วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
College of Arts Media and Technology
Chiangmai
ชื่อย่อวิทยาลัยสื่อ / CAMT(แค้มท์)
คติพจน์วิทยาลัยนวัตกรรมความรู้
“College for Knowledge Workers’ Innovation”
สถาปนาพ.ศ. 2546
คณบดีผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์www.camt.cmu.ac.th

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (College of Arts, Media and Technology) มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับเทียบเท่ากับคณะ

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความสอดคล้อง เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้นำเสนอโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการพัฒนากลุ่มแข่งขัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคเหนือ และได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เป็นกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 464.3 ล้านบาท และมี "โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ" ขึ้น สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัย โดยให้แก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" (College of Arts, Media and Technology) มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเท่ากับคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารและการจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้

ปริญญาเอก[แก้]

การบริหารงาน[แก้]

  • ทำเนียบคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 - กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - กรกฎาคม พ.ศ. 2554

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]