คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
407294 296507283743182 1935738711 n.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Management Science
Kasetsart University Si Racha Campus
ที่อยู่199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วันก่อตั้ง11 มิถุนายน พ.ศ. 2539[1]
คณบดีรศ.อำนาจ ธีระวนิช
สีประจำคณะ     สีฟ้าใส[2]
สัญลักษณ์พังงา
เว็บไซต์www.ms.src.ku.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

เมื่อรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย กระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศโดยให้แต่ละภูมิภาค มีการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญขึ้น ในพื้นที่ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ เนื่องจากศักยภาพความพร้อมของภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีอยู่เดิมค่อนข้างสูง ดังนั้นนโยบายดังกล่าวจึงทำให้สามารถกระตุ้น การขยายฐานการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม และการจ้างงานพร้อมกับส่งเสริมธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อให้ภูมิภาคนี้ สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเป็นฐานการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับประเทศไทย

จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับพื้นฐานการจัดการศึกษาเดิม ผนวกเข้ากับความรับผิดชอบ ต่อระบบการศึกษา และการพัฒนาประเทศ ว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่ที่มีอยู่ได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำแผนจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา และจัดให้อยู่ในประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการสาขาต่างๆ การบริหารสาธารณะและการจัดการการขนส่ง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการ จากฐานการผลิต และระบบเศรษฐกิจหลัก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

หลังจากดำเนินการตามแผน คณะวิทยาการจัดการได้รับความเห็นชอบ ในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ. 2539 คณะอนุกรรมการพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีมติเห็นชอบให้ขยายจากวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาเขตศรีราชา และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตศรีราชาาอย่างสมบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 โดยที่มีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ และกระจายโอกาสทางการศึกษา สู่ภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2539 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาการจัดการ สาขาการตลาดและสาขาการโรงแรม และดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2539 โดยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางด้านการจัดการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ของการบริหารธุรกิจทุกประเภท มารองรับกับการขยายตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงาน ของภูมิภาคบริเวณชายฝั่งทะเล [3][1]

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ สืบค้นวันที่ 2013-09-18
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สีประจำคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบค้นวันที่ 2013-09-18
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือนิสิตคณะวิทยาการจัดการ หน้า 7-9 สืบค้นวันที่ 18-09-2556