คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
Prince of Songkla University logo.svg
สถาปนาพ.ศ. 2540
คณบดีผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม
ที่อยู่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สี███ สีแดง
เว็บไซต์www.libarts.psu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร๋ ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ภาควิชา[แก้]

ประกอบไปด้วย 2 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ (Department of Languages and Linguistics)

โทรศัพท์ 0-7428-6798 โทรสาร 0-7428-6762 E-mail : tunyaporn.g@psu.ac.th

จัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เขมร จีน เกาหลี มลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนนอกจากนั้น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ โดยมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นและการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 • ภาควิชาสารัตถศึกษา (Department of Educational Foundation)

โทรศัพท์ 0-7428-6722 โทรสาร 0-7428-6722 E-mail : phiangphen.s@psu.ac.th

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา พลศึกษา และนันทนาการ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีทักษะ ทัศนะกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ และสาขาชุมชนศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
2. รศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร
3. รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
4. ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาชุมชนศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและบริการ (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]