ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
Faculty of Engineering
Siam University
สถาปนาพ.ศ. 2529
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
ที่อยู่
เว็บไซต์eng.siam.edu

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยเริ่มจากการสอน ระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง เปิดสอน สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า และช่างอิเลคโทรนิค(ในขณะนั้นสถานะของสถาบัน ยังเป็น วิทยาลัยเทคนิคสยาม SIAM TECHICAL COLLEGE) จนถึงเมื่อปีพ.ศ. 2529 ได้ยกระดับเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยเปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรนี้ โดยมี รศ.หลาบ รับสิริ เป็นคณบดีและผู้ร่างหลักสูตรในขณะนั้น หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สภาวิศวกร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายแขนง และสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

ประวัติ

[แก้]

• ปีพ.ศ. 2516 จัดตั้งและเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ( ปวส.) สาขาช่างยนต์ และ สาขาช่างไฟฟ้า

• ปี พ.ศ. 2529 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี โดยเปิดสอน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนเพิ่มในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

• ปีการศึกษา 2535 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• ปี พ.ศ. 2538 ยกเลิกการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)

• ปี พ.ศ. 2543 ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะให้สูงขึ้น

• ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

• ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนสาขาวิชาใหม่แห่งแรกในประเทศไทย คือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

• ปี พ.ศ. 2552 คณะได้ยกเลิกหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• ปี พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

• และในปี พ.ศ. 2564 เปิดหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เก็บถาวร 2021-05-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตรใหม่ 4 ปี

หลักสูตรการศึกษา

[แก้]

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆรวม 7 สาขา ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 4 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 3 ปี มี 7 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 6. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. สาขาวิศวกรรมการพิมพ์

หลักสูตรที่ 2 ชื่อหลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology (B.Ind.Tech.) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระยะเวลาศึกษา 2 ปี มี 4 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

อ้างอิง

[แก้]