คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kkbs-Logo.png
ชื่ออังกฤษKhon Kaen Business School
Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University
อักษรย่อKKBS
ที่อยู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (28 ปี)
คณบดีรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
สีประจำคณะ     สีฟ้าคราม
สัญลักษณ์เรือสำเภา
เว็บไซต์kkbs.kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen Business School) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชื่อเดิมว่า "คณะวิทยาการจัดการ" หลังจากมีการแยกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไปจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

"คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาการจัดการ ได้โอนย้ายมาจากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2535 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535[1] ให้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ยึดถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะ และได้มีการถ่ายโอนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นสาขาแรกเพื่อให้มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการเป็นต้นมา

คณะวิทยาการจัดการได้จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้นในปีการศึกษา 2537 ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ซึ่งในระยะเริ่มแรกภาควิชาบริหารธุรกิจได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจและภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ดำเนินการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2543 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการตลาด โดยมีปรัชญาทางการศึกษาเพื่อเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ต่อมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต[2] จึงเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 จำนวน 29 คน โดยเป็นการรับจากระบบการสอบเข้าของทบวงมหาวิทยาลัย และเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ)[3] ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2544 โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 46 คน และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้น [4] เพื่อไปสู่ความเป็นสากลตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการเป็น "คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 91ง ฉบับที่ 9/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เรือสำเภา

 • สีประจำคณะ

     สีฟ้าคราม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเทียว ไมซ์ และบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ

สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ ปี 2536 - ปี 2536 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ วินิต ชินสุวรรณ ปี 2536 - ปี 2536 (รักษาการแทนฯ)
3. รองศาสตราจารย์ พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ปี 2536 - ปี 2540
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ แย้มตรี ปี 2540 - ปี 2541
5. รองศาสตราจารย์ สุเมธ แก่นมณี

ปี 2541 - ปี 2545
ปี 2545 - ปี 2549

6. รองศาสตราจารย์ มันทนา สามารถ

ปี 2549 - ปี 2553
ปี 2553 - ปี 2555

7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ปี 2555 - ปี 2559
ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ปี 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 109, ตอนที่ 126, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535, หน้า 1
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 907/2536, 7 เมษายน พ.ศ. 2536
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 53/2542, 11 มกราคม พ.ศ. 2542
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1182/2545, 24 เมษายน พ.ศ. 2545
 5. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]