คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
LOGO-MS-NEW.gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Management Sciences,
Kasetsart University
ที่อยู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วันก่อตั้งพ.ศ. 2539
คณบดีรศ. อำนาจ ธีระวนิช
สีประจําคณะ██ สีฟ้าใส
สัญลักษณ์รูปพังงา ประกอบกับตัวอักษร "KU" หมายถึง Kasetsart University และ "MS" หมายถึง Faculty of Management Sciences ในส่วนท้ายมีข้อความระบุว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานปฏิบัติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เว็บไซต์www.ms.src.ku.ac.th
เฟซบุ๊กFaculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

เมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย กระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยให้แต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ เนื่องจากศักยภาพความพร้อมของภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีอยู่เดิมค่อนข้างสูง ดังนั้นนโยบายดังกล่าวจึงทำให้สามารถกระตุ้น การขยายฐานการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงานพร้อมกับส่งเสริมธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อให้ภูมิภาคนี้ สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับประเทศไทย

จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับพื้นฐานการจัดการศึกษาเดิม ผนวกเข้ากับความรับผิดชอบ ต่อระบบการศึกษา และการพัฒนาประเทศ ว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่ที่มีอยู่ได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำแผนจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา และจัดให้อยู่ในประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการสาขาต่างๆ การบริหารสาธารณะและการจัดการการขนส่ง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการ จากฐานการผลิต และระบบเศรษฐกิจหลัก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

หลังจากดำเนินการตามแผน คณะวิทยาการจัดการได้รับความเห็นชอบ ในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ขยายจากวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาเขตศรีราชา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาาอย่างสมบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 โดยที่มีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษา สู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2539 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการจัดการ สาขาการตลาดและสาขาการโรงแรม และดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2539 โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางด้านการจัดการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ของการบริหารธุรกิจทุกประเภท มารองรับกับการขยายตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงาน ของภูมิภาคบริเวณชายฝั่งทะเล [1][2]

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต (บธ.บ.)

ภาคภาษาไทย

 • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ภาคภาษาอังกฤษ

 • B.B.A. (International Business)
 • B.B.A. (Finance and Investment)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือนิสิตคณะวิทยาการจัดการ หน้า 7-9 สืบค้นวันที่ 18-09-2556
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ A