คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Technology KKU Thai Emblem.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Technology,
Khon Kaen University
ที่อยู่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527[1]
คณบดี ผศ.ดร.เกษม นันทชัย
สีประจำคณะ      สีแดง
สัญลักษณ์ อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์ technology.kku.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Technology, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 16

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

     สีแดง

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

เฟื่องฟ้า

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[2]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาเทคโนโลยีธรณี

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (โครงการพิเศษ)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นพดล ทองโสภิต พ.ศ. 2527 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ พ.ศ. 2528 - 2528 (รักษาการแทนฯ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

พ.ศ. 2528 - 2532
พ.ศ. 2532 - 2536

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข

พ.ศ. 2544 - 2549

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย พ.ศ. 2549 - 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

รายชื่อนายกสโมสรนักศึกษา[แก้]

 • ปีการศึกษา 2528 นายวิชาญ มุงคุณ (นายภูผา มุงคุณ,ปัจจุบัน)
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2553 นายกฤษดา ชิณคำ
 • ปีการศึกษา 2554 นายทรงศักดิ์ การะพัฒน์
 • ปีการศึกษา 2555 นายวุฒิพงษ์ สีละออง
 • ปีการศึกษา 2556 นายสุเมธ พิมพ์สราญ
 • ปีการศึกษา 2557 นายเชาวัต มากมี

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเทคโนโลยี", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2537, หน้า 85 - 87

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]