คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttaradit Rajabhat University 5.JPG
ชื่ออังกฤษFaculty of Education
Uttaradit Rajabhat University
คณบดีผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช
สถานปฏิบัติอาคารคณะครุศาสตร์ หลังใหม่
เว็บไซต์[[1]]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณบดีคนปัจจุบันคือ ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช

อาคารครุศาสตร์หลังเก่า

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นคณะเก่าแก่ และคณะแรกๆของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นมาจากหมวดวิชาการการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์เมื่อ พ.ศ. 2527 และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมาใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีอาคารเรียนของคณะจำนวน 2 หลัง คือ อาคารครุศาสตร์เก่า เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพักคณาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ และอาคารคณะครุศาสตร์ใหม่(ตึกED) อาคาร 4 ชั้น สร้างขึ้นบริเวณสนามเทนนิสเก่าของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้งของห้องสมุดคณะฯ ห้องเรียน สำนักงานคณบดี ห้องประชุม ลานวัฒนธรรม และห้องพักคณาจารย์ ปัจจุบันคณะมีอายุประมาณ 77 ปี ในพ.ศ. 2556

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ภาควิชา[แก้]

แต่เดิมมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปีจำนวน 7 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย และสังคมศึกษา และเคยเปิดสาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่ ดนตรี และจิตวิทยา ในปีพ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้กำหนดเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติมจำนวน 11 สาขา รวมทั้งหมด 18 สาขา โดยจะรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ในปัจจุบันคณะครุศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 18 สาขา ปริญญาโท 1 สาขา และปริญญาเอก 1 สาขา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี 5 ปี[แก้]

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (งดรับนักศึกษาในปีพ.ศ. 2558)
 • สาขาวิชานาฏศิลป์
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

ภาควิชาพัฒนศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริการการศึกษา

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์