คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
สถาปนาพ.ศ. 2540
คณบดีผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม
ที่อยู่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สี███ สีแดง
เว็บไซต์www.libarts.psu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร๋ ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ภาควิชา[แก้]

ประกอบไปด้วย 2 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ (Department of Languages and Linguistics)

โทรศัพท์ 0-7428-6798 โทรสาร 0-7428-6762 E-mail : tunyaporn.g@psu.ac.th

จัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เขมร จีน เกาหลี มลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนนอกจากนั้น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ โดยมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นและการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 • ภาควิชาสารัตถศึกษา (Department of Educational Foundation)

โทรศัพท์ 0-7428-6722 โทรสาร 0-7428-6722 E-mail : phiangphen.s@psu.ac.th

จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา พลศึกษา และนันทนาการ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีทักษะ ทัศนะกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ และสาขาชุมชนศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
2. รศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร
3. รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
4. ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาชุมชนศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและบริการ (หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2563)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
 • สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]