญ มุงคุณ (นายภูผา มุงคุณ,ปัจจุบัน)
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2553 นายกฤษดา ชิณคำ
 • ปีการศึกษา 2554 นายทรงศักดิ์ การะพัฒน์
 • ปีการศึกษา 2555 นายวุฒิพงษ์ สีละออง
 • ปีการศึกษา 2556 นายสุเมธ พิมพ์สราญ
 • ปีการศึกษา 2557 นายเชาวัต มากมี

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเทคโนโลยี", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]