คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Science and Engineering,
Kasetsart University
ชื่อย่อวว.
สถาปนา8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (23 ปี)
คณบดีผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
ที่อยู่
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สี███ สีเลือดหมู [1]
เว็บไซต์kuse.csc.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในระดับคณะตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่แบ่งส่วนราชการ ทำการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ 50 กอปรกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ( 2535-3539 ) และฉบับที่ 8 ( 2540-2544 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ภายในจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการจัดตั้ง “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ” ขึ้นเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ [2]

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 (รุ่น KU60) และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2543 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้นำเอาหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มาใช้ทำการเรียนการสอนต่อมาคณะ ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรเดิม ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2546 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะที่ได้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2543 [3]

ในปีการศึกษา 2547 คณะได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยได้ทำการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และในปีการศึกษา 2553 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ตามลำดับ

หน่วยงาน[แก้]

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชา หน่วยงานวิจัย พัฒนา และสนับสนุน
 • สำนักงานเลขานุการ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรปริญญาขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรเคมีประยุกต์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน
 • หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (วศ.ด.)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ พูนวศิน พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง หน้า ๖ สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-20. สืบค้นเมื่อ 2010-10-15.
 3. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และ สำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543