คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
ที่อยู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-289555
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
สีประจำคณะ สีแดงส้ม
เว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th/
    

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร๋ ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


ภาควิชา[แก้]

ประกอบไปด้วย 2 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาสารัตถศึกษา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาชุมชนศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์