คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen Business School หรือ Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University
ชื่อย่อบธ. / KKBS
สถาปนาคณะวิทยาการจัดการ
• 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (31 ปี)
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
• 20 เมษายน พ.ศ. 2559 (8 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
ที่อยู่
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
สี███ สีฟ้าคราม
มาสคอต
เรือสำเภา
เว็บไซต์kkbs.kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen Business School) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชื่อเดิมว่า "คณะวิทยาการจัดการ" หลังจากมีการแยกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

"คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ ได้โอนย้ายมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2535 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535[1] ให้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะ และได้มีการถ่ายโอนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาแรกเพื่อให้มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการเป็นต้นมา

คณะวิทยาการจัดการได้จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้นในปีการศึกษา 2537 ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ซึ่งในระยะเริ่มแรกภาควิชาบริหารธุรกิจได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจและภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ดำเนินการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2543 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการตลาด โดยมีปรัชญาทางการศึกษาเพื่อเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ต่อมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต[2] จึงเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 จำนวน 29 คน โดยเป็นการรับจากระบบการสอบเข้าของทบวงมหาวิทยาลัย และเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)[3] ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 46 คน และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้น [4] เพื่อไปสู่ความเป็นสากลตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 91ง ฉบับที่ 9/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

อัตลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เรือสำเภา

 • สีประจำคณะ

  สีฟ้าคราม

 • ชื่อคณะ

ชื่อของคณะฯ คือ Faculty of Business Administration and Accounting นั้น มักจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหมายถึง Business School ที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งคำว่า Business School นั้นเป็นชื่อที่เข้าใจได้ทันทีและใช้กันอย่างแพร่หลายในคณะฯที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ และมักจะใช้ควบคู่ไปกับชื่อของมหาวิทยาลัย เช่น Chulalongkorn Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Chulalongkorn University หรือ Thammasat Business School ซึ่งหมายถึง School of Business ของ Thammasat University ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเลือกใช้ชื่อ Khon Kaen Business School พร้อมกับอักษรย่อว่า KKBS ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในเอกสารคู่มือ รวมถึงในนามบัตรของอาจารย์และ บุคลากรของคณะฯ ด้วย

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเทียว ไมซ์ และบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

 • สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ ปี 2536 - ปี 2536 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ วินิต ชินสุวรรณ ปี 2536 - ปี 2536 (รักษาการแทนฯ)
3. รองศาสตราจารย์ พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ปี 2536 - ปี 2540
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ แย้มตรี ปี 2540 - ปี 2541
5. รองศาสตราจารย์ สุเมธ แก่นมณี

ปี 2541 - ปี 2545
ปี 2545 - ปี 2549

6. รองศาสตราจารย์ มันทนา สามารถ

ปี 2549 - ปี 2553
ปี 2553 - ปี 2555

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ปี 2555 - ปี 2559
ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ปี 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 109, ตอนที่ 126, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535, หน้า 1
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 907/2536, 7 เมษายน พ.ศ. 2536
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 53/2542, 11 มกราคม พ.ศ. 2542
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1182/2545, 24 เมษายน พ.ศ. 2545
 5. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]